Bài tiểu luận môN: chủ nghĩa xã HỘi khoa họC


Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày naytải về 76.32 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích76.32 Kb.
#184187
1   2   3   4   5
CNXHKH
2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
Người ta cố tình lập luận rằng: ngày nay, ở các nước tư bản phát triển, thu nhập và mức sống của GCCN ngày càng được nâng cao, do đó, GCCN không còn sứ mệnh lịch sử như C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải nữa.Rằng ngày nay, công nhân ở các nước tư bản không còn bị bóc lột nữa; GCCN đã được trung lưu hóa, địa vị của họ đã có sự thay đổi căn bản, nên không còn sứ mệnh lịch sử. Thực chất những luận điểm đó là sự biện hộ cho địa vị thống trị, bóc lột của GCTS, cho sự tồn tại “vĩnh hằng” của TBCN trên cơ sở phủ nhận vai trò lịch sử khách quan của GCCN và tính tất yếu thắng lợi của CNXH.
Để xem xét vai trò lịch sử của một giai cấp, phải dựa trên cơ sở địa vị kinh tế - xã hội (KT-XH) của giai cấp đó, chứ không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của một cá nhân hoặc một lực lượng xã hội nào. Đó mới là phương pháp luận khoa học. Trong lịch sử, chế độ tư bản chủ nghĩa đã từng chiến thắng chế độ phong kiến, bởi vì GCTS đại diện cho lực lượng sản xuất (LLSX) tiên tiến, đại diện cho phương thức sản xuất (PTSX) mới dựa trên nền đại công nghiệp, tiến bộ hơn hẳn PTSX lạc hậu của chế độ phong kiến. Đối với GCCN, trên cơ sở luận giải địa vị KT-XH của giai cấp này trong xã hội tư bản, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã đưa ra kết luận khoa học: “Sự sụp đổ của GCTS và sự thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau”7
2.1 Giai cấp công nhân hiện nay
So với giai cấp công nhân truyền thống ở thế kỉ XIX thì GCCN hiện nay vừa có những điểm tương đồng vừa có những điể khác biệt, có những biến đổi mới trong điều kiện lịch sử mới. Cần phải làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt theo quan điểm lịch sử - cụ thể của chủ nghĩa Mác – Lênin để một mặt khẳng định những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, mặt khác cần có những bổ sung, phát triển nhận thức mới về việc thực hiện sứ mện lịch sử của GCCN hiện nay.
Thứ nhất về điểm tương đồng
GCCN hiện nay vẫn đang là lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội hiện đại. Họ là chủ thể của quá trình sản xuất công nghiệp mang tính xã hội hóa ngày càng cao. ở các nước phát triển, có một tỷ lệ thuận giữa sự phát triển của GCCN với sự phát triển kinh tế. Lực lượng lao động bằng phương thức công nghiệp chiếm tỷ lệ cao ở mức tuyệt đối những nước ó trình độ phát triển cao về kinh tế, đó là những nước công nghiệp phát triển (như các nước thuộc nhóm G7).8
Cũng như thế kỉ XIX, ở các nước TBCN hiện nay, công nhân vẫn bị GCTS và chủ nghĩa bóc lột gia trị thặng dư. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa sản sinh ra tình trạng bóc lột này vẫn còn tồn tại. Thực tế đó cho thấy, xung đột về lợi ích cơ bản giữa GCTS và GCCN (giữa tư bản với người lao động) vẫn tồn tại, vẫn là nguyên nhân cơ bản sâu xa của đấu tranh gia cấp trong xã hội hiện đại ngày nay.
Phong trào cộng sản và công nhân ở nhiều nước vẫn luôn là lực lượng đi đầu trong các cuộc đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển, vì dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội. Từ những điểm tương đồng đó của công nhân hiện đại so với công nhân thế kỷXIX, có thể khẳng định: Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong chủnghĩa Mác - Lênin vẫn mang giá trị khoa học và cách mạng, vẫn có ý nghĩa thực tiễn to lớn, chỉ đạo cuộc đấu tranh cách mạng hiện nay của giai cấp công nhân, phong trào công nhân và quần chúng lao động, chống chủ nghĩa tư bản và lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa trong sự phát triển của thế giới ngày nay.9
Thứ hai. Những biến đổi và khác biệt của GCCN hiện đại
Gắn liền với cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, với sự phát triển kinh tếtri thức, công nhân hiện đại có xu hướng trí tuệ hóa. Tri thức hóa và trí thức hóa công nhân là hai mặt của cùng một quá trình, của xu hướng trí tuệ hóa đối với công nhân GCCN. Trên thực tế đã có thêm nhiều khái niệm mới để chỉ công nhân theo xu hướng này. Đó là “công nhân tri thức”, “công nhân trí thức”, “công nhân áo trắng”, lao động trình độ cao. Ngày nay, công nhân được đào tạo chuẩn mực và thường xuyên được đào tạo lại, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong nền sản xuất. Hao phí lao động hiện đại chủ yếu là hao phí về trí lực chứ không còn thuần túy là hao phí sức lực cơ bắp.
Công nhân hiện đại với trình độ tri thức và làm chủ công nghệ cao, với sự phát triển của năng lực trí tuệ trong kinh tế tri thức, trở thành nguồn lực cơ bản, nguồn vốn xã hội quan trọng nhất trong các nguồn vốn của xã hội hiện đại. Tính chất xã hội hóa của lao động công nghiệp mang nhiều biểu hiện mới: sản xuất công nghiệp trong thế giới toàn cầu hóa đang mở rộng thành “chuỗi giá trị toàn cầu”. Lực lượng sản xuất hiện đại đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia – dân tộc và mang tính chất quốc tế, trở thành lực lượng sản xuất của thế giới toàn cầu.
2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới hiện nay
Thứ nhất, về nội dung kinh tế - xã hội
Thông qua vai trò của GCCN trong quá trình sản xuất với công nghệhiện đại, năng suất, chất lượng cao, đảm bảo cho phát triển bền vững, sứ mệnh lịch sửcủa GCCN đối với sự phát triển xã hội ngày càng thể hiện rõ, bởi sự phát triển sản xuất của chủ nghĩa tư bản trong thế giới ngày nay với sự tham gia trực tiếp của GCCN và các lực lượng lao động – dịch vụ trình độ cao lại chính là nhân tố kinh tế - xã hội thúc đẩy sự chín muồi các tiền đề của chủ nghĩa xã hội trong lòng chủ nghĩa tư bản. Đó lại là điều kiện để phát huy vai trò chủ thể của GCCN trong cuộc đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội.10
Mặt khác, mâu thuẫn lợi ích cơ bản giữa GCCN với GCTS cũng ngày càng sâu sắc ở từng quốc gia và trên phạm vi toàn cầu. Toàn cầu hóa hiện nay vẫn mang đậm tính chất TBCN với những bất công và bất bình đẳng xã hội lại thúc đẩy cuộc đấu tranh chống chế độ bóc lột giá trị thặng dư trên phạm vi thếgiới, phấn đấu cho việc xác lập một trật tự xã hội mới công bằng và bình đẳng, đó là từng bước thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong kinh tế - xã hội.
Thứ hai, về nội dung chính trị - xã hội
Ở các nước TBCN, mục tiêu đấu tranh trực tiếp của GCCN và lao động là chống bất công và bất bình đẳng xã hội. Mục tiêu lâu dài là giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động, được nêu rõ trong Cương lĩnh chính trị của các Đảng Cộng sản trong các nước TBCN.
Thứ ba, về nội dung văn hóa, tư tưởng
Thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN trong điều kiện thế giới ngày nay trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trước hết là cuộc đấu tranh ý thức hệ. Đó là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. Cuộc đấu tranh này đang diễn ra phức tạp và quyết liệt, nhất là trong nền kinh tế thị trường phát triển với những tác động mặt trái của nó. Mặt khác, khi hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tan rã, phong trào cách mạng thế giới đang phải vượt qua những thoái trào tạm thời thì niềm tin vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa cũng đứng trước những thử thách càng làm cho cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội trở nên phức tạp và gay gắt hơn. Đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản, giáo dục nhận thức và củng cố niềm tin khoa học đối với lý tưởng, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội cho GCCN và nhân dân lao động, giáo dụcvà thực hiện chủ nghĩa quốc tế chânchính của GCCN trên cơ sở phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chính là nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay về văn hóa tư tưởng.11

tải về 76.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương