Bài tiểu luận môN: chủ nghĩa xã HỘi khoa họC


Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhântải về 76.32 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích76.32 Kb.
#184187
1   2   3   4   5
CNXHKH
1.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Trước C.Mác và Ph.Ăngghen, các nhà không tưởng đề cập đến ước vọng về CNXH thường khá trừu tượng hoặc chủ quan khi đề cập đến vấn đề: làm thế nào để xây dựng xã hội ấy? Chỉ khi phát triển thành khoa học thì lý luận về GCCN hiện đại, mà Ph.Ăngghen là người đã góp công lao lớn, mới giải quyết khá triệt để vấn đề trên.
Mục tiêu đầu tiên mà cuộc cách mạng XHCN của GCCN hướng tới là giải phóng sức sản xuất, phát triển xã hội để trên cơ sở đó đạt được công bằng, bình đẳng một cách tích cực. Khác với các nhà không tưởng coi bất công áp bức của chủ nghĩa tư bản (CNTB) là nguyên nhân hàng đầu của CNXH, C.Mác - Ph.Ăngghen thấy nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất mà GCCN là đại biểu, mới là nguyên nhân hàng đầu của lịch sử. Sứ mệnh lịch sử (SMLS) trước tiên của GCCN là phát triển xã hội, thông qua giải phóng những lực lượng sản xuất mang tính xã hội hóa thoát khỏi sự hạn chế của quan hệ sản xuất tư nhân TBCN. Mục tiêu ấy khi được thực hiện sẽ tạo ra điều kiện để mỗi con người và mọi người đều được phát triển tự do, toàn diện.4
Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN chính là những nhiệm vụ màhọ cần phải thực hiện với tư cách là giai cấp tiên phong, là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng xác lập hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.Thực chất nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN đó là:
Trong lĩnh vực kinh tế: GCCN tiến hành xóa bỏ chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, xấy dự chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thỏa mãn từng bước nhu cầu phát triển của nhân dân. Trong lĩnh vực xã hội: GCCN phải tiến hành xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ giai cấp nói chung, tạo sự bình đẳng trong quan hệ giữa người với người.5
GCCN có vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử toàn nhân loại. Họ chính là lực lượng lãnh đạo các sự nghiệp: sự nghiệp giải phóng giai cấp; sự nghiệp giải phóng xã hội và dân tộc; sự nghiệp giải phóng người lao động và sự nghiệp giải phóng con người. Do đó sứ mệnh lịch sử của GCCN phải được thực hiện trên toàn thế giới. Do địa vị kinh tế - xã hội khách quan, GCCN là giai cấp gắn liền với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bản (TBCN). Và như vậy nó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất TBCN. Địa vị kinh tế - xã hội khách quan không chỉ khiến cho GCCN trở thành giai cấp cách mạng triệt để nhấ mà còn tạo cho họ khả năng làm việc đó. Đó là khả năng đoàn kết thống nhất giai cấp, khả năng đoàn kết các giai cấp khác trong cuộc đấu tranh chống tư bản, đó là khả năng đi đầu trong cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân lao động và của dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ sự phân tích về địa vị kinh tế - xã hội và những đặc điểm của GCCN, ta có thể hiểu rõ những cơ sở khách quan khẳng định GCCN có sứ mệnh lịch sử là đấu tranh chống lại chế độ TBCN và từng bước xây dựng thành công xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới dưới dự lãnh đạo cảu Đảng Cộng Sản – đội tiên phong của GCCN. 6

tải về 76.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương