Bài tiểu luận môN: chủ nghĩa xã HỘi khoa họC


NỘI DUNG 1. Một số vấn đề lý luận về sứ mệnh của giai cấp công nhân theo C.Mác và Ph.Ăngghentải về 76.32 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích76.32 Kb.
#184187
1   2   3   4   5
CNXHKH
NỘI DUNG
1. Một số vấn đề lý luận về sứ mệnh của giai cấp công nhân theo C.Mác và Ph.Ăngghen
1.1. Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lê Nin về giai cấp công nhân
Khi nhắc đến giai cấp công nhân (GCCN), Mác và Ăngghen đã sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau, những cụm từ đồng nghĩa, có nội hàm giống nhau để chỉ giai cấp này: “giai cấp vô sản; giai cấp vô sản hiện đại; giai cấp công nhân – con đẻ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa; giai cấp những người lao động làm thuê của thế kỉ XIX”2. Dù diễn đạt bằng những thuật ngữ khác nhau, nhưng theo các nhà kinh điển chúng vẫn chỉ mang hai thuộc tính cơ bản: Về phương thức lao động, phương thức sản xuất: đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao; Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: đó là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột nặng nề về giá trị thặng dư. Thuộc tính thứ hai này nói lên một trong những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản chủ nghĩa nên C.Mác và Ăngghen còn gọi là giai cấp vô sản.
Từ những quan niệm trên GCCN được hiểu là “những tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay.” Tại các nước tư bản, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất, làm thuê cho giai cấp tư sản (GCTS) và bị bóc lột giá trị thặng dư. Còn ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), GCCN là người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu, là giai cấp lãnh đạo xã hội trong quá trình xây dựng xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.3

tải về 76.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương