Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng dành cho giáo viêntải về 71.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.12.2017
Kích71.19 Kb.

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng dành cho giáo viên

BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP-AN CHO CB-GV HÈ NĂM 2014
Họ và tên: 
Điểm Nhận xét
CÂU HỎI: Đồng chí nhận thức như thế nào sau khi được bồi dưỡng các chuyên đề 
kiến thức QP-AN ? Liên hệ trách nhiệm, hành động của bản thân trong thời gian tới.
BÀI LÀM
Lớp học bồi dưỡng các chuyên đề kiến thức QP-AN nhằm quán triệt và bồi dưỡng 
quan điểm, đường lối của Đảng về Quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức cho CB-
GV nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh.Tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong 
nước hiện nay để mỗi CBGV nâng cao trách nhiệm và ý thức xây dựng , bảo vệ Tổ quốc.
Trong thời gian bồi dưỡng (07-08/8/2014), chúng tôi được cung cấp kiến thức về các 
chuyên đề như :
- Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch đối với cách mạng Việt Nam;
- Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-
AN; 
-Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ 
mới 
- Một số vấn đề cơ bản về dân tộc – tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng dân tộc – 
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
- Quan điểm của Đảng ta trong tình hình mới
Các chuyên đề trong khóa học rất thiết thực, phù hợp với đât nước trong tình hình 
mới. Trong đó, tôi quan tâm nhất là chiến lược “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các 
thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
Xin trình bày nhận thức của mình về vấn đề này như sau: 
A. NHẬN THỨC
I. Chiến lược “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá 
CNXH
1. Khái niệm "Diễn biến hoà bình”: là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực phản động, nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết 
là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.
-Nội dung chính của ‘diễn biến hòa bình” là:
+ Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với răng đe quân sự để ngầm 
phá từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, 
nhân quyền.
+ Chiến lược do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.
+ Mục đích: Nhằm lật đổ chế độ chính trị-XH các nước tiến bộ, trước hết là 
các nước XHCN.
2. Khái niệm bạo loạn lật đổ: là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của 
lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ 
(cách mạng) thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Bạo loạn lật đổ 
là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong chiến lược diễn biến 
hòa bình để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".
- Một số đặc trưng chủ yếu của bạo loạn lật đổ:
+ Bạo loạn lật đổ là hoạt động bằng bạo lực có tổ chức của chủ nghĩa đế quốc 
và lực lượng phản động để chống phá các nước tiến bộ trước hết là các nước xã hội chủ 
nghĩa.
+ Mục đích của bạo loạn lật đổ nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ thiết lập chính 
quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. 
II. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các 
thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam:
1. Âm mưu, thủ đoạn vàPhương châm chỉ đạo của chiến lược “diễn biến hoà 
bình" đối với VN.
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội, luôn coi Việt Nam là 
một trọng điểm chống phá. Mục tiêu là xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo của chúng. Mục tiêu đó không hề 
thay đổi.
2. Phương châm chỉ đạo của kẻ thù để thực hiện “diễn biến hoà bình", bạo loạn 
lật đổ:
Mềm, ngầm, sâu. Diễn biến hòa bình là chính kết hợp răn đe quân sự có lựa 
chọn và khi có thời cơ, xây dựng lực lượng phản động người Việt Nam ở trong và ngoài 
nước Việt Nam là chính: (ngụy quân, ngụy quyền cũ không cải tạo, lực lượng phản động 
trong dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, các phần tử thoái hoá biến chất, bất mãn trong 
các cơ quan Đảng, Nhà nước và trong nhân dân ta); phá hoại càng cao, càng sâu càng tết, 
phá có trọng điểm, chui sâu leo cao vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực 
lượng vũ trang, phá hoại kinh tế là trọng tâm.
3. Thủ đoạn hoạt động chủ yếu
Từ diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ để tạo ra quá trình "tự diễn biến", "tự 
chuyển hoá" từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. 
Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng, trong đó tập 
trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:
a. Chống phá về chính trị tư tưởng:
- Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm 
đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội 
và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
- Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị 
- Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. 
b. Hoạt động phá hoại kinh tế:
Mục tiêu chính phá hoại kinh tế là, lấy việc chống phá từ bên trong kết hợp 
với điều kiện bên ngoài để tạo ra áp lực đối với nền kinh tế nước ta, thông qua kinh tế để 
buộc ta chấp nhận các điều kiện chính trị.
c. Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:
- Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do 
nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích 
động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, 
kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để 
đòi cái gọi là "độc lập quốc gia tự trị".
- Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước 
ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội.
Phương hướng hoạt động chủ yếu của chúng là đấu tranh ôn hoà đòi tự do tôn giáo, 
dẫn đến đấu tranh đòi tự do dân chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, đến đòi đa nguyên chính trị, 
đa đảng đối lập, cuối cùng kết hợp với sự chỉ đạo, giúp đỡ, viện trợ của chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản động bên ngoài sẽ giành thắng lợi qua bầu cử. 
d. Xâm nhập về văn hoá:
Như việc thông qua nhiều "kênh", nhiều thủ đoạn, chúng ra sức tuyên truyền, cổ vũ 
cho văn hoá, lối sống phương Tây - thực dụng, trụy lạc, tôn thờ đồng tiền là trên hết, sống 
ích kỷ, phi đạo đức. 
d. Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang:
Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội - công 
an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng 
e. Kích động, phối hợp hành động của lực Iượng phản động trong nước và phản 
động ngoài nước:
Sử dụng các lực lượng trong nước để làm cầu nối giữa các tổ chức phản động 
trong nước và tổ chức phản động ngoài nước, vừa phối hợp hoạt động, vừa tập trung lực 
lượng. 
Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả 
các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình "tự diễn biến", 
"tự chuyển hoá" từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh 
các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng 
quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, 
bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.
III. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “diễn 
biến hòa bình’ và bạo loạn lât đổ của Đảng, Nhà nước ta:
1. Mục tiêu:
- Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược DBHB của kẻ thù đối với CMVN.
- Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội.
- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
- Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa.
- Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.
- Ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các 
thế lưc thù địch.
- Nếu có bạo loạn phải dập tắt nhanh, không để lan rộng, kéo dài để kẻ thù tạo cớ can 
thiệp vũ trang 
2. Nhiệm vụ
- Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “ DBHB”, bạo loạn lật đổ( đây là 
nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ QPAN, đồng thời là nhiệm vụ thường 
xuyên và lâu dài - NQ ĐH Đảng X).
- Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời 
tiến công ngay từ đầu, xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra. 
- Bảo vệ tốt chính trị nội bộ.
3. Quan điểm chỉ đạo:
- Đấu tranh chống “DBHB” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gay go, 
quyết liệt, lâu dài và phức tập trên mọi lĩnh vực
- Xác định chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu 
trong các nhiệm vụ QPAN hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ 
nghĩa.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính 
trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
4. Phương châm:
- Kết hợp chặt chẽ giữa giữ vững bên trong với chủ động ngăn ngừa và chủ động 
tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.
- Chủ động, kiên quyết, khôn khéo xử lý tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo 
loạn xảy ra; giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn.
- Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân 
trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù.
IV. Những giải pháp phòng chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ ở VN hiện nay
1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội 
chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về ktế.
2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn 
biến không để bị động, bất ngờ.
3.Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.
4. Xây dựng cơ sở chtrị, xã hội vững mạnh về mọi mặt
5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh
6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ 
của địch.
7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động.
B. LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG BẢN THẨN TRONG THỜI GIAN 
TỚI:
Là một đảng viên, giáo viên tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện các việc làm sau 
để góp phần đầy lùi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch:
+ Nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến 
cho đất nước.
+ Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà 
các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng 
ta vào Đảng, cách mạng.
+ Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù 
trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự 
diễn biến bên trong, đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù 
địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.
+ Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà 
trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.
+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, kiên định với đường lối XHCN.
+ Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà 
trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 
nước.
+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .
+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân 
vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không 
tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng 
chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi 
làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương