BàI 22. BẢo vệ VỐn gen của loài ngưỜi và MỘt số VẤN ĐỀ XÃ HỘi của di truyền họCtải về 24.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2018
Kích24.51 Kb.

BÀI 22. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI

VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC

 

Câu 1: Biện pháp nào dưới đây không phải là biện pháp bảo vệ vốn gen con người?

A. Tư vấn di truyền y học.                                   

B. Sinh đẻ có kế hoạch và bảo vệ sức khoẻ vị thành niên.

C. Tạo môi trường sạch nhằm tránh các đột biến phát sinh.     

D. Tránh và hạn chế tác hại của các tác nhân gây đột biến.

Câu 2: Để tư vấn di truyền có kết quả cần sử dụng phương pháp nào?

A. Phương pháp phả hệ.                                 B. Phương pháp tế bào.

C. Phương pháp phân tử.                                D. Phương pháp nghiên cứu quần thể.

Câu 3: Liệu pháp gen là

A. một phương pháp điều trị các bệnh di truyền ở mức phân tử và tế bào bằng cách thay thế gen bệnh (gen đột biến) bằng gen lành (gen bình thường).

B. một phương pháp điều trị các bệnh di truyền ở mức phân tử bằng cách loại bỏ gen bệnh (gen đột biến).

C. một phương pháp điều trị các bệnh di truyền ở mức phân tử bằng cách thay thế gen bệnh (gen đột biến) bằng gen lành (gen bình thường).

D. một phương pháp điều trị các bệnh di truyền ở mức phân tử và tế bào bằng cách sửa chữa gen bệnh (gen đột biến) thành gen lành (gen bình thường).

Câu 4: Quy trình kĩ thuật của liệu pháp gen không có bước nào sau đây?

A. Dùng virut sống trong cơ thể người làm thể truyền sau khi đã loại bỏ đi những gen gây bệnh của virut.

B. Dùng enzim cắt bỏ gen đột biến.

C. Thể truyền được gắn gen lành cho xâm nhập vào tế bào của bệnh nhân.

D. Tế bào mang ADN tái tổ hợp của bệnh nhân được đưa vào cơ thể bệnh nhân để sản sinh ra những tế bào bình thường thay thế tế bào bệnh.

Câu 5: Việc đánh giá sự di truyền khả năng trí tuệ dựa vào cơ sở nào?

A. Không dựa vào chỉ số IQ, cần tới những chỉ số hình thái giải phẫu của cơ thể.

B. Cần kết hợp chỉ số IQ với các yếu tố khác.

C. Chỉ cần dựa vào chỉ số IQ.           

D. Dựa vào chỉ số IQ là thứ yếu.

Câu 6: Chỉ số IQ được xác định bằng

A. tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi khôn và nhân với 100.

B. số trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi khôn và nhân với 100.

C. tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100.

D. tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học.

Câu 7: Vì sao virut HIV làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể?

A. Vì nó tiêu diệt tế bào tiểu cầu.              

B. Vì nó tiêu diệt tế bào hồng cầu.

C. Vì nó tiêu diệt tất cả các loại tế bào bạch cầu.

D. Vì nó tiêu diệt tế bào bạch cầu Th, làm rối loạn chức năng của đại thực bào, bạch cầu đơn nhân.

Câu 8: Chu kì nhân lên của virut HIV diễn ra theo trật tự nào?

A. Virut xâm nhập -->tổng hợp mạch đơn ARN --> hình thành ADN --> ARN mạch kép --> ADN kép tích hợp vào ADN tế bào chủ --> tổng hợp ARN virut --> tổng hợp prôtêin virut    --> HIV được tạo thành và phóng thích ra ngoài.

B. Virut xâm nhập --> tổng hợp mạch đơn ADN --> hình thành ARN kép --> ARN kép tích hợp vào ADN tế bào chủ --> tổng hợp ARN virut --> tổng hợp prôtêin virut --> HIV được tạo thành và phóng thích ra ngoài.

C. Virut xâm nhập --> tổng hợp mạch đơn ADN --> hình thành ADN mạch kép --> ADN kép tích hợp vào ADN tế bào chủ -->tổng hợp ARN virut --> tổng hợp prôtêin virut --> HIV được tạo thành và phóng thích ra ngoài.

D. Virut xâm nhập --> tổng hợp mạch đơn ARN --> hình thành ADN mạch kép --> ADN kép tích hợp vào ADN tế bào chủ --> tổng hợp ARN virut --> tổng hợp prôtêin virut --> HIV được tạo thành và phóng thích ra ngoài.

Câu 9;Trong chẫn đoán trước sinh,kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát:

A. Tính chất của nước ối                                         

B. Tế bào tử cung của người mẹ

C. Tế bào thai bong ra trong nước ối                     

D. Tính chất nước ối và tế bào tử cung của người mẹCâu 10:Yếu tố cơ bản quy định khả năng trí tuệ của người :

A. Điểu kiện sống                                       B. Chế độ dinh dưỡngC. Di truyền                                                D. Mức độ phát triển của nhân loại


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương