Bài 15: CÁch mạng tháng mưỜi nga năM 1917 VÀ cuộC ĐẤu tranh bảo vệ CÁch mạng (1917-1921)tải về 57.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích57.6 Kb.

Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)

Câu 1: Tình hình nước Nga trước cách mạng như thế nào?

- Chính trị: Nước Nga là nước đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.

- Kinh tế: suy sụp do Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên hậu quả nghiêm trọng.

- Xã hội: tồn tại nhiều mâu thuẫn gay gắt :

+ Đế quốc Nga với các dân tộc

+ Tư sản với vô sản.

+ Phong kiến với nông dân.

→ Cách mạng bùng nổ.Câu 2: Cách mạng tháng Hai năm 1917:

*Nguyên nhân: Nêu tình hình trên

* Diễn biến:

- 18-2 đến 24-2, bãi công, biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê- tơ- rô-grát.

- 25-2, tổng bãi công chính trị, chống chế độ Nga hoàng.

- 26-2, khởi nghĩa vũ trang lật đổ chế độ Nga hoàng.

- 27-2, Đảng Bôn-sê- vích đã lãnh đạo công nhân chuyển từ tổng bãi công chính trị thành khởi nghĩa vũ trang, triều đình Nga hoàng bị lật đổ. Xô viết đại biểu công nhân, binh lính thành lập.

- 27-2 đến 2-3, đâu tranh giành chính quyền giữa tư sản và vô sản. Cục diện 2 chính quyền song song tồn tại.* Kết quả:

-Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga trở thành nước Cộng hòa.

- Thiết lập 2 chính quyền song song tồn tại: Xô viết đại biểu công nhân , nông dân , binh lính và Chính phủ lâm thời tư sản.

Tính chất: Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Câu 3: Cách mạng tháng 10-1917:

*Nguyên nhân:

-Sau Cách mạng tháng hai, nước Nga diễn ra tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Xô viết đại biểu công nhân, nông dân , binh lính và Chính phủ lâm thời tư sản.

-Trước tình hình đó, Đảng Bôn-sê- vích và Lê Nin chủ trương tiếp tục làm cách mạng để chấm dứt hai chính quyền song song tồn tại.

* Diễn biến:

-Từ đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm cả nước.

- 24-10, Lê Nin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát.

- 25-10, cung điện Mùa Đông bị đánh chiếm. Chính phủ lâm thời tư sản bị sụp đổ.

-Tiếp đó, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va, đầu năm 19818, giành thắng lợi trên toàn nước Nga.

* Kết quả:

- Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản

- Thiết lập nhà nước vô sản, đem lại chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân.

Tính chất: Cách mạng xã hội chủ nghĩa (còn gọi là Cách mạng vô sản)

Câu hỏi: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc Cách mạng?

Vì:

- CM dân chủ tư sản tháng 2: Trước CM nước Nga là 1 nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. Kinh tế suy sụp, công nông nghiệp rất lạc hậu do Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên hậu quả nghiêm trọng. Đời sống của người dân thấp nhất châu Âu vì thế cần có một cuộc CMDCTS để xóa bỏ đi sự cản trở phong kiến, mở đường cho nước Nga phát triển.

- CM XHCN tháng 10/1917: Sau Cách mạng tháng hai, nước Nga diễn ra tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Xô viết đại biểu công nhân, nông dân , binh lính và Chính phủ lâm thời tư sản. Lúc này mâu thuẫn lớn trong lòng nước Nga vẫn chưa được giải quyết được, đó là mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản, đế quốc Nga và đế quốc khác. Chính phủ tư sản lâm thời vẫn theo đuổi chính sách chiến tranh thế giới và đàn áp quần chúng nhân dân.

=>Trước tình hình đó, Đảng Bôn-sê- vích và Lê Nin chủ trương tiếp tục làm cách mạng để chấm dứt hai chính quyền song song tồn tại.Câu 4: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười:

- Đối với nước Nga:

+ Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận con người.

+ Đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền.

+ Thiết lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.

- Đối với thế giới:

+ Tác động làm thay đổi thế giới với sự ra đời của một nhà nước XHCN rộng lớn → các nước đế quốc hoảng sợ.

+ Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nông dân lao động bị áp bức.

Câu hỏi: Lê-nin đóng vai trò gì trong hai cuộc Cách mạng ?

Lê - nin đóng vai trò quan trọng, lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Mười. Ông vạch kế hoạch trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grat, tuyên bố thành lập chính phủ Xô Viết.

Câu hỏi: Sau khi cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mỹ Giôn rit đã công bố tác phẩm: “Mười ngày rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít đã đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do?

- Đối với nước Nga:

+ Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước, số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử đã đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền.

+ Tiếng vang của cuộc Cách mạng tháng Mười đã vượt qua biên giới nước Nga, có tác động lớn đến thế giới, đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.

- Đối với thế giới:

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước, chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi đến thắng lợi cuối cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

+ Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển phog trào Cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia trên thế giới.Câuhỏi: Bài học kinh nghệm Cách mạng tháng Mười Nga

- Phải có một chính Đảng Mác – Lênin – đội tiên phong tcủa giai cấp công nhân.

- Vấn đề liên minh côngnông

- Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, trên cơ sở liên minh công nông cần tập hợp mọi lực lượng cách mạng tiến bộ thành một mặt trận rộng rãi.

- Cần dung bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng

- Không ngừng tăng cường và củng cố nển chuyên chính vô sản

- Tinh thần cách mạng triệt để

- Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản.

Tính chất: cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu hỏi: Lê-nin đóng vai trò gì trong hai cuộc Cách mạng ?

Lê - nin đóng vai trò quan trọng, lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Mười. Ông vạch kế hoạch trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grat, tuyên bố thành lập chính phủ Xô Viết.Câu hỏi: Nêu hoàn cảnh, nội dung và tác dụng của Chính sách Cộng sản thời chiến:

Hoàn cảnh:

- Cuối năm 1918, 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản cách mạng trong nước tấn công nước Nga Xô viết=> nước Nga tiến hành cách mạng chống thù trong giặc ngoài.

Nội dung:

- Trưng thu lương thực thừa.

- Quốc hữu hóa toàn bộ xí nghiệp.

- Nhà nước nắm độc quyền phân phối lương thực, thực phẩm.

- Thi hành chế độ lao động bắt buộc.

Tác dụng:

- Tập trung toàn bộ sức người, sức của để chống thù trong giặc ngoài.

- Bảo vệ thành công thành quả Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Bài 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941)

Câu hỏi: Nêu hoàn cảnh, nội dung và tác dụng chính sách kinh tế mới của Liên Xô?

Hoàn cảnh:

Sau chiến thắng ngoại xâm, nội phản, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Kinh tế bị tàn phá nặng nề, bọn phản cách mạng điên cuồng chống phá.Nội dung:

Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa, thay bằng thuế lương thực.

- Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ

- Cho phép được mở các xí nghiệp nhỏ.

- Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

Tác dụng:

- Kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân được cải thiện.

- Tạo cơ sở cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giớiCâu hỏi: Vì sao chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật thất bại?

Vì trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít, ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng trụ cột, đóng vai trò quyết định đưa tới chiến thắng vĩ đại. Ba cường quốc đã lien minh với nhau lập nên khối đồng minh đầu tiên trong lịch sử với những nước có chế độ chính trị - xã hộ khác nhau, cùng chung mục tiêu là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.Câu hỏi: Tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai?

Giai đoạn 1939-1941: là cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa. Sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít Đức ở châu Âu đã chà đạp nghiêm trọng lên quyền độc lập, tự do thiêng liêng của các dân tộc, đã đẩy hang triệu người dân vô tội vào cảnh chết chóc.

Giai đoạn 1941 – 1945: là cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít do các nước cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đứng đầu.

Câu hỏi: Vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ 2:

- Liên Xô đóng vai trò là lực lượng đi đầu, chủ chốt và quyết định trong việc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.

+ Liên Xô tham gia chiến tranh đã làm cho tính chất chiến tranh thay đổi: Liên Xô trở thành trụ cột của lực lượng đoàn kết của các nước chống phát xít, chính phủ Anh, Mĩ đứng về phía Liên Xô và lực lượng dân chủ chống phát xít (Mặt trận Đồng minh chống phát xít 1/1/1942).

+ Mặt trận Xô – Đức là mặt trận chủ yếu, Liên Xô đã giành được thắng lợi từng bước: Chiến thắng Mat-xco-va, Chiến thắng Xta-lin-grat, cuộc tiến công của Liên Xô từ cuối 1943, Liên Xô đánh vào Bec-lin tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức, cùng với Anh, Mĩ buộc Đức kí văn kiện đầu hàng vô điều kiện (9/5/1945).

Thắng lợi của Liên Xô đã tạo điều kiện cho Anh – Mĩ có những thắng lợi khác ở chiến trường: Bắc Phi, I-ta-li-a.

+ Liên Xô tham gia chống Nhật, đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật mạnh nhất ở Trung Quốc và Triều Tiên, góp phần quan trọng buộc quân phiệt Nhật kí điều ước đầu hàng đồng minh không điều kiện (14/8/1945) kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.Câu hỏi: Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai. Từ đó em hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để thế giới ko có chiến tranh?

Ngày nay chiến tranh xung đột vẫn thường xảy ra nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. nếu như cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra sẽ cũng chỉ gây ra một sự thương vong và tổn thất khổng lồ, mà sẽ là cuộc chiến tranh hạt nhân dẫn đến hủy diệt nhân loại. Vì thế, cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình , chống nguy cơ hạt nhân hủy diệt để bảo vệ sự sống của con người và nền văn minh nhân loại đang là nhiệm vụ cấp bách hang đầu của toàn thể mọi người. Đồng thời loài người cần mau chóng tìm ra giải pháp để tháo gỡ xung đột, hạn chế tối đa các cuộc chiến tranh mang tính khu vực đang diễn ra hoặc có nguy cơ diễn ra trên toàn thế giới.Câu hỏi: Với sự phát triển của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện nay, em hiểu như thế nào về câu nói của nhà khoa học A. Nooben: “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học kỹ thuật nhiều điều tốt hơn là điều xấu”.

A.Nô ben có câu nói đó là vì: phát minh thuốc nổ của ông xuất phát từ mục đích tốt là giúp công nhân mỏ đỡ phải vất vả nhưng phát minh đó đã bị lợi dụng, dung để phục vụ cho chiến tranh.- Câu nói của ông hoàn toàn chính xác: vì mỗi phát minh ra đời đều có tác động lớn đến cuộc sống. Tác động đó tích cực hay tiêu cực là do cách ứng dụng của con người. Nếu con người sử dụng nó vào mục đích tốt đẹp thì nó đem lại lợi ích hữu hiệu trong cuộc sống, còn ứng dụng nó vào những việc phi nghĩa thì nó sẽ đem lại tác hại khôn lường.

Suy nghĩ của em: không ngừng phát minh khoa học nhưng đem các thành quả đó phục vụ cho cuộc sống dân sinh của con người. Ta cần ứng dụng những phát minh vào những việc có ích cho xã hội.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương