BàI 1: ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh


Câu 6: Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay là gì?tải về 89.36 Kb.
trang6/35
Chuyển đổi dữ liệu09.01.2023
Kích89.36 Kb.
#185608
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
GDQP-1-2 (1)
Câu 6: Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay là gì?
A. Xây dựng phát triển kinh tế và quốc phòng
B. Xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc
C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc XHCN
D. Xây dựng phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh nhân dân
Câu 7: Vị trí mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay như thế nào?
A. Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng CNXH chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
B. Quan hệ khăng khít tác động qua lại tạo điều kiện cho nhau, nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế là hàng đầu.
C. Quan hệ đan chen tác động qua lại lẫn nhau, nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội là quyết định.
D. Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng CNXH cần củng cố và xây dựng LLVTND hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc .
Câu 8: Tiềm lực quốc phòng, an ninh là gì?
A. Khả năng vật chất và tinh thần của lực lượng vũ trang nhân dân.
B. Khả năng về nhân lực, vật lực, tài chính có thể huy động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
C. Khả năng cung cấp cơ sở vật chất và trình độ khoa học công nghệ của đất nước
D. Khả năng huy động sức người, sức của để bảo vệ Tổ quốc.


Câu 9: Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân là gì?
A. Xây dựng nền dân chủ Xã hội Chủ nghĩa.
B. Xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, nhà nước và các đoàn thể chính trị, xã hội.
C. Xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh.
D. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Câu 10: Trong củng cố xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân, lực lượng nào là nòng cốt?
A. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân.
B. Quân chúng nhân dân lao động và an ninh nhân dân
C. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ.
D. Lực lượng quân đội, lực lượng an ninh nhân dân.
Câu 11: Nội dung xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân là gì?
A. Xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp theo hướng hiện đại.
B. Đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
C. Xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp phát triển, lấy công nghiệp nặng làm then chốt.
D. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng an ninh vững mạnh.

tải về 89.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương