BàI 1: ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh


Câu 3: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì bản chất của chiến tranh làtải về 89.36 Kb.
trang2/35
Chuyển đổi dữ liệu09.01.2023
Kích89.36 Kb.
#185608
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
GDQP-1-2 (1)
Câu 3: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì bản chất của chiến tranh là:
A. Sự tiếp tục mục tiêu kinh tế bằng thủ đoạn bạo lực
B. Thủ đoạn để đạt được chính trị của một giai cấp
C. Sự tiếp tục của chính trị bằng bạo lực
D. Thủ đoạn chính trị của một giai cấp
Câu 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định thái độ của chúng ta đối với chiến tranh là:
A. Phản đối tất cả các cuộc chiến tranh
B. Ủng hộ các cuộc chiến tranh chính nghĩa chống áp bức, nô dịch
C. Phản đối các cuộc chiến tranh phản cách mạng
D. Ủng hộ chiến tranh chính nghĩa, phản đối chiến tranh phi nghĩa.
Câu 5: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về quan hệ giữa chiến tranh với chính trị như thế nào?
A. Chính trị là con đường, là phương tiện của chiến tranh
B. Chính trị là một thời đoạn, một bộ phận của chiến tranh
C. Chính trị chi phối và quyết định toàn bộ tiến trình và kết cục của chiến tranh
D. Chính trị không thể sử dụng kết quả sau chiến tranh đề ra nhiệm vụ, mục tiêu mới cho giai cấp
Câu 6: Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cuộc chiến tranh của dân ta chống thực dân Pháp xâm lược là nhằm mục đích gì?
A. Bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ tổ quốc.
B. Bảo vệ đất nước và chống ách đô hộ của thực dân, đế quốc
C. Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân,của chế độ XHCN
D. Bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước
Câu 7: Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định phải dùng bạo lực cách mạng để giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền?
A. Phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng.
B. Bản chất của chủ nghĩa thực dân, đế quốc là đàn áp, bóc lột.
C. Bản chất của chủ nghĩa thực dân, đế quốc là hiếu chiến và xâm lược.
D. Kẻ thù luôn dùng bạo lực để đàn áp sự đấu tranh của nhân dân ta.
Câu 8: Nguồn gốc ra đời của quân đội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?
A. Từ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sự đối kháng giai cấp trong xã hội.
B. Từ bản chất bóc lột của giai cấp tư sản và sự xuất hiện giai cấp đối kháng.
C. Từ bản chất hiếu chiến, xâm lược của chủ nghĩa đế quốc.
D. Do nhà nước tổ chức ra quân đội.

tải về 89.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương