BàI 1 CÁc nguyên lý VỀ LẬp kế hoạch th. S. Vũ Cương Đại học Kinh tế Quốc dântải về 0.68 Mb.
trang1/66
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích0.68 Mb.
#10565
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
ENTER TEXT HERE
BÀI 1

CÁC NGUYÊN LÝ VỀ LẬP KẾ HOẠCH


Th.S. Vũ Cương

Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài đọc này nhằm hệ thống hoá lại các lý luận giải thích cho vai trò của kế hoạch như một công cụ quản lý cần thiết trong nền kinh tế, không phân biệt hình thức tổ chức của nền kinh tế đó. Tuy nhiên, khi nền kinh tế chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường thì phương thức kế hoạch hoá tập trung như trước đây không còn phù hợp nữa, mà nó đòi hỏi phải có sự thay thế bằng một phương thức lập kế hoạch mới. Vì vậy, phần đầu bài đọc tập trung làm rõ sự khác biệt của công tác KHH trong hai cơ chế cũ và mới, đồng thời giới thiệu kinh nghiệm lập KH của một số nước. Phần thứ hai đi sâu vào cơ sở đổi mới KH hiện nay, đó là hướng chuyển sang phương thức quản lý theo kết quả. Từ đó làm rõ các xu hướng đổi mới KHH hiện nay ở nước ta. Phần cuối bài đọc gới thiệu chi tiết các bước để lập KH theo khung logic hay còn gọi là lập KH theo kết quả.

MỤC LỤC


I. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KẾ HOẠCH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VỚI PHƯƠNG THỨC KẾ HOẠCH HOÁ TRUYỀN THỐNG VÀ KINH NGHIỆM LẬP KẾ HOẠCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 4

1.Sự cần thiết của KHH trong nền kinh tế thị trường 4

1.1.KH là một trong các công cụ quản lý nhà nước vào nền kinh tế thị trường 4

1.2.KH là công cụ huy động và phân bổ nguồn lực khan hiếm nhằm thực hiện các mục tiêu ưu tiên 5

1.3.KH là công cụ để Chính phủ công bố các mục tiêu phát triển của mình và huy động nguồn lực xã hội cùng hướng tới đạt mục tiêu 5

1.4.KH là một công cụ để thu hút được các nguồn tài trợ từ nước ngoài 6

2.Sự khác biệt giữa KH trong nền kinh tế thị trường với KH trong cơ chế tập trung mệnh lệnh 6

2.1.Sự khác biệt về bản chất 6

2.2.Sự khác nhau về hệ thống chỉ tiêu KH 10

2.3.Sự khác biệt trong trình tự xây dựng KH 12

3.Kinh nghiệm lập KH của một số nước kinh tế thị trường phát triển 13

3.1.Mỹ 13

3.2.Nhật Bản 14

3.3. Hàn Quốc 15

3.4.Philipines 16

II.QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ - CƠ SỞ KHOA HỌC CHO HƯỚNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI VIỆT NAM 17

1.Phương thức quản lý theo kết quả 17

1.1.Sự cần thiết phải chuyển sang quản lý theo kết quả 17

1.2.Khái niệm về chuỗi kết quả và các cấp độ kết quả trong KH 19

1.3.Vai trò của phương thức quản lý theo kết quả 22

2.Những tiếp cận mới trong công tác lập KH ở Việt Nam hiện nay 24

2.1.KH mang tính chiến lược 24

2.2.KH gắn với nguồn lực 25

2.3.KH mang tính lồng ghép 26

III.KẾ HOẠCH NGÀNH VÀ TIỂU NGÀNH TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN 28

1.Phân loại kế hoạch 28

1.1.Phân loại theo mức độ khái quát 28

1.2.Phân loại theo cấp độ quản lý 30

2.Mối quan hệ giữa KH ngành và tiểu ngành 31

IV.PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH THEO KHUNG LOGIC 33

1.Hai giai đoạn chính của phương pháp lập KH theo Khung Logic 33

2.Giai đoạn Phân tích 34

2.1.Chuẩn bị phân tích 34

2.2.Phân tích các bên liên quan 35

2.3.Phân tích tiềm năng, đánh giá thực trạng phát triển 36

2.4.Phân tích vấn đề 51

2.5.Phân tích mục tiêu 54

2.6.Phân tích chiến lược 55

3.Giai đoạn hoạch định 58

3.1.Giới thiệu 58

3.2.Miêu tả khung lôgic 60

3.3.Quy trình xây dựng khung lôgic 64

Tình huống minh hoạ: Soạn thảo và trình bày chỉ tiêu 71tải về 0.68 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương