Bch trưỜng đẠi học ngoại ngữ nhiệm kỳ 2014 2017 ĐOÀn tncs hồ chí minhtải về 77.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích77.32 Kb.
#3547

ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

NHIỆM KỲ 2014 - 2017

***ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Hà Nội, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2017 -2019

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN) và Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường ĐHNN) tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHNN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Đại hội có nhiệm vụ tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 2014 – 2017; khẳng định những kết quả đã đạt được, làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhận thức đầy đủ những yêu cầu mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐHNN trong nhiệm kỳ 2017 – 2019; bầu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bầu Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 -2022.

Với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trước những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển mới; trên cơ sở tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn ĐHQGHN và Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, các ý kiến xây dựng góp ý của các ban chức năng của Đoàn trường, các Liên chi Đoàn, chi đoàn, các Nhà giáo, các đồng chí cựu cán bộ đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐHNN khóa XVIII trình Đại hội bản báo cáo với các nội dung sau:

PHẦN THỨ I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHÓA XVIII

(NHIỆM KỲ 2014-2017)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung


Nhiệm kỳ 2014 – 2017 của Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ diễn ra trong giai đoạn có nhiều sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Ngoại ngữ và của Đoàn Thanh niên Nhà trường như: Đại hội Đảng các cấp, Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, , kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và nhiều sự kiện chính trị, văn hoá trọng đại khác.

Trong những năm qua, xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế cùng sự phát triển của khoa học công nghệ, nền kinh tế tri thức đã mở ra những hướng đi mới, những điều kiện và cơ hội cho thanh niên để nâng cao trình độ học vấn và trình độ nghề nghiệp. Đại bộ phận thanh niên đã nhận thức được yêu cầu của tình hình mới, nỗ lực phấn đấu trong học tập, sáng tạo nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phần lớn thanh niên có bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có lối sống văn minh, thanh lịch; có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái.

Tuy vậy, trước những biến động phức tạp của tình hình chính trị thế giới, sự tác động nhiều mặt của cơ chế thị trường, của công nghệ và internet một bộ phận thanh niên còn bộc lộ những hạn chế như: thiếu kiến thức, kỹ năng xã hội; sống ích kỷ; ứng xử thiếu văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật kém, dễ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

2. Đặc điểm tình hình của Trường ĐHNN và công tác Đoàn của Nhà trường


Giai đoạn 2014-2017, công tác Đoàn của Nhà trường phát triển trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Toàn thể cán bộ, viên chức, đoàn viên Trường ĐHNN đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2015 -2020, Kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN khóa V về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng của Đại học Quốc gia Hà Nội”. Điều này đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong công tác quản lý, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác học sinh sinh viên và tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thanh niên phát triển. Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, sự chỉ đạo, quan tâm thường xuyên và kịp thời, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Trung tâm, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các đơn vị chức năng, của Đoàn các trường bạn, các đơn vị kết nghĩa, các doanh nghiệp.

Đoàn trường là đơn vị đặc thù với bề dày lịch sử và thành tích, có số lượng đoàn viên tương đối lớn. Toàn thể đoàn viên Trường ĐHNN luôn ý thức được rõ về sứ mệnh của Nhà trường, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện sứ mệnh đó. Đội ngũ cán bộ đoàn Nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo trong công tác, kế thừa và phát huy xuất sắc truyền thống của các thế hệ đi trước, sớm có ý thức vươn lên, có khát khao được cống hiến đưa phong trào Đoàn nhà trường phát triển ngày một mạnh mẽ.

Bên cạnh những thuận lợi, trong giai đoạn này phong trào Đoàn cũng gặp phải những khó khăn như: ý thức của một bộ phận sinh viên khi tham gia hoạt động tập thể chưa cao, đội ngũ cán bộ đoàn được kiện toàn thường xuyên, kinh nghiệm công tác còn hạn chế, những nguy cơ, rủi ro đến từ xã hội và môi trường bên ngoài khiến đoàn viên, thanh niên dễ bị tác động, lôi kéo, cơ sở vật chất và khuôn viên của nhà trường vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của hơn 5000 sinh viên.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRONG NHIỆM KỲ XVIII (2014– 2017)

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho Đoàn viên, thanh niên.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức cho Đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của tổ chức Đoàn, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Trường ĐHNN luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu, học tập và tìm hiểu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lối sống văn hoá, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Các hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, hình thành thái độ, quan điểm, lối sống và ý thức rèn luyện tích cực đối với đoàn viên.Đoàn trường đã chú trọng thực hiện tốt chỉ thị 42 của Bộ Chính tri về công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ. Các hoạt động định hướng, bồi dưỡng nhận thức, tình cảm của Đoàn viên – Thanh niên được tổ chức thường xuyên, có hiệu quả: tuần sinh hoạt công dân quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn trường khóa 18, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, Hội nghị Lớp trưởng. Tổ chức cho Đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật, chống gian lận trong thi cử các buổi về nguồn, dâng hương, giao lưu với chiến sĩ Hải quân. Khuyến khích Đoàn viên – Thanh niên tích cực tham gia các phong trào, cuộc thi do các cấp bộ Đoàn tổ chức: đạt giải khuyến khích nội dung video trong cuộc thi “Biển, Đảo Tổ quốc và Chiến sĩ Hải quân”, đạt giải Ba Hội thi Tuyên truyền “Văn hóa giao thông dưới góc nhìn của giới trẻ” và Hội thi “An toàn giao thông”. Duy trì hoạt động của tổ thăm dò dư luận sinh viên và các kênh thông tin như email, facebook. Thường xuyên tổ chức gặp mặt các Bí thư Chi đoàn. Tuyên truyền, thông tin, quán triệt tư tưởng để gần 100% cử tri là Đoàn viên, thanh niên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Đoàn trường tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát động rộng rãi đến toàn thể sinh viên các chương trình kỉ niệm cũng như các cuộc thi tìm hiểu về Người: Hội thi “Ánh sáng soi đường”TW Đoàn tổ chức, Hội thi “Con đường Ánh sáng”1 do Đoàn ĐHQGHN tổ chức. Hàng năm tổ chức các buổi tọa đàm “Tự hào Tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” với diễn giả là GS Hoàng Chí Bảo, các cuộc thi ‘Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh” dưới hình thức online, hình thức Rung chuông vàng2.Trong dịp tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đoàn trường đã vinh dự nhận Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội.

Các hoạt động chào mừng các sự kiện lớn như 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Thanh niên, 60 năm thành lập trường được tổ chức quy mô, thiết thực và hiệu quả. Tổ chức “Ngày Đoàn viên” 2016 với các hoạt động: “Ngày hội thanh niên khoẻ”, Lễ kết nạp Đoàn viên của Liên Chi đoàn THPT Chuyên Ngoại ngữ, Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thi “Sáng tác Ca khúc về trường”, Cuộc thi “Ngoại ngữ trong tôi lần VI”, cuộc thi “Ngoại ngữ - Những góc nhìn 60”, Liên hoan các Vũ điệu truyền thống từ các nước, Hội trại “Tự hào truyền thống – Vững bước tương lai”, Đêm văn nghệ “Ngoại ngữ - tình yêu tôi”, tuyên dương 60 Đại sứ sinh viên,quảng bá hình ảnh của trường qua sản phẩm có thương hiệu: Áo, móc chìa khóa, huy hiệu, vòng tay,... 3

Ban Thường vụ Đoàn quan tâm triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng “Phong cách Sinh viên ĐHNN”, hướng tới “Xây dựng phong cách sinh viên ĐHQGHN”, Chỉ đạo và khích lệ đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động của Chương trình “Tự hào Sinh viên ĐHQGHN”, cuộc thi “VNU trong tôi” hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn ĐHQGHN, các cuộc thi do Đoàn – Hội các cấp tổ chức: Cuộc thi “Sinh viên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp”4, “Ngày hội Thanh niên khỏe Thủ đô”, “Học sinh Sinh viên thanh lịch ĐHQGHN”. Chú trọng nâng cao ý thức, lối sống văn minh cho sinh viên thông qua đề án “Tiết kiệm – Vệ sinh môi trường – Tôn sư trọng đạo”: cho tân Sinh viên ký cam kết thực hiện Đề án; thành lập các tổ công tác kiểm tra tình hình vệ sinh, thực hiện xếp hàng thang máy, tiết kiệm điện, nước tại các giảng đường. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như: Chiến dịch “Ngoại ngữ xanh”, Cuộc thi tìm hiểu Môi trường, Hướng ứng G- Hour. Nâng cao ý thức tôn sư trọng đạo qua hoạt động kỷ niệm ngày 20/11, tọa đàm “Cách soạn thảo email”, văn hóa chào hỏi.

Trong nhiệm kì vừa qua, tuổi trẻ Trường Đại học Ngoại Ngữ đã hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Hà Nội” của Thành Đoàn Hà Nội. Tổ chức tốt các hoạt động, cuộc thi đồng thời khích lệ đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động, chương trình bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho đoàn viên, sinh viên, như: cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội”, duy trì hoạt động đội hình cấp Thành phố “Đại sứ Tuyên truyền viên du lịch”, “Tuyên truyền Bảo vệ môi trường” tại khu vực phố cổ Hà Nội, nhận được Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội. Nhiều năm liền tham gia Hội thi “Tôi yêu Hà Nội” và đạt Giải Ba năm 2015.
2. Công tác hỗ trợ nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng và hỗ trợ việc làm

Đoàn trường luôn phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công tác tuyển sinh của Nhà trường. Phối hợp chỉ đạo xây dựng clip hướng dẫn tuyển sinh5 và các nhóm hỗ trợ tuyển sinh, hỗ trợ làm thủ tục nhập học cho sinh viên, hỗ trợ thí sinh tìm hiểu về cách thức tuyển sinh mới, cách xét tuyển mới của trường và ĐHQGHN.Tổ chức “Ulis Tour – Tôi khám phá”6 cung cấp cho tân sinh viên các thông tin cần thiết cho đời sống sinh viên tại trường, tạo sự gắn kết giữa các khoá. Tổ chức các sân chơi phù hợp cho tân sinh viên: “Ngày hội các Câu lạc bộ”,7“Chào Ngoại ngữ”8. Tích cực tham gia các hoạt động Chào Tân Sinh viên do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các cấp tổ chức như: “Ngày hội Tân Sinh viên Thành phố Hà Nội”, Chuỗi hoạt động “Tự hào Sinh viên ĐHQGHN”...

Các hoạt động hỗ trợ sinh viên, hưởng ứng phong trào “5 Thi đua, 5 Rèn luyện”, “Đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp” luôn được tổ chức tốt với hình thức đa dạng. Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Sinh viên tổ chức tốt mô hình “Cộng đồng Ngoại ngữ9 với các hoạt động, như: phân công mỗi sinh viên năm thứ 3, 4 hỗ trợ học tập, rèn luyện một lớp năm thứ nhất, tổ chức lớp dạy miễn phí các ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung, Pháp, Hàn, Nhật thu hút đông đảo sinh viên đăng kí. Chú trọng nâng cao các kỹ năng cơ bản cho đoàn viên, thanh niên. Triển khai gói giải pháp “Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên” bao gồm các chuỗi toạ đàm, tập huấn: Tọa đàm về phát âm Tiếng Anh, Tọa đàm phương pháp Nghiên cứu khoa học, Toạ đàm Nghệ thuật biên phiên dịch, Tọa đàm Nguyên tắc Lễ tân Ngoại giao và giao thoa văn hóa, Toạ đàm Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc, Tọa đàm kỹ năng mềm cho sinh viên kết hợp với Petro,....10

Đoàn trường chú trọng mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác quốc tế cho Đoàn viên thanh niên nhà trường. Đón các đoàn sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu11 với gần 2000 đoàn viên được tham gia các chương trình giao lưu quốc tế hàng năm. Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi quốc tế JENESYS 2.0, YSEALI, giao lưu thanh niên Đông Á chương trình giao lưu tại Bắc Kinh, Đối thoại chính sách tại Thái Lan. Động viên và tạo điều kiện để đoàn viên tham gia đội tình nguyện viên hỗ trợ các sự kiện lớn của thành phố và quốc gia 12.

Các sân chơi ngoại ngữ dành cho sinh viên, cán bộ luôn được đa dạng hóa. Các cuộc thi về ngôn ngữ được tổ chức dưới nhiều hình thức và quy mô mở rộng: Thi “Hùng biện Tiếng Anh Duo Twists” với sự tham gia các sinh viên toàn thành phố Hà Nội, “Hùng biện Cup học viện Kake”, “Hùng biện Tiếng Nhật Hosei”, “Tìm hiểu Asean bằng 8 thứ tiếng”, “Tìm hiểu văn hóa nước Áo”, “Tài năng Pháp”, tổ chức thi Rung chuông vàng bằng Tiếng Anh cho 100 sinh viên trong khối ĐHQGHN, Cuộc thi Hát Tiếng nước ngoài “Sound of the world” dành cho sinh viên ĐHQGHN, Cuộc thi “Sân khấu kịch bằng ngôn ngữ nước ngoài”. Hàng năm đăng cai tổ chức cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn TPHN”13 với sự tham gia của hơn 200 cán bộ Đoàn đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội, và“Olympic Tiếng Anh không chuyên Toàn quốc”14 thu hút 80 đơn vị trên toàn quốc tham gia, trở thành sân chơi bổ ích cho các bạn đoàn viên, được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đánh giá cao. Đoàn trường khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp Bộ Đoàn tổ chức như: “Đại sứ truyền thông khoa học Famelab”, Cuộc thi “Tìm hiểu Cộng đồng Kinh tế Asean, Hiệp định TPP và Lịch sử Đảng bộ TPHN” và đóng góp 05 tham luận cho “Hội thảo định hướng triển khai các hoạt động ngoại ngữ trong công tác Đoàn, Hội sinh viên tại Việt Nam” do Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Công tác hỗ trợ học tập cho khối học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ luôn được chú trọng đẩy mạnh. Hàng năm, Liên Chi đoàn Chuyên ngữ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát triển toàn diện cho đoàn viên. Nổi bật là Chương trình định hướng Tân học sinh (10+), cuộc thi “English Speaking Contest” lần thứ 1, Chương trình “Sân khấu hóa tác phẩm văn học lần thứ 3”, cuộc thi Hùng biện bằng các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật hay chương trình dạ hội tiếng “Sắc màu Chuyên Ngoại Ngữ”, Chương trình Hội vui Khoa học tự nhiên, Chương trình Hội thao chào xuân.

Đoàn trường đã quan tâm hỗ trợ, khích lệ sinh viên, cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học. Phối hợp tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên hàng năm. Tổ chức triển lãm “Con đường Khoa học” nằm trong “Ngày hội Tuổi trẻ Sáng tạo 2016” lần thứ nhất15. Mô hình “Ngày hội Tuổi trẻ Sáng tạo” vinh dự được báo cáo tại Hội nghị cán bộ trường học Toàn quốc, Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên TP Hà Nội năm học 2015 -2016, Tham gia “Triển lãm Tuổi trẻ Sáng tạo” do ĐHQGHN tổ chức, Chủ động phối hợp với Chi đoàn giáo viên tổ chức các buổi định hướng, hội thảo “Kỹ năng nghiên cứu khoa học” cho sinh viên, đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu.

Đoàn trường cũng đã triển khai sâu rộng phong trào “Ba trách nhiệm”, “Vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, chuẩn tác phong”16 của Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội trong đội ngũ cán bộ, giảng viên là đoàn viên. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các Chi đoàn Giáo viên các đơn vị. Tổ chức 02 toạ đàm về “Cán bộ Ba trách nhiệm”, phối hợp tổ chức Tập huấn kỹ năng sử dụng eoffice, Tập huấn Quy chế làm việc trong khối hành chính của trường. Đầu mỗi năm học, Đoàn trường tổ chức họp giữa Chi đoàn giáo viên, Liên Chi đoàn, các Câu lạc bộ Học thuật nhằm đẩy mạnh và cao tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ, đồng hành của các bộ trẻ với hoạt động của đoàn viên là sinh viên.Đoàn trường đã tích cực hỗ trợ và nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên, đồng thời chú trọng tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. Đăng cai tổ chức Tọa đàm “Sinh viên với vấn đề khởi nghiệp” do Trung ương Hội SVVN chủ trì và động viên, khích lệ sinh viên tham gia cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo khởi nghiệp Sinh viên lần thứ 1”17. Tổ chức 02 tọa đàm với chủ đề "Nhu cầu tuyển dụng – Ngộ nhân sinh viên", với diễn giả là tổng giám đốc, giám đốc nhân sự các công ty, tập đoàn uy tín: An Cư, Vinschool,...Đoàn trường tích cực tổ chức tọa đàm về các nội dung: kỹ năng viết CV, Bàn về khởi nghiệp, Làm việc trong môi trường các công ty đa quốc gia - Cơ hội nghề nghiệp, thách thức thành công, Kỹ năng viết CV bằng Tiếng Anh. Phối hợp tổ chức các hoạt động làm cầu nối giữa sinh viên với nhà tuyển dụng: “Ngày hội Việc làm” 2016 và 2017, “Job Fair”. Tổ chức các buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp với Lãnh đạo Nhà trường, tiến hành khảo sát 24 doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng, lĩnh vực kinh doanh từ đó định hướng đào tạo sinh viên Tổ chức các buổi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bảo Minh, Samsung Thái Nguyên, ... Khai thác và sử dụng các trang mạng chính thức là đầu mối kết nối giữa nhà tuyển dụng và sinh viên, cung cấp các cơ hội việc làm, đăng tin về nhu cầu tuyển dụng, giới thiệu về doanh nghiệp18.

3. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, kỷ cương học đường trong thanh niên, sinh viên, thi đua, tình nguyện vì cộng đồng

Việc đa dạng hóa các sân chơi văn – thể - mỹ cho đoàn viên, thanh niên luôn được Đoàn trường coi trọng. Hàng năm, Đoàn trường tổ chức các cuộc thi: Cuộc thi Nữ công Ulis Chef, Giải bóng đá Ulis Cup, Hội thao, Ngày hội Thanh niên khoẻ, Liên hoan văn nghệ các Câu lạc bộ, Chương trình Văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui”, Đề án “Lớp tôi là số 1”19. Tạo điều kiện, động viên đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức: Tuyên truyền Ca khúc cách mạng, Tuổi 20 hát, Cuộc thi Next MC, Tuyên truyền văn hoá giao thông công cộng, ... Giải thể thao VUG, Hội thao Thanh niên khoẻ Thủ đô, giải bóng đá VNU, Đại sứ VNU, cuộc thi Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc ĐHQGHN, Thủ lĩnh Sinh viên Thủ đô 2016,...và đạt nhiều giải cao.

Thực hiện tốt phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện được triển khai sâu rộng, hiệu quả và mang tính thiết thực cao. Thành lập đội hình tham gia Chương trình “Mùa đông ấm” tại Cao Bằng,Quan Sơn, Thanh Hóa20 và tại Bắc Kạn. Triển khai chiến dịch “Mùa hè Thanh niên Tình nguyện” tại tỉnh Thái nguyên, Lạng Sơn với các hoạt động: quyên góp ủng hộ xây nhà bán trú, tặng các suất học bổng, quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó và gia đình chính sách. Các câu lạc bộ tình nguyện của nhà trường luôn tích cực trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng xã hội: tổ chức quyên góp và gửi quà cho trẻ em Trạm Tấu - Yên Bái, Chương trình “Nắng ấm vùng cao” tại Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang của CLB Niềm tin Ánh sáng, hỗ trợ sinh hoạt và học tập cho các bạn khiếm thị nhà trường, “Tình nguyện Tết” tại làng phong Chí Linh - Hải Dương và Viện phong Ba Sao, Kim Bảng -Hà Nam, “Đông ấm đến trường” tại Sùng Đô, Yên Bái của CLB Sức Trẻ,...

Công tác tình nguyện tại chỗ là một trong những điểm sáng của phong trào thanh niên Nhà trường. Tổ chức 05 đợt hiến máu tình nguyện lớn trong toàn trường21, vinh dự nhận được Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ vì thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu nhân đạo. Quỹ học bổng Ước mơ xanh với mô hình mới “Bài ca tặng bạn” thu được gần 40 triệu tiền ủng hộ, trao 27 suất HB từ quỹ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Giới thiệu và đề xuất các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng từ các cấp bộ Đoàn, các tổ chức như: “Tiếp sức đến trường”, “Học bổng Chắp cánh tài năng Canon”. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”22 được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức: “Ngày Công tác xã hội” của Đoàn ĐHQGHN, chương trình “Đại sứ Tuyên truyền viên du lịch” do Thành Đoàn tổ chức. Hỗ trợ TNV cho các chương trình: Lễ Khai giảng, Bế giảng năm học, Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Hội thảo Quốc gia về Quốc tế học, Đại lễ 60 năm thành lập trường.

Phong trào “Sinh viên 5 Tốt” được Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Sinh viên triển khai sâu rộng, có hiệu quả tới từng đoàn viên -sinh viên và đạt được những thành tích đáng khích lệ.Tổ chức tuyên truyền và nhận đăng kí phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 tốt”trong đoàn viên, sinh viên vào đầu mỗi năm học. Chia sẻ thông tin về những tấm gương điển hình từ đó thu hút và khích lệ sinh viên phấn đấu, rèn luyện. Giải pháp “Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học các hoạt động giáo dục đạo đức, lí tưởng cho sinh viên, các hoạt động Thể thao (Ngày hội Thanh niên khỏe, các hoạt động hội nhập, tình nguyện nhằm tạo điệu kiện cho đoàn viên, sinh viên rèn luyện, phấn đấu. Trong nhiệm kỳ vừa qua, có 15 cá nhân và 09 tập thể sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, 79 cá nhân và 21 tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố, 99 cá nhân và 11 tập thể Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQGHN, 411 cá nhân và 34 tập thể xuất sắc nhận danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp trường, , . Đây là thành tích đang khích lệ và là động lực để đoàn viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phát triển.


4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia phát triển Đảng

4.1 Công tác xây dựng tổ chức:

Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Đoàn được chú trọng. Tổ chức 03 Hội nghị và đã tập huấn, trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho hơn 700 lượt cán bộ Đoàn chủ chốt; triển khai có hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở theo hướng dẫn của Thành Đoàn Hà Nội; tổ chức tốt việc học nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; nâng cao giáo dục về truyền thống, niềm tự hào về tổ chức Đoàn.

Công tác sinh hoạt chi Đoàn được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn, phù hợp với thực tế cơ sở. Tổ chức hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn mẫu cho 100% bí thư chi đoàn. Ban hành hướng dẫn và giám sát công tác tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kì theo chủ điểm. Tiếp thu ý kiến từ các chi đoàn để đa dạng hóa hình thức, nội dung của các buổi sinh hoạt.

Công tác bồi dưỡng và kết nạp Đoàn viên là học sinh ưu tú được chú trọng triển khai. Hàng năm chỉ đạo Liên Chi đoàn Trung học Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn và kết nạp đoàn đối với 02 đợt học sinh ưu tú (gần 200 đoàn viên)Thực hiện tốt vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên. Đóng góp ý kiến, xây dựng chương trình phối hợp với Hội sinh viên nhằm triển khai sâu rộng yêu cầu hoạt động của Đoàn trong hội viên, thanh niên; giới thiệu cán bộ chủ chốt để tiến hành hiệp thương vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội sinh viên. Phối hợp Hội Sinh viên rà soát, nâng cao tổ chức, hoạt động của các CLB, thành lập 02 CLB mới, nâng tổng số CLB, tổ đội nhóm hiện có là 28. Hội Sinh viên trường liên tục là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô.

4.2 Đoàn với công tác tham gia xây dựng Đảng:

Thực hiện tốt vai trò là cánh tay phải của Đảng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng uỷ giao phó. Hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ 18. Đạt giải Nhất tập thể cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ nhà trường23. Công tác phát triển Đảng được chú trọng. Đầu năm học, Đoàn Thanh niên trường ban hành hướng dẫn quy trình phát triển Đảng trong sinh viên. Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy trường tổ chức Lớp học Bồi dưỡng Nhận thức Đảng, cấp chứng chỉ cho 400 đoàn viên. Giới thiệu và kết nạp 47 đồng chí Đảng viên là sinh viên (vượt chỉ tiêu 07 đồng chí). Tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Với những chương trình công tác trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, tích cực, sáng tạo, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Năm học 2014 -2015, Đoàn trường vinh dự nhận cờ của TW Đoàn dành cho đơn vị xuất sắc toàn diện 03 năm liên tiếp. Năm học 2016 -2017, Đoàn trường là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, nhận được cờ của Thành Đoàn Hà Nội, bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhận được cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong khối ĐHQGHN.
 1. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 1. Tồn tại hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường có những hạn chế cơ bản là:

Hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện đoàn viên tuy đã được đổi mới song vẫn chưa đủ sức lôi cuốn đông đảo đoàn viên; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn của nhiều cán bộ chủ chốt ở cấp Liên chi đoàn và chi đoàn chưa cao; một bộ phận đoàn viên thiếu ý thức học tập, rèn luyện, vi phạm quy định về kiểm tra thi cử,

Việc đào tạo bồi dưỡng lực lượng kế cận chưa thực sự hiệu quả dẫn đến sự thiếu hụt cán bộ ở cuối nhiệm kỳ ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức đoàn.

Nguồn lực phục vụ cho hoạt động Đoàn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.


2. Nguyên nhân


Việc quan tâm chỉ đạo của chi uỷ các đơn vị với tổ chức Đoàn còn chưa đồng đều. Cơ chế quản lý và phối hợp hoạt động của tổ chức Đoàn với các bộ phận khác trong Nhà trường còn có những điểm chưa hợp lý, địa điểm tổ chức và các cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của sinh viên còn thiếu đã hạn chế phần nào hoạt động của sinh viên.

Mặt trái của kinh tế thị trường, sự xúi giục, kích động của các tổ chức, cá nhân phản động đã ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức và nhận thức của thế hệ trẻ; một bộ phận học sinh sinh viên còn thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và Nhà trường.

Phần lớn cán bộ giáo viên tham gia hoạt động Đoàn đều kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ đoàn chưa được chuẩn hóa nên các hoạt động của Đoàn trường gặp nhiều khó khăn; một số cán bộ đoàn thiếu chủ động, sáng tạo; nhận thức, kỹ năng về công tác thanh vận còn thiếu, chưa theo kịp tình hình phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của đoàn viên thanh niên.

3. Bài học kinh nghiệm


Các hoạt động của Đoàn cần theo sát chỉ đạo của Đảng ủy; các chương trình phải thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên; phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện và hỗ trợ đoàn viên trong học tập, rèn luyện. Tích cực khai thác nguồn lực của xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường.

Cần xác định công tác xây dựng tổ chức Đoàn là trọng tâm, trong đó công tác cán bộ là khâu then chốt. Từ đó, lựa chọn đội ngũ cán bộ đoàn phải là những người có trình độ, tâm huyết, nhiệt tình với phong trào, có năng lực tổ chức các hoạt động thực tiễn, biết đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể nâng cao chất lượng hoạt động đoàn; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn kế cận.

Trong công tác chỉ đạo thể hiện tính sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Trường, xác định mục tiêu, phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thể, khoa học cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong cả nhiệm kỳ và từng giai đoạn cụ thể; phân cấp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để tổ chức Đoàn các cấp phát huy được trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo của đội ngũ, cán bộ, đoàn viên trong toàn trường.Tích cực trong tham mưu, đề xuất những giải pháp, chương trình phù hợp để phát huy thế mạnh của tuổi trẻ Nhà trường.
PHẦN THỨ II

MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN

VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ -ĐHQGHN

NHIỆM KỲ 2017-2019
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi


Nhiệm kỳ 2017– 2019 của Đoàn Trường ĐHNN diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, phong trào thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của Nhà trường. Đây cũng là giai đoạn Nhà trường thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học ngoại ngữ đến năm 2020, tầm nhìn 2030, giai đoạn bản lề trong thực hiện Kế hoạch 5 năm phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2015-2020. Đây là điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên Nhà trường phát triển toàn diện, là cơ hội để tổ chức Đoàn nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác Đoàn Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, của các cấp bộ Đoàn, sự hỗ trợ của Đoàn các đơn vị bạn; Đoàn Trường đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong công tác thời gian vừa qua, đoàn viên Nhà trường luôn đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để công tác Đoàn Nhà trường tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ tới.


2. Những khó khăn và thách thức


Nhiệm kỳ 2017-2019 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các tệ nạn xã hội ngày càng có chiều hướng gia tăng; đất nước tuy đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển kinh tế, song vẫn chưa đủ điều kiện để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu phát triển của thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai hoạt động, theo dõi và đánh giá đoàn viên gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi đoàn viên thanh niên nói chung và đội ngũ cán bộ đoàn nói riêng sự tự tin, bản lĩnh vững vàng, kiên định.

Quá trình hội nhập sâu rộng mang lại những cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với thanh niên cũng như công tác Đoàn. Nếu không có được sự định hướng đúng đắn, cũng như những hành trang kiến thức, kĩ năng, ngoại ngữ, sinh viên sẽ gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm.

Căn cứ vào kết quả hoạt động thực tiễn trong nhiệm kỳ XVIII, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ XVIII và các nghị quyết, chương trình hành động của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn ĐHQG Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ khoá XVIII xây dựng dự thảo phương hướng, mục tiêu và các chương trình công tác nhiệm kỳ XIX (giai đoạn 2017-2019) như sau:II. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2017- 2019

1. Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng trong đoàn viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các chương trình hành động của tuổi trẻ.

2. Tiếp tục thực hiện các chương trình rèn luyện đoàn viên; chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập – Nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng, định hướng giá trị thẩm mỹ; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, tăng cường khả năng hội nhập cho sinh viên.

3. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; nâng cao chất lượng tổ chức chi đoàn; thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên; tham gia tích cực vào công tác phát triển Đảng trong sinh viên.Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN là:

Tuổi trẻ Trường ĐHNN- ĐHQGHNBẢN LĨNH- SÁNG TẠO – TỰ TIN – HỘI NHẬP””.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHỦ YẾU

1. Chương trình 1: Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, ý thực pháp luật và xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên

1.1. Mục tiêu

- Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng độc lập dân tộc, tạo niềm tin vững chắc vào chế độ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sinh viên.

- Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của sinh viên trong học tập, rèn luyện; tình yêu và niềm tin với sự phát triển của Nhà trường

1.2. Chỉ tiêu chủ yếu


 1. 100% đoàn viên, thanh niên được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, sinh hoạt công dân.

 2. Phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh do các cấp bộ Đoàn tổ chức

 3. 100% đoàn viên, thanh niên không vi phạm quy chế đào tạo, thi cử, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không tham gia các hoạt động tụ tập, tuần hành trái pháp luật.

 4. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động bồi dưỡng tình yêu, tinh thần trách nhiệm với Nhà trường

1.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

- Thực hiện tốt việc định hướng thông tin và tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; Phối hợp tổ chức tốt tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học; Chú trọng tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng phân tích và xử lý thông tin cho đoàn viên, như: tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng, tổ chức các buổi nói chuyện theo chuyên đề về thời sự, an ninh chính trị…

- Đa dạng phương thức nắm bắt, định hướng dư luận thanh niên đặc biệt chú trọng công tác đấu tranh về tư tưởng, nắm bắt và định hướng thông tin dư luận trên mạng internet. Tăng cường công tác dự báo, củng cố, thường xuyên tập huấn, nâng cao chất lượng “Tổ thăm dò dư luận” để phát huy vai trò của các đội nòng cốt chính trị trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng chuẩn giá trị và đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, tránh các thủ đoạn lôi kéo sinh viên trong “diễn biến hoà bình”; giữ vững ổn định an ninh chính trị nội bộ đặc biệt trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

- Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của Thanh niên” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, có hành động cụ thể tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống của dân tộc, của tổ chức Đoàn, của Nhà trường và giúp cho sinh viên có quan điểm thực tiễn trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Định kỳ tổ chức thông tin tình hình thời sự, truyền thống và sự phát triển của Nhà trường cho cán bộ, đoàn viên;. Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, đoàn cơ sở, các đợt sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm trong năm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đa dạng nội dung, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trọng tâm là chủ đề Tự học & Tiết kiệm); sáng tạo lồng ghép các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao, thông qua các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng, chương trình “Ba thực hiện”, phát huy vai trò sinh viên đạt danh hiệu “Đại sứ sinh viên”;

- Đẩy mạnh tham gia giữ gìn kỷ cương học đường trong đoàn viên , sinh viên; tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội.
2. Chương trình 2: Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên học tập và nghiên cứu khoa học, chủ động lập thân, khởi nghiệp - lập nghiệp và sẵn sàng hội nhập.

2.1. Mục tiêu

- Góp phần giáo dục đào tạo thế hệ sinh viên mới có bản lĩnh khoa học vững vàng, kiến thức phong phú, sáng tạo, có khả năng tiếp cận, theo kịp với tiến bộ của thời đại.

- Hỗ trợ và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên, cung cấp hành trang cho sinh viên sẵn sàng hội nhập, khởi nghiệp.

2.2. Chỉ tiêu chủ yếu


    1. 100% chi đoàn, câu lạc bộ chuyên môn sinh hoạt định kỳ, có nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, thiết thực gắn với chuyên môn

    2. Trên 70% đoàn viên- sinh viên trường tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo của Nhà trường. Số lượng công trình NCKH sinh viên tăng 10% mỗi năm.

    3. Tổ chức 10 tọa đàm nâng cao kỹ năng, kiến thức hỗ trợ đoàn viên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp

    4. Tổ chức 10 hoạt động, chương trình tương tác giữa đơn vị tuyển dụng và sinh viên. Phấn đấu 15% đoàn viên được giới thiệu cơ hội việc làm bán thời gian, toàn thời gian, cơ hội thực tập

    5. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên

    6. Hỗ trợ ít nhất 01 ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên

    7. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu sinh viên, thanh niên quốc tế

2.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

- Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập; tăng cường các hoạt động phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về quy chế; phương pháp học tập & nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học... góp phần bồi dưỡng lòng yêu nghề, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, vun đắp niềm tin, lý tưởng cho sinh viên.

- Đa dạng hoá các sân chơi, giao lưu học thuật nhằm tạo phong trào thi đua góp phần nâng cao ý thức tự học, tự đào tạo, chủ động trong học tập & NCKH. Duy trì và tổ chức thành công Ngày hội Tuổi trẻ Sáng tạo hàng năm, có hình thức khen thưởng thích hợp đối với sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập - nghiên cứu khoa học,...

- Đẩy mạnh hoạt động của các Chi đoàn cán bộ giáo viên trong việc hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ chuyên môn cho các CLB học thuật, NCKH; tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, trao đổi kinh nghiệm học tập, NCKH. Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, sàn giao dịch ý tưởng, ngày hội việc làm, khởi nghiệp, kết nối sinh viên với doanh nghiệp/nhà tuyển dụng, giới thiệu địa điểm thực tập; tập huấn những kỹ năng, giao lưu các tấm gương “sáng nghiệp”, các nhà khoa học trẻ tiêu biểu... tích cực hợp tác với các tổ chức sử dụng lao động, các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức khác để thiết kế và triển khai các giải pháp và hoạt động phù hợp góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Tích cực tìm kiếm, phát huy các nguồn lực xã hội nhằm đa dạng hóa các hình thức tiếp sức học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập. Tham mưu công tác thi đua khen thưởng đối với các gương mặt tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Cổ vũ phong trào học tập, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ trong đoàn viên, thanh niên thông qua các cuộc thi: “Olympic ngoại ngữ”, thi hát ngoại ngữ “Sound of the world”, Thi kịch bằng ngôn ngữ nước ngoài, duy trì và phát triển “Cộng đồng học tập”. Chủ động tìm kiếm, kết nối với các đơn vị khác nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật, các chương trình giao lưu với thanh niên quốc tế nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên giao lưu, hội nhập quốc tế.

- Tổ chức các buổi thảo luận về phương pháp học tập, NCKH cho sinh viên, có hình thức khen thưởng kịp thời các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập - NCKH; Duy trì việc tổ chức định kỳ các cuộc thi Hùng biện tiếng, thi Olympic Ngoại ngữ trong sinh viên.

- Tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện tốt nội quy trường lớp, duy trì nét đẹp của giảng đường, kiên quyết đấu tranh và có hình thức kỷ luật đối với các biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi cử.

- Tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ cho học sinh, sinh viên; tham mưu với lãnh đạo Nhà trường về các biện pháp hỗ trợ đoàn viên có ý tưởng khởi nghiệp3. Chương trình 3: Tổ chức các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần định hướng thẩm mỹ, lối sống và xây dựng môi trường công tác, học tập thân thiện, tích cực

3.1. Mục tiêu

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển toàn diện về trí lực, thể lực, tiếp tục xây dựng “Phong cách sinh viên Ngoại ngữ”, góp phần xây dựng phong cách sinh viên ĐHQGHN.

- Thực hiện tốt công tác tình nguyện tại chỗ, thực hiện sáng tạo công tác tình nguyện vì cộng đồng theo hướng gắn với chuyên môn, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn Nhà trường trong thời kỳ đổi mới.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới”, cuộc vận động “Năm tiết kiệm”; thực hiện tốt chương trình “Xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ thân thiện, công tác chuyên nghiệp, sinh viên tích cực”,3.2. Chỉ tiêu chủ yếu

1. Phấn đấu 100% chi đoàn tham gia hoạt động tình nguyện.

2. Hàng năm, mỗi sinh viên được tham gia ít nhất 01 hoạt động có tính định hướng lối sống, văn hóa, thực hiện 7 ngày công tình nguyện.

3. Hàng năm, tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn Thanh niên các trường đại học trong nước và các đoàn đại biểu thanh niên quốc tế.

4. Gây quỹ 40 triệu đồng cho quỹ Học bổng “Ước mơ xanh”

5. Phấn đấu 2000 lượt đoàn viên tham gia hiến máu Nhân đạo, nhận được 1000 đơn vị máu3.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

- Vận động đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần tình nguyện trong mỗi việc làm thường ngày: tình nguyện chia sẻ giúp đỡ người gặp khó khăn; tình nguyện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập; tình nguyện giữ gìn vệ sinh môi trường - tiết kiệm; tình nguyện giữ gìn an ninh chính trị, phát hiện và tố giác tiêu cực; tình nguyện chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường…

-Thực hiện tốt các chương trình “Ba thực hiện” (thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo), chương trình “Ba tình nguyện” (tình nguyện trong học tập – tình nguyện giúp đỡ bạn bè – tình nguyện trong việc làm thường ngày), chương trình “Ba rèn luyện”: rèn luyện kỹ năng mềm – rèn luyện sức khỏe – rèn luyện đạo đức, lối sống.

- Tổ chức nhiều chương trình gắn với mục tiêu xây dựng “Sinh viên 5 tốt” cho sinh viên. Áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý cơ sở dữ liệu sinh viên để kịp thời định hướng cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án “Lớp tôi là số 1” định hướng sinh viên rèn luyện, phát triển toàn diện.

- Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện gắn với việc phát huy tính sáng tạo, tự chủ và khả năng chuyên môn của sinh viên, góp phần tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội ở các địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh việc gây quỹ Học bổng “Ước mơ xanh” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Nhà trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tương thân tương ái, hoạt động chung sức cùng cộng đồng ngay tại đơn vị nhằm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện. Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả và nâng chất các chiến dịch tình nguyện thường xuyên: Mùa hè xanh, Mùa đông Ấm, Tiếp sức mùa thi. Nghiên cứu triển khai rộng hơn các hoạt động tình nguyện tại chỗ.

- Tăng cường xã hội hóa các hoạt động tình nguyện; phát huy tính chủ động của Liên Chi đoàn, chi đoàn và của sinh viên trong việc thành lập các đội sinh viên tình nguyện tại chỗ và tìm nguồn kinh phí phục vụ phong trào.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thường xuyên tổ chức các chương trình tìm kiếm tài năng trong sinh viên. Đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ sở thích.4. Chương trình 4: Nâng cao chất lượng đoàn viên và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức hoạt động Hội sinh viên; tham gia xây dựng Đảng

4.1. Mục tiêu

- Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thống nhất ý chí, phân cấp rõ ràng và cơ chế quản lý dân chủ, chặt chẽ, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; Nâng cao trình độ lý luận, khả năng phản biện trong cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về tư tưởng chính trị, mạnh về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

- Tạo niềm tin và thu hút ngày càng đông đảo thanh niên đến với các hoạt động Đoàn.

- Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức Hội Sinh viên.

- Tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, trong đó công tác phát triển Đảng viên trẻ được quan tâm triển khai.4.2. Chỉ tiêu chủ yếu

1. 100% cán bộ đoàn có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức phong trào.

2. 100% cán bộ đoàn được tham gia tập huấn các cấp hàng năm

3. Mỗi năm có ít nhất 02 hoạt động trao đổi, giao lưu học hỏi với cán bộ Đoàn trường bạn

4. Phấn đấu thành lập mới 05 Câu lạc bộ/Tổ/Đội/Nhóm

5. Trên 90% đoàn viên, chi đoàn xếp loại khá trở lên trong mỗi năm học.

6. Giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

4.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

- Xây dựng các chương trình hành động góp phần củng cố lề lối làm việc; thực hiện việc tuân thủ kỷ cương, kỷ luật, khen thưởng trong Đoàn; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của các cơ sở Đoàn; thực hiện tốt công tác đoàn vụ.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Định kì hàng năm tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ đoàn. Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, đoàn cơ sở, các đợt sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm trong năm.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc tổ chức Đoàn tham gia góp ý xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chính quyền trong sạch.

- Rà soát, sắp xếp, củng cố, đổi mới và nâng chất hoạt động các câu lạc bộ hiện có, phát triển các câu lạc bộ mới nhằm đa dạng hóa phương thức thu hút, tập hợp thanh niên.

- Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Chú trọng tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú.


Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHNN lần thứ XIX là sự kiện chính trị quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của Nhà trường. Từ diễn đàn này, Đoàn trường xin được trân trọng cảm ơn Trung ương Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên các đơn vị, Đảng ủy - Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển của phong trào thanh niên Nhà trường. Đoàn trường mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm quý báu đó.

Cũng từ Đại hội này, Đoàn trường kêu gọi các đồng chí đoàn viên tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, ý chí, tích cực, sáng tạo, chủ động trong học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên đây là phương hướng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2019, chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Đoàn cấp trên, sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể trong và ngoài trường, với trí tuệ, nghị lực của mình, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công tốt đẹp.ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LẦN THỨ XIX


1Đội thi của trường đạt giải Nhất toàn đoàn, đạt giải Nhất bài luận về “Tư tưởng Hồ Chí Minh” và đạt giải Ba cuộc thi làm Video về Hồ Chủ tịch

2Tổ chức 02 buổi toạ đàm thu hút hơn 500 đoàn viên tham gia, Cuộc thi online có hơn 1500 bài và có hơn 200 đoàn viên tham gia “Rung chuông vàng”

3Nhận được gần 80 tác phẩm dự thi “Ngoại ngữ trong tôi lần VI”, hơn 100 tác phẩm dự thi “Ngoại ngữ – Những góc nhìn 60” từ các Chi đoàn trong toàn trường, quảng bá và bán hơn 5000 sản phẩm có thương hiệu nhà trường. Chương trình Hội trại và Đêm nhạc thu hút hơn 2000 đoàn viên tham gia

4Có gần 20 tác phẩm dự thi, đạt 01 giải Nhất và 01 giải khuyên khích nội dung viết


5 Clip tư vấn tuyển sinh nhận được –trên 7000 lượt xem

6Chương trình “Ulis tour” năm học 2015 -2016 thu hút hơn 1000 Tân Sinh viên, năm học 2016 -2017 có gần 2000 Tân Sinh viên tham gia

7Trong nhiệm kì qua, tổ chức 03 ngày hội thu hút gần 4000 sinh viên tham gia

8Chương trình “Chào Ngoại ngữ” năm 2015 và 2016 thu hút gần 3000 sinh viên tham dự.

9Năm học 2015 -2016 có15 lớp học, năm học 2016 -2017 có 22 lớp với trên 600 sinh viên tham gia

10 Đoàn trường tổ chức được 04 buổi toạ đàm kỹ năng phát âm, với sự tham gia của trên 1200 đoàn viên, 02 toạ đàm phương pháp NCKH thu hút 400 sinh viên tham gia, 01 toạ đàm nghệ thuật biên phiên dịch thu hút hơn 400 sinh viên, 05 toạ đàm về kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc thu hút trên 1500 đoàn viên, tổ chức 02 toạ đàm về lễ tân ngoại giao thu hút 600 sinh viên, 04 toạ đàm kỹ năng mềm thu hút trên 800sinh viên.

11Đoàn sinh viên trường Singapore MJC, đón đoàn sinh viên Nagoya, Nhật Bản, chia tay giảng viên, và sinh viên học viện Ly Giang, Trung Quốc

12Hỗ trợ tuần lễ ASEM ở Việt Nam, đón Tổng Bí thư Trung Quốc, đón Tổng thống Pháp, Iceland. Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới năm 2015, Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016, đón Tổng Bí thư Tập Cận Bình, TNV Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III.

13Tổ chức 01 cuộc thi “Olympic Tiếng Anh không chuyên dành cho cán bộ Đoàn” thu hút hơn 200 cán bộ Đoàn đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội

14Olympic Tiếng Anh không chuyên Toàn quốc lần thứ 8 với 55 truờng đh, cao đăng tham gia, năm 2016 tổ chức lần thứ 9 với 80 đơn vị trên cả nước tham gia; fanpage của Cuộc thi nhận được sự quan tâm, theo dõi của hơn 24,000 người. Cuộc thi được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, các cấp Bộ Đoàn đánh giá cao.

15Thu hút sự hơn 3200 sinh viên, tổ chức hơn 30 đầu hoạt động trong đó có: 4 Tọa đàm về Phương pháp NCKH, Phương pháp dịch, Kỹ năng phát âm, ... 10 Tiểu ban Báo cáo và 20 các gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa các nước.

16Năm học 2015 -2016, 01 đồng chí giảng viên được tuyên dương cán bộ “Ba trách nhiệm”, 01 đồng chí được tuyên dương “Cán bộ vững chuyên môn – Giỏi nghiệp vụ – Chuẩn tác phong” do Đoàn ĐHQGHN trao tặng.

17 Ý tưởng của sinh viên Nguyễn Thanh Hương là 01 trong 15 tác phẩm của Chung kết Toàn quốc diễn ra vào tháng 4/2017

18Các trang fanpage đăng hơn 100 tin bài tuyển dụng/năm với trên 800 cơ hội việc làm

19Năm học 2014 -2015, cuộc thi “Lớp tôi là số 1” có sự tham gia của 50 Chi đoàn, năm học 2015-2016 là 83 chi đoàn, năm 2016 -2017 là 105 chi đoàn (tương đương 2500 sinh viên).

20Trao tặng 40 suất quà tổng trị giá 12 triệu cho học sinh và các gia đình chính sách, tặng 100 đĩa học Tiếng Anh cho Huyện đoàn

2105 ngày hội Hiến máu với hơn 2000 lượt sinh viên tham gia, thu được tổng cộng gần 1500 đơn vị máu,

22Hỗ trợ kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQGHN với 3 điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Công nghiệp 1 và ĐH Công nghiệp 2. Gần 100 TNV tiếp sức mùa thi Tuyên sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ.

23Tổng số hơn 2.300 bài dự thitải về 77.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương