Baocao chinh sua sau hop Lanh dao co quan va lam viec voi Vu Dia phuong mpitải về 222.5 Kb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích222.5 Kb.
#2671
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 426 /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO


Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;

mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Năm 2014, chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: Kinh tế tiếp tục phát triển, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tín dụng, giá cả, thị trường tương đối ổn định; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, kết quả thu ngân sách khá tích cực; các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được triển khai có hiệu quả, năng lực sản xuất mới tiếp tục được bổ sung,… nhưng cũng phải đối mặt với một số khó khăn: Thiên tai liên tiếp xảy ra gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống của nhân dân; tác động của sự kiện Biển Đông; một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn lúng túng trong tổ chức sản xuất, kinh doanh; đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, tích cực khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Trong tổng số 21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, có 19 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch; 02 chỉ tiêu không đạt là: Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và mức giảm tỷ lệ sinh. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:


Каталог: Uploaded -> duongphuonglien -> 2014 12 27
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh hà giang
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 349/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 12 27 -> Báo cáO Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
2014 12 27 -> Sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
duongphuonglien -> Ban Đối ngoại Trung ương
2014 12 27 -> Năm 2014, thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch kinh tế xã hội (kt-xh) trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn lớn hơn so với dự báo
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập -tự do Hạnh phúc

tải về 222.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương