Bài 1: A. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm kháctải về 71.79 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu12.02.2022
Kích71.79 Kb.
#132846
  1   2   3
~~~ test for unit 6~~~
Bài 1: A. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác:

1. A. trip B. still C. twice D. Music

2. A. lesson B. new C. every D. seven

3. A. many B. Maths C. have D. todayB. Chọn từ có trọng âm khác:

4. A. favorite B. every C. Vietnamese D. Physical

5. A. lesson B. Science C. pupil D. tomorrow
Bài 2: Sắp xếp các chữ cái để được từ đúng

6. RVEEY OLSHOC YDA  _____________________________________

7. OSLNES  _________________ 8. IESNCEC  __________________

9. NCEO A EWKE  ________________________ 10. CEPXET  _________________


Bài 3: Chọn từ phù hợp để hoàn thành câu:

11. We go on holiday ________ a year, in the summer. twice

12. She goes to school every day, ____________ Saturday and Sunday. favorite

13. During __________ lessons, we sing many good songs. except

14. They go to Art Club _________ a week, on Thursday and Sunday. once

15. My ________________ subject is Science. Music


Bài 4: A. Chọn câu trả lời phù hợp cho các câu hỏi ở cột bên trái:

16. Are you at school now?
a. It’s Vietnamese.

17. How many lessons do you have today?
b. Yes, I am. It’s break time.

18. How often do you have Science?
c. Yes, I do. I have 3 lessons today.

19. Do you have school today?
d. No, I don’t. I like Music.

20. What subjects do you have today?
e. I have four.

21. Do you like Art?
f. I have it twice a week.

22. What’s your favorite subject?
g. Vietnamese, English and Science.tải về 71.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương