Backgroundtải về 6.4 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích6.4 Mb.
#3187

HỎI VÀ ĐÁP
H: Tại sao lại có thay đổi này?

Đ: Chánh quyền liên bang đòi hỏi thay đổi để đáp ứng gia tăng mức độ đa dạng tại Hoa Kỳ.

H: Khi nào sẽ thực hiện thay đổi này?

Đ: Trong học khóa 2010-2011.

H: Thông tin về sắc tộc/dân tộc đã cung cấp sẽ được kết hợp như thế nào để báo cáo?

Đ: Theo phương thức mới thì có thể có 64 dạng kết hợp mã sắc tộc/dân tộc. Sẽ sử dụng bảy hạng loại để đơn giản hóa quá trình báo cáo ở mức liên bang và tiểu bang. Mọi người thuộc dân tộc Tây Bồ Nha, bất luận là sắc tộc nào, đều được khai trình là ‘Tây Bồ Nha’. Mọi người không phải là Tây Bồ Nha và đánh dấu nhiều hơn một sắc tộc đều được khai trình là ‘Hai sắc tộc trở lên.’ Mọi người 'không phải là Tây Bồ Nha' khác sẽ được khai trình theo một sắc tộc riêng biệt. Muốn xem minh họa thì nên tham khảo “How Collected Race and Ethnicity Information Will Be Reported” (Cách Báo Cáo Thông Tin về Sắc Tộc và Dân Tộc Thâu Thập Được) theo liên kết để sẵn ở khung sau.

H: Nếu không muốn cho biết thông tin này thì sao?

Đ: Cả khu học chánh lẫn tiểu bang đều không thể bắt buộc mọi người cho biết thông tin này. Tuy nhiên, nếu quý vị không trả lời cả hai đoạn của câu hỏi gồm có hai phần, thì Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education) sẽ đòi hỏi người khác trong khu học chánh cho biết tên gọi dân tộc và sắc tộc nhân danh quý vị.
DỮ LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG RA SAO?

Dữ liệu được dùng để: • Giúp cho học sinh nhận dịch vụ giáo dục vốn dĩ được hưởng

 • Phân tích nhu cầu của học sinh trong cộng đồng học chánh

 • Thâu nhận ngân quỹ cho dịch vụ giáo dục, nếu thích hợp

Sẽ không sử dụng dữ liệu để: • Kỳ thị bất cứ người nào

 • Xác định tình trạng nhập cư

 • Trừng phạt học sinh, phụ huynh hoặc ban nhân viên theo bất cứ cách nào

MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN:
www.cde.state.co.us/cdereval/rvrace-ethnicity.htm

The Colorado Department


of Education (Ban Giáo
Dục Colorado)

201 E. Colfax Ave

Denver, CO 80203

303-866-6600www.cde.state.co.us


Ghi Chép Thông Tin về Sắc Tộc và Dân Tộc


Những Điều Phụ Huynh và Học Sinh Nên Biết


2008

GIỚI THIỆU

Bắt đầu từ niên khóa 2010-11, thông tin về sắc tộc và dân tộc của học sinh và ban nhân viên tại các trường công Colorado sẽ được thâu thập theo cách thức mới.

Đây là thay đổi đầu tiên về cách thức thâu thập dữ liệu sắc tộc và dân tộc cho các cơ quan liên bang kể từ năm 1977. Thành phần sắc tộc và dân tộc của quốc gia thay đổi dần theo thời gian, do đó Quốc Hội đã tổ chức điều trần vào năm 1993 và khởi sự nỗ lực nghiên cứu toàn liên bang để duyệt lại hệ thống phân loại.

Vào năm 1997, với nỗ lực xác định rõ mọi thay đổi kể từ lần duyệt xét năm 1993 và chuẩn bị cho Cuộc Thống Kê Dân Số năm 2000, Quốc Hội đã tổ chức điều trần về vấn đề phân loại một lần nữa.TỰ NHẬN BIẾT - ĐÓ LÀ ĐIỀU
TÙY CHỌN

Nơi chánh yếu nhận biết sắc tộc và dân tộc của học sinh là phụ huynh hay giám hộ; ban nhân viên sẽ tự nhận dạng.


Đối với phụ huynh/ban nhân viên nào từ chối nhận diện, quan sát viên sẽ sử dụng nhiều thông tin đa dạng để điền dữ liệu về sắc tộc và dân tộc, trong đó kể cả quê hương của gia đình quý vị (nếu quý vị vừa nhập cư trong thời gian gần đây), phong tục tập quán gia đình, (những) thứ tiếng nói tại nhà, và bất cứ mối liên hệ bộ lạc nào trong tiểu sử dòng họ.

CÂU HỎI NHẬN DẠNG

PHẦN A:
Có phải quý vị là dân gốc Tây Bồ Nha/La-tinh? (Chỉ chọn một câu)


 • Không - không là dân gốc Tây Bồ Nha/La-tinh

 • Có - là dân gốc Tây Bồ Nha/La-tinh


(Nên tham khảo phần trình bày chi tiết trong ĐỊNH NGHĨA SẮC TỘC VÀ DÂN TỘC)

Phần bên trên của câu hỏi chỉ nói về dân tộc chớ không phải sắc tộc. Bất kể quý vị chọn câu nào trong Phần A ở trên, hãy trả lời Phần B bằng cách đánh dấu một hoặc nhiều ô bên dưới để cho biết quý vị xem con mình thuộc sắc tộc nào.

PHẦN B:
(Các) nhóm nào sau đây cho biết sắc tộc của quý vị? (chọn một hoặc nhiều câu)


 • Mỹ Da Đỏ hoặc Alaska Bản Xứ

 • Á Châu

 • Da Đen hoặc Mỹ gốc Phi Châu

 • Thổ Dân Hạ Uy Di hoặc Quần Đảo Thái Bình Dương Khác

 • Da Trắng


(Nên tham khảo phần trình bày chi tiết trong ĐỊNH NGHĨA SẮC TỘC VÀ DÂN TỘC):


ĐỊNH NGHĨA SẮC TỘC VÀ DÂN TỘC

Sắc tộc:

Là định danh xã hội chỉ rõ đẳng cấp có chung một vài đặc điểm thể chất bề ngoài.


Nhóm dân tộc:

Khác biệt với các nhóm khác về mặt xã hội, đã có văn hóa riêng - trong đó có thể bao gồm quốc tịch, tôn giáo và ngôn ngữ - và có chung lòng “tự hào dân tộc”.


Tây Bồ Nha hay La-tinh:

Người Cuba, Mễ Tây Cơ, Puerto Rico, cư dân Nam hay Trung Mỹ, hoặc người có nền văn hóa hay xuất xứ Tây Ban Nha khác, bất luận là sắc tộc nào. Có thể sử dụng thuật ngữ “xuất xứ/nguồn gốc Tây Ban Nha” thêm vào với “dân gốc Tây Bồ Nha/La-tinh hay La-tinh”.


Mỹ Da Đỏ hoặc Alaska Bản Xứ:

Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm dân bản xứ nào của Bắc và Nam Mỹ (kể cả Trung Mỹ) và vẫn còn duy trì mối quan hệ bộ lạc hay gắn bó cộng đồng.Á Châu:

Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm dân bản xứ nào của Vùng Viễn Đông, Đông Nam Á hoặc tiểu lục địa Ấn Độ, trong đó kể cả (lấy thí dụ) Cao Miên, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn, Mã Lai, Hồi Quốc (Pakistan), Phi Luật Tân, Thái Lan, và Việt Nam.


Da Đen hoặc Mỹ gốc Phi Châu:

Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm sắc tộc da đen nào của Phi Châu.


Thổ Dân Hạ Uy Di hoặc Hải Đảo Thái Bình Dương Khác:

Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm dân bản xứ nào của Hawaii (Hạ Uy Di), Guam (Quan Đảo), Samoa, hoặc Quần Đảo Thái Bình Dương khác.


Da Trắng:

Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm dân bản xứ nào của Âu Châu, Trung Đông, hoặc Bắc Phi.

tải về 6.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương