Bộ y tế Số: /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 330.65 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích330.65 Kb.
#100393
1   2   3   4   5

14. Trang thiết b và Công trình y tế

- Tăng cường sản xuất TTB y tế trong nước, trước mắt là các TTB y tế thông dụng, đồng thời từng bước đẩy mạnh sản xuất TTB y tế công nghệ cao, đầu tư các dây chuyền công nghệ tiên tiến cho sản xuất trang thiết bị y tế.- Tiến hành đánh giá hin trng và nhu cu TTB y tế ti cơ s y tế các tuyến; rà soát, cp nht danh mc TTB y tế thiết yếu cho các cơ s y tế. Xây dng cơ s d liu v TTB y tế để giúp các cơ s y tế trong vic mua sm TTB y tế phù hp.

- Tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa TTB y tế. Khuyến khích phát triển các cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị y tế để tăng cường hiệu quả đầu tư TTB y tế và bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế. Chỉ đạo các đơn vị phải ưu tiên kinh phí cho việc bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa TTB và cơ sở hạ tầng.

- Tăng cường năng lực mạng lưới kiểm chuẩn và kiểm định TTB y tế; xây dựng một số trung tâm đo lường kiểm chuẩn TTB y tế cho ba miền.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, hoàn thành và đưa vào sử dụng để tăng thêm số cơ sở y tế, giường bệnh, tập trung cho các chuyên khoa quá tải như tim mạch, ung bướu, chấn thương, sản nhi, hô hấp, thần kinh....15. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, điều chỉnh chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng và chi phí quản lý vào giá dịch vụ KBCB phù hợp với thực tế diễn biến chỉ số giá và tình hình cân đối quỹ BHYT.

- Tăng cường giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp, xây dựng mô hình quản trị bệnh viện công. Từng bước chuyển ngân sách chi thường xuyên cấp cho các bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

- Hoàn thành thí điểm phương thức thanh toán BHYT theo định suất, trọn gói theo trường hợp bệnh; nghiên cứu hoàn thiện gói dịch vụ y tế cơ bản. Hoàn thành xây dựng cơ chế bảo đảm tài chính và phân bổ ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở và y tế dự phòng. Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đối với hoạt động thường xuyên của TTYT huyện.

- Tiếp tục triển khai tốt chính sách BHYT và các chính sách khác về hỗ trợ KCB cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương.

- Đẩy mạnh xã hội hoá, vận động viện trợ, vốn vay ưu đãi, đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ và vốn nước ngoài. Xây dựng chính sách thu hút đầu tư y tế theo hình thức hợp tác công tư và y tế tư nhân.- Mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương, đàm phán giá thuốc cấp quốc gia, thí điểm đấu thầu tập trung một số vật tư y tế; nghiên cứu thí điểm phương thức đấu thầu tập trung, đàm phán giá thuốc, thiết bị và vật tư y tế để lấy giá tham chiếu (giá tối đa).

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo 389 của Bộ Y tế để tăng cường quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bán cổ phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai các giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

16. Phát triển hệ thống thông tin y tế

- Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin y tế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 và Kiến trúc y tế điện tử. Xây dựng, triển khai thống kê y tế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố; hệ thống thông tin ngành y tế. Xây dựng phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế.

- Thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử (y bạ điện tử), bệnh án điện tử, và phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm và phần mềm quản lý trạm y tế xã theo tiêu chuẩn chung; Đẩy mạnh việc thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và Hệ thống quản lý báo cáo bệnh truyền nhiễm để bảo đảm kết nối liên thông các phần mềm này với nhau và với giám định khám chữa bệnh BHYT; mở rộng thực hiện lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS).17. Đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính của các Chính phủ, các định chế tài chính và các tổ chức quốc tế.
Phần thứ ba

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. Với Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội

1. Quốc hội quan tâm và quyết định phân bổ đủ số vốn đầu tư công trung hạn còn lại của giai đoạn 2016-2020.

2. Xem xét, bố trí vốn đầu tư cho một số bệnh viện/trung tâm y tế huyện mới chia tách, huyện miền núi, khó khăn chưa có cơ sở; đầu tư cho y tế cơ sở …

II. Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành

1. Đề nghị các Bộ ủng hộ để Bộ Y tế trình Thủ tướng quy định định mức phân bổ ngân sách chi sự nghiệp y tế tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg theo nguyên tắc dành ít nhất 30% cho y tế dự phòng, 40% cho y tế xã.

2. Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cơ chế cấp ngân sách và quản lý tài chính của TTYT tuyến huyện đa chức năng.

III. Với Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố

1. Chỉ đạo và triển khai quyết liệt Đề án 2348 xây dựng và phát triển mạng lưới YTCS; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai ngay việc lập hồ sơ sức khỏe, tập huấn và triển khai theo dõi, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế. Xây dựng và triển khai các chính sách để duy trì, thu hút nhân lực cho tuyến dưới, tăng cường luân phiên cán bộ y tế.

2. Triển khai các giải pháp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đã được Thủ tướng giao. Bảo đảm ngân sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng được nhà nước hỗ trợ 100%, ưu tiên bố trí ngân sách để hỗ trợ hộ gia đình cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình tham gia BHYT.

3. Bảo đảm tốc độ tăng chi y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của NSNN, dành tối thiếu 30% ngân sách y tế cho YTDP, ưu tiên phân bổ cho trạm y tế xã theo Nghị quyết 18 của Quốc hội và Nghị quyết 20, 21 của TW. Bố trí ngân sách địa phương, các nguồn tài chính của CTMTQG xây dựng nông thôn mới để đầu tư cho các trạm y tế xã. Bố trí đủ ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chi của CTMT Y tế - Dân số theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng.

4. Cơ cấu lại ngân sách sự nghiệp y tế, phần giảm chi thường xuyên cho các cơ sở KCB do tính tiền lương vào giá được sử dụng mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định của Luật BHYT, tạo nguồn cải cách tiền lương, tăng chi cho YTDP, YTCS, một số nội dung cấp bách khác của ngành y tế, không điều chuyển sang lĩnh vực chi khác.

5. Phân loại, giao tự chủ phải căn cứ vào khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp của từng đơn vị; chỉ phân loại và giao tự chủ chi thường xuyên cho các đơn vị có nguồn thu lớn hơn hoặc bằng chi thường xuyên. Các đơn vị có nguồn thu không đủ chi thường xuyên đề nghị tiếp tục phân loại và giao tự chủ theo loại phù hợp. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để điều chỉnh phân loại tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định, đồng thời tiếp tục hỗ trợ ngân sách để bảo đảm chi thường xuyên cho các đơn vị này.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế tại địa phương, tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong hoạt động KCB, đầu tư xây dựng, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị, xã hội hóa, sử dụng Quỹ BHYT.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

- Lưu: VT, KHTC2.BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến


PHỤ LỤC: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2018

VÀ ĐỀ XUẤT NĂM 2019


STT`

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

KH 2018

THỰC HIỆN (sơ bộ)

SO VỚI KH 2018

KH 2019

1

Dân số trung bình

Triệu người

 94,7

94,67

Đạt

95,7
Trong đó: Dân số nông thôn

Triệu người

60,7

60,84
61,0

2

Tuổi thọ trung bình

Tuổi

73,8

73,5

Không đạt

73,7

3

Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh

Số bé trai/100 bé gái

114

115,1

Không đạt

114 

4

Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường của trạm y tế xã)

Giường

26,0

26,5

Vượt

27,0
- Số giường bệnh công lập/ vạn dân

Giường

24,3

24,7
25,0
- Số giường bệnh tư/ vạn dân

Giường

1,7

1,8
2,0

5

Số bác sỹ/ 1 vạn dân

Bác sỹ

8,5

8,6

Đạt

8,8 

6

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi

%o

14,3

14,24

Đạt

14,2

7

Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi

%o

21,5

21,38

Đạt

20,7

8

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi)

%

12,7

12,7

Đạt

12,3 

9

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

%

71,0

76,0

Vượt

76,0

10

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc

%

89,0

90,0

Vượt

92,0

11

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

85,2

87,7

Vượt

88,1


1 Tại Tờ trình số 131/TTr-BYT ngày 09/02/2018.

2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện K

3 6 tỉnh chưa có quy định thành lập là TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Quảng Bình, Gia Lai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu

4 Được phê duyệt tại Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

5 TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Tiền Giang, Khánh Hòa, Thái Nguyên.

6 - Tả (A00): Không ghi nhận trường hợp mắc.- Thương hàn (A01): Ghi nhận 628 trường hợp mắc, không tử vong, tương đương với năm 2017.

- Sốt xuất huyết (A90): Ghi nhận 125.173 trường hợp mắc, 17 trường hợp tử vong tại Bình Dương (3), Đồng Nai (3), Bình Phước, Cà Mau, Khánh Hòa, An Giang, Bình Định, Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh (3), Tiền Giang và Kiên Giang (1). So với cùng kỳ 2017 (178.911/36) số mắc cả nước giảm 30%, số tử vong giảm 19 trường hợp.

- Viêm não vi rút (A83-A89): Ghi nhận 760 trường hợp mắc viêm não vi rút (143 trường hợp dương tính), 21 trường hợp tử vong tại Sơn La (12), Cao Bằng (2), Thanh Hóa, Điện Biên, An Giang, Kiên Giang, Bắc Giang, Cà Mau và Trà Vinh. So với năm 2017, số mắc tăng 5,5%, số tử vong giảm 9 trường hợp.

- Viêm màng não do não mô cầu (A39): Ghi nhận 33 trường hợp viêm màng não do não mô cầu (16 trường hợp dương tính), 02 trường hợp tử vong tại Bạc Liêu, Lạng Sơn. So với năm 2017, số mắc giảm 20 trường hợp (37,7%), số tử vong giảm 1 trường hợp.

- Cúm A (H5N1): Không ghi nhận trường hợp mắc.

- Tay chân miệng: Ghi nhận 127.401 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 61.444 trường hợp nhập viện. So với cùng kỳ năm 2017, số mắc cả nước tăng 22,3%, số trường hợp nhập viện tăng 29,1%. So với cùng kỳ giai đoạn 2013-2017, số nhập viện tăng 17,7%.

- Sốt phát ban nghi sởi: Ghi nhận 7.526 trường hợp sốt phát ban, trong đó 1.624 trường hợp mắc sởi dương tính, 02 trường hợp tử vong tại Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh. So với cùng kỳ năm 2017 số mắc sốt phát ban tăng 14 lần.

- Bệnh do liên cầu lợn ở người: Ghi nhận 77 trường hợp mắc bệnh do liên cầu lợn ở người (56 trường hợp dương tính), 06 trường hợp tử vong tại Thái Nguyên (2), Trà Vinh, Lai Châu, Bà Rịa Vũng Tàu và Hòa Bình. So với năm 2017, số mắc giảm 87 trường hợp (53%), số tử vong giảm 8 trường hợp.

- Ho gà: Ghi nhận 673 trường hợp mắc ho gà (434 trường hợp dương tính), 02 trường hợp tử vong tại Cà Mau. So với năm 2017 số mắc tăng 20,8%, số tử vong giảm 3 trường hợp.

- Bệnh dại: Ghi nhận 72 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 24 tỉnh, thành phố, chủ yếu ở khu vực phía Bắc (chiếm 75,4%). So với cùng kỳ năm 2017, số trường hợp tử vong do bệnh dại tăng 05 trường hợp.
7 Tại kỳ họp lần thứ 69 khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (RCM69), tổ chức từ ngày 08/10 – 12/10/2018 tại Manila, Phi-lip-pin, 3 nước là Việt Nam, Palau và Wallis and Futura.

8 Ngày 07/3/2018, Hội nghị toàn Thế giới về Phòng, chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thuốc lá hay sức khoẻ” lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi.

9 Danh mục hoạt chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc diện quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Xây dựng Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch và Thông tư kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt; hướng dẫn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong ngành y tế. Hoàn chỉnh thủ tục công bố Phòng khám bệnh nghề nghiệp tại Quyết định số 3368/QĐ-BYT ngày 05/6/2018 của Bộ Y tế. Thiết kế các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn phòng chống một số bệnh, tật phổ biến ở tuổi học đường cho cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và phòng chống bệnh tật học đường và cho học sinh để phổ biến kiến thức, giáo dục sức khỏe cho học sinh các trường học.

10 Tổ chức các Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp tại 38 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; kiểm tra tiến độ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường; kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kết quả thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp tại 09 tỉnh, thành phố. Kiểm tra giám sát chất lượng nước tại Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Yên Bái; Khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động truyền thông nước sạch-vệ sinh môi trường tại: Điện Biên, Đăk Nông và khảo sát về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh, Thái Bình, Yên Bái, Kon Tum, Bến Tre; kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại Cao Bằng, Lai Châu, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Trị; kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác tại Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Yên Bái, Bắc Giang. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế tại 08 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Lào Cai,Phú Yên, Bình Định, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu. Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại 36 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và 05 Bệnh viện đa khoa của các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Yên, Bình Định. Tổ chức 40 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện công tác y tế trường học theo kế hoạch tại 30 tỉnh/thành phố….

11 Trước khi thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được được bảo hiểm y tế thanh toán.

12 Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF) tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (HNTĐ GMS-6), Hội nghị Cấp cao Hợp tác Khu vực tam giác phát triển Camphuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 tại Hà Nội, Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO 2018) tại Hà Nội, Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018, Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14); Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

13 Ngân hàng có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển mô; đồng thời cung ứng mô cho các cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học. Ngân hàng cũng cung ứng, trao đổi mô với ngân hàng mô khác và hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu y học.

14 (1) Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2016, 2017 cho thấy sự hài lòng của người dân về chất lượng bệnh viện tuyến huyện tăng đáng kể so với 2015. (2) Kết quả đo lường sự hài lòng tại 33 bệnh viện công lập (23 bệnh viện TW, 10 bệnh viện tỉnh) do Viện Chiến lược và Chính sách y tế thực hiện cho thấy 81,8% số người bệnh đã hài lòng với các dịch vụ y tế. Có sự gia tăng đáng kể tỷ lệ hài lòng về thái độ ứng xử của nhân viên y tế, đặc biệt là với các bệnh viện tuyến TW (năm 2015 là 85,9%, năm 2017 là 92,1%). (3) Báo cáo chỉ số hài lòng người bệnh do Cục Quản lý khám chữa bệnh và Sáng kiến Việt Nam, Oxfam thực hiện sau khi phỏng vấn người bệnh nội trú đã xuất viện từ tháng 9/2016-11/2017 ở 29 bệnh viện tỉnh, huyện cho thấy chỉ số hài lòng trung bình đạt 3,98/5 (tương ứng 79,6%). Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người bệnh trên toàn quốc (http://chatluongbenhvien.vn) từ 12/2016-12/2017 có trên 1 triệu phiếu khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 75,6%, người bệnh ngoại trú đạt 66,3%.

15 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ, Trường Cao đẳng Y- Dược Thăng Long, Trường Cao đẳng Y –Dược Cộng đồng, Trường Cao đẳng Bến Tre.

16 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp để thay thế Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

17 (1) Dự án “Quỹ Toàn cầu Phòng chống Lao giai đoạn 2018-2020” với số vốn 47 triệu USD; (2) Dự án “Quỹ Toàn cầu Phòng chống sốt rét giai đoạn 2018-2020” với số vốn 28 triệu USD; (3) Dự án “Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020” với số vốn 57 triệu USD; (4) Dự án “Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy” sử dụng ODA của Chính phủ Áo với số vốn 40 triệu USD; (5) Dự án “Chương trình hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2018-2019” với số vốn 21 triệu USD.

18 (1) Dự án “Đổi mới cung ứng dịch vụ y tế” vay vốn WB; (2) Dự án “Nâng cấp bệnh viện y học cổ truyền tại 3 tỉnh Hà Giang, Lào Cai và Quảng Ninh” với số vốn 400.000 USD viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc; (3) Dự án “Nâng cấp trang thiết bị phát triển y học hạt nhân chất lượng cao tại Bệnh viện Trung ương Huế” sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ với vốn vay là 5.998.710 Euro; (4) Dự án “Xây mới cơ sở 2 Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam” bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc với số vốn 11 triệu USD; (5) “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn ADB với số vốn 110,6 triệu USD; (6) Dự án “Phát triển nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2” sử dụng vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại của ADB với số vốn 93,5 triệu USD.

19 Mở rộng từ 5 hoạt chất với 22 mặt hàng thuốc năm 2017 lên 28 hoạt chất với 176 mặt hàng thuốc năm 2018. Xây dựng đề án và đang thí điểm đấu thầu tập trung 6 loại vật tư y tế sử dụng nhiều tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

20 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra y tế cho gần 500 đại biểu trên toàn quốc; Tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, quản lý mỹ phẩm, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 1.245 cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức Hội nghị phòng chống tham nhũng, triển khai Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước với 800 đại biểu tham dự.

21 Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn tham dự Kỳ họp lần thứ 142 Hội đồng Chấp hành của WHO tại Thuỵ Sỹ; Hội nghị toàn cầu lần thứ 17 về Thuốc lá hay Sức khỏe tại Nam Phi; Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng toàn cầu về an toàn người bệnh tại Nhật Bản; Đại hội đồng y tế thế giới lần thứ 71 tại Thuỵ Sỹ; Kỳ họp lần thứ 69 khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới; tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 12, Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030, và thăm Áo, Bỉ, EU và Đan Mạch; tham gia đoàn tùy tùng cho đoàn Lãnh đạo cấp cao thăm chính thức Nga và Hungary ...

22 Quyết định số 5885/QĐ-BYT ngày 29/12/2017, số 6122/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; công văn số 95/BYT-KHTC ngày 08/01/2018 về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2018.

23 Một số gói thầu của dự án đang trong quá trình hoàn tất thủ tục giải ngân theo quy định hoặc đang triển khai công tác đấu thầu. Đối với thực hiện dự án sử dụng vốn TPCP: đang tiến hành các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu. Một số dự án ODA vướng mắc trong khâu thiết kế như DA Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2, Dự án Trường ĐH Dược Hà Nội.

24 Nguyên nhân giảm dự kiến thu phí được giao năm 2018 chủ yếu do Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP. Nghị định số 15 đã cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm tra, do đó số thu phí cấp phép cũng giảm mạnh.tải về 330.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương