Bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.58 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích0.58 Mb.
#1831

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày...... tháng..... năm 2014HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY

VÀ THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
PHẦN I: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

- Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Thông tư 38/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM ban hành Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ như sau: 1. VỀ BỐ CỤC

Thông thường có 3 phần: mở đầu, nội dung chính và kết luận. Cụ thể:

A./ MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài: nêu lý do chọn đề tài, tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.

 2. Mục đích nghiên cứu: đích mà đề tài hướng đến. Trong đó nêu những mục tiêu cụ thể để đạt đến mục đích

 3. Tổng quan tình hình nghiên cứu: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết

 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: xác định rõ đối tượng nghiên cứu của đề tài. Phạm vi nghiên cứu bao gồm: không gian, thời gian và nội dung nghiên cứu

 5. Lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu:

 • Học viên trình bày các cơ sở lý thuyết, lý luận mà đề tài áp dụng

 • Trên cơ sở đó, học viên đề ra các giả thuyết nghiên cứu của luận văn

 1. Câu hỏi nghiên cứu

 • Học viên trình bày câu hỏi nghiên cứu của đề tài. Câu hỏi nghiên cứu phải bao quát toàn bộ hướng nghiên cứu của đề tài.

 • Trên cơ sở đặt câu hỏi nghiên cứu, lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu, học viên thiết kế khung phân tích của đề tài, làm rõ được tổng quan những vấn đề cần cần giải quyết, phân tích của luận văn.

 1. Phương pháp nghiên cứu:

 • Phương pháp nghiên cứu, những phương pháp có tính thao tác (định tính, định lượng)

 • Học viên lưu ý các phương pháp cần phải giải trình việc sử dụng phương pháp này sẽ mang lại gì cho đề tài.

 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: Đề tài nghiên cứu sẽ đạt gì về mặt khoa học và ứng dụng trong thực tiễn.

 2. Bố cục luận văn: Nêu tên chương và tóm tắt nội dung chính của mỗi chương (Mỗi tóm tắt khoảng từ 5-7 dòng)

B./ NỘI DUNG CHÍNH: Được thể hiện cụ thể bằng nội dung các chương, đề mục, tiểu mục nhằm giải quyết các mục đích nghiên cứu đặt ra.

TIỂU KẾT: Kết thúc mỗi chương (trong phần nội dung chính) tác giả nêu khái lược và đánh giá ngắn gọn các vấn đề đã trình bày trong chương.

C./ KẾT LUẬN: Trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm. Có thể kiến nghị những nghiên cứu tiếp theo để phát triển đề tài ở bậc cao hơn (nếu có).

D./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, tham khảo, sử dụng và đề cập tới trong luận văn. 1. E./ DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ: Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài, theo trình tự thời gian công bố.

 2. F./ PHỤ LỤC: hình ảnh minh họa hoặc những văn bản liên quan nội dung đề tài luận văn.

 1. VỀ THỂ THỨC TRÌNH BÀY

  1. Trình tự sắp xếp

   1. Đối với luận văn (phụ lục 1)

 • Trang bìa ngoài (bìa cứng, chữ nhũ, tiếng Việt đủ dấu)

 • Trang bìa trong

 • Lời cam đoan

 • Bảng viết tắt (nếu có)

 • Mục lục

 • Mở đầu

 • Chương 1: … (Không đánh chữ số La Mã, VIẾT CHỮ IN HOA, tô đậm)

  1. Chữ thường (in đậm)

   1. Chữ thường (in đậm, nghiêng)

   2. ……………………………… • Chương 2: như trên

2.1. …

2.2. …


 • Chương 3: như trên

 • Kết luận

 • Danh mục tài liệu tham khảo

 • Phụ lục hình

 • Phụ lục văn bản,.....

   1. Đối với bản tóm tắt (phụ lục 2)

 • Trang bìa

 • Mở đầu

 • Các chương

 • Kết luận

2.2. Soạn thảo văn bản

- Sử dụng kiểu chữ Times New Roman (Unicode) cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3.5 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

- Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm), dày không quá 100 trang chính văn, không kể phần phụ lục. (Chính văn bao gồm cả phần mở đầu, kết luận.)

2.3. Cách trình bày các chữ số trên chương, tên đề mục, tiểu mục

Dùng chữ số Ả rập đánh thứ tự chương, đề mục, tiểu mục. Chỉ sử dụng nhiều nhất là 4 chữ số. Ví dụ:Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN

  1. Một số khái niệm

   1. Khái niệm lễ hội

   2. Phân loại

1.2.

Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

2.4. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3). Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ tài chính - 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.

Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ, biểu đồ, đồ thị ghi phía dưới hình. Thông thường những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp ngay theo phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy như gấp hình vẽ để giữ nguyên tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.

Hình 1: Cách gấp trang giấy rộng hơn 210 mm

Đối với những trang giấy có chiều đứng lớn hơn 297 mm (bản đồ, bản vẽ . . .) có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận văn.

Các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu hoặc hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó.

2.5 Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề hoặc những cụm từ ít xuất hiện. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức . . . thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu có quá nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự A, B, C) ở phần đầu luận văn.2.6 Tài liệu, tham khảo và cách trích dẫn

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và những tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng . . .) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt để bảo vệ.

Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết tránh làm nặng nề phần tham khảo trích dẫn.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn.

Trong từng trang luận văn, các nguồn lấy từ tài liệu tham khảo cần được chỉ rõ, đặt trong dấu móc vuông, ví dụ...... [4]; ........ [3], [5], [21]. Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở Danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong dấu ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ: [15, tr. 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng dấu ngoặc vuông theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [25], [40].2.7 Phụ lục luận văn

Các phụ lục cần phải được đặt tên và đánh số bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, biểu mẫu, ảnh, phiếu điều tra. Nếu luận văn sử dụng kết quả điều tra, phỏng vấn thì bảng câu hỏi đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến phải được đưa vào phần Phụ lục (ở dạng nguyên bản) không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Nếu sử dụng ảnh minh họa thì phải chú thích nội dung và dẫn nguồn phía dưới ảnh. Ảnh được đánh số thứ tự và đưa vào phụ lục và có chú dẫn mở ngoặc vuông gắn với nội dung (ở phần chính văn). Thí dụ: [ PL số; hình số …] Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các biểu mẫu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Lưu ý: Phần phụ lục đánh số trang lại từ đầu để phân biệt rõ phần chính văn và phần phụ lục.2.8. Tóm tắt luận văn

Tóm tắt luận văn phải in chụp hoặc in typô, kích thước 140 x 210 mm (khổ A4 gập đôi). Tóm tắt luận văn phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có cùng số như trong luận văn.

Tóm tắt luận văn được trình bày nhiều nhất trong 24 trang in trên hai mặt giấy; cỡ chữ Times New Roman 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ dãn dòng là Exactly 17 pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Tóm tắt luận văn phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn, phải ghi đầy đủ hơn toàn văn kết luận của luận văn.

Cuối bản tóm tắt luận văn là danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận văn (nếu có) với đầy đủ thông tin về tên tác giả, năm xuất bản, tên bài bào, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí. Danh mục này có thể in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận văn (Mẫu 3)3. HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

3.1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người nếu có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

3.2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tác giả luận án theo thông lệ của từng nước:

- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

- Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v...

3.3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

* Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (Không có dấu ngăn cách)

* (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dầu phẩy sau ngoặc đơn).

* Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩu cuối tên)

* Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

* Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

(Xem ví dụ trang sau tài liệu số 2, 3, 4, 23, 20, 31, 32).

3.4. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... ghi đầy đủ các thông tin sau:

* Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)

* (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dầu phẩy sau ngoặc đơn)

* "Tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

* Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩu cuối tên)

* Tập (không có dấu ngăn cách).

* (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).

* Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

(xem ví dụ trang sau tài liệu số 1, 2 ,29).

3.5. Tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu trên trang Web... ghi đầy đủ các thông tin sau:

* Tên tác giả (năm), tiêu đề bài viết, Công ty hoặc tổ chức (nếu khác với tác giả), (URL - địa chỉ trang web đầy đủ, ngày duyệt web).

Ví dụ:

- World Bank (2002), World Development Indicators Online, http://publications.worldbank.org/WDI/, ngày 17/7/2002.- Thủy Phương (2008). Tranh chấp Biển Đông: Cần hợp tác và đúng luật quốc tế, http://www.vnn.vn, ngày 09/12/2008.

Danh mục tài liệu tham khảo cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tiếng Việt 1. Phan An (chủ biên), (1994), Những vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Miền Nam, NXB TP.Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh.

 2. Phan Quốc Anh (2006), Nghi lễ vòng đời của người Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận, NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.

 3. Đào Duy Anh (1998), Việt Nam văn hóa sử cương, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

 4. Trần Văn Ánh (2008), Văn hoá phum sóc của người Khơ me Tây Nam Bộ và vấn đề xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

 5. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương (2000), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 1999, NXB Thế giới, Hà Nội.

 6. Bảo tàng Đồng Nai (1993), Đồng Nai di tích văn hóa, Nhà xuất bản Đồng Nai, Đồng Nai.

 7. Nguyễn Văn Bảo (2007), "Giáo dục đại học - Những vấn đề bức xúc và những giải pháp thực hiện khi nước ta là thành viên WTO", Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 122 (1), tr. 52 - 54.

 8. Nguyễn Chí Bền (2006), Góp phần tìm hiểu văn hoá dân gian Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

 9. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

- Tiếng Anh

28. Anderson J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Econmic Review, 75(1), pp. 178 - 90.

29. Borkakati R. P., Virmani S. S. (1997), Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1 - 7.

30. Boulding K. E (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

31. Burton G. W. (1988), "Cytoplasmic male - sterility in pearl millet (penni - setum glaucuml.)", Agronomic Journal 50, pp. 230 - 231.

32. Central Statistical Organization (1995), Statistical Year Book, Beijing.


Mẫu 1: BÌA NGOÀI LUẬN VĂN CÓ IN CHỮ NHŨ (Khổ 210 x 297 mm)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂNTÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
LUẬN VĂN THẠC SĨ……………………………

(Ghi ngành công nhận tốt nghiệp)


TP. Hồ Chí Minh - 20..Mẫu 2: TRANG BÌA PHỤ BÊN TRONG CỦA LUẬN VĂN

(Khổ 210 x 297 mm)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN


Chuyên ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 60 31 06 42

LUẬN VĂN THẠC SĨ ……………………….

(ghi ngành công nhận tốt nghiệp)

Người hướng dẫn khoa học: - TS. NGUYỄN VĂN A
Tp. Hồ Chí Minh, 20..
Mẫu 3: TRANG BÌA TÓM TẮT LUẬN VĂN (khổ 140x200mm)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH


HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: QUẢN LÝ VĂN HÓA

Mã số: 60 31 06 42

Tp. Hồ Chí Minh, 20....

Mẫu 4: (In trên mặt sau của trang bìa tóm tắt luận văn)
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINHNgười hướng dẫn khoa học:

(Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị)
Phản biện 1:

Phản biện 2:

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ họp tại Trường Đại học Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh vào lúc .... giờ .... ngày ..... tháng .... năm 20 .. .PHẦN II:

CHUẨN BỊ HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸTT

Nội dung

Ghi chúĐơn xin bảo vệ (theo mẫu)


Công văn của Khoa đề nghị thành lập Hội đồng (đề xuất 5 người)

Khoa Sau đại học làmNhận xét của giáo viên hướng dẫn

Có xác nhận chữ ký và đóng dấu nếu là giáo viên ngoài trường ĐH Văn Hóa TpHCM.Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng nhà nước


Bảng điểm cao học

01 bản có xác nhận của Khoa SDH, 01 bản trường ký. Khoa SDH làmLý lịch khoa học (theo mẫu)

Có xác nhận của cơ quan hoặc đơn vị cử đi học. Nếu học viên không làm ở cơ quan nào thì xin xác nhận của trường (Ghi rõ xác nhận của đơn vị đào tạo)Văn bản về những thay đổi trong quá trình đào tạo (Đơn gia hạn...) (nếu có)


Quyết định đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn

Bản photoLuận văn (05 bản) + 5 tóm tắt

Tóm tắt khổ A5, cỡ chữ 11, in 2 mặt, đóng ghim như 1 quyển sách nhỏ. Độ dài tối đa 24 trang kể cả phần mục lục. (xem mẫu bìa quy định)Thông tin về luận văn:


1 bản tiếng Việt

được công bố trên trang web của trường (in trực tiếp từ website)

Chứng nhận hoàn thành kinh phí học tập

Lấy tại Phòng Tài vụ trường,

Khoa SDH xác nhận hoàn thành kinh phí trong trường hợp có học lại, thi lại các môn học ở khoa

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINHPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ và tên học viên: , sinh ngày:……./……../ ..

Quyết định công nhận học viên cao học số:……….../…………….. ngày:…../…../ ..

Hình thức đào tạo:…………….., đơn vị đào tạo: .. ..

Tên đề tài luận văn: ..

..

..

Ngành: Mã số: ..
 1. Đơn xin bảo vệ luận văn của học viên. 

 2. Công văn của đơn vị đào tạo đề nghị Hội đồng chấm luận văn (5 người). 

 3. Nhận xét của cán bộ hướng dẫn về quá trình học tập của học viên. 

 4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng nhà nước. 

 5. Bảng điểm cao học (01 bản có xác nhận của Trưởng khoa, 01 bản trường ký) 

 6. Lý lịch khoa học của học viên (có xác nhận của cơ quan cử đi học). 

 7. Văn bản về những thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có) 

 8. Quyết định đề tài và người hướng dẫn (bản photo) 

 9. Luận văn và tóm tắt (05 bản) 

 10. Thông tin về luận văn: 

+ 01 bản tiếng Việt nộp Khoa Sau đại học

+ Được công bố trên trang web của Trường (có xác nhận của Tổ thông tin)

 1. Phiếu xác nhận hoàn thành học phí 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…. tháng …. năm……

Người giao Người nhận

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ
Kính gửi: - Trường Đại học Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh
Tên tôi là: …………………………………………………………………………..

Sinh ngày ….. tháng …… năm ..…... tại …………………………………

Là học viên cao học ngành: .......................................... theo Quyết định số …/…………. ngày…. tháng…… năm ……… của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Đến nay, tôi đã hoàn thành các môn học và luận văn thạc sĩ với đề tài:

………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………….....................

thuộc ngành Quản lý văn hóa (Mã số: 60 31 06 42)

Được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn, tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh cho phép tôi được bảo vệ luận văn trước Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …….. năm 20….


Ý kiến của giáo viên hướng dẫn

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN


(Dành cho cán bộ hướng dẫn)
Tên tôi là:...........................................hiện công tác tại:.............................., nhận hướng dẫn học viên: ................................................. thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ:...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngành:......................... Chuyên ngành: ..................................... Mã số: ................................
Trong thời gian hướng dẫn học viên thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp, tôi có ý kiến nhận xét như sau:


 1. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của học viên trong quá trình thực hiện đề tài luận văn.

 2. Kết quả thực hiện đề tài luận văn:

- Tính cấp thiết của đề tài

- Kết quả đạt được 1. Đánh giá chung:


Tp. Hồ Chí Minh, ngày......... tháng......... năm..........


XÁC NHẬN CHỮ KÝ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(kí và ghi rõ họ tên)BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINH


BẢNG ĐIỂM CAO HỌC
Họ và tên: Giới tính:

Sinh ngày:……./………/……..Nơi sinh:

Quyết định công nhận học viên cao học số:……./………, ngày…../…../…… của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Đơn vị đào tạo:Ngành: Mã số:

STT

Môn học

Số tín chỉ/số đvht

Điểm

Điểm lần 1

Điểm lần 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tổng số tín chỉ/ĐVHT:

Điểm trung bình chung:Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…...năm……

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC

(ký tên và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLÍ LỊCH KHOA HỌC


(Dùng cho học viên cao học)

0LÍ LỊCH SƠ LƯỢC


Họ và tên học viên: ............................................................................................ Giới tính: ...............

Ngày, tháng, năm sinh: ............../.................../...................... Nơi sinh: .............................................

Quê quán: ............................................................................................................ Dân tộc: ................

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: ...............................................................

.............................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (hoặc địa chỉ liên hệ): ................................................................................................

Điện thoại cơ quan: ..............................................................; Điện thoại nhà riêng:...........................

1QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Trung học

Hệ đào tạo: ..................................................................Thời gian từ: ........../.......... đến: ......../...........

Nơi học (trường, thành phố): ..............................................................................................................

2. Đại học

Hệ đào tạo: ............................................................... Thời gian từ: ........./........... đến: ......../.............

Nơi học (trường, thành phố): ..............................................................................................................

Ngành học: .........................................................................................................................................

Tên đề tài khoá luận tốt nghiệp (nếu viết khoá luận):

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Thời gian (ngày, tháng, năm) và nơi bảo vệ (trường, thành phố) khoá luận tốt nghiệp (nếu bảo vệ khoá luận):...........................................................................................................................................

Tên các môn thi tốt nghiệp (nếu dự thi tốt nghiệp): …………………………………………………

.............................................................................................................................................................

Thời gian (ngày, tháng, năm) và nơi thi (trường, thành phố) tốt nghiệp (nếu dự thi tốt nghiệp):...............................................................................................................................................

Người hướng dẫn (nếu viết khoá luận): ............................................................................................. 1. Cao học

Quyết định công nhận học viên cao học số: ........../............... ngày: ........./......../........... của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức đào tạo: ........................................................ Thời gian từ: ........./.......... đến: ......../..........

Nơi học (trường, thành phố): ...............................................................................................................

Ngành : ..................................................... Chuyên ngành: .................................. Mã số: .................

Tên đề tài luận văn tốt nghiệp: ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Người hướng dẫn: ..............................................................................................................................

4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): ............................

2 QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm
IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......... tháng......... năm..........

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(Kí tên, đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Kí tên và ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên:……………………………………: 2. Giới tính……………

3. Ngày sinh:……………………………………………………………………….

4. Nơi sinh:………………………………………………………………..……….

5. Quyết định công nhận học viên số:……… Ngày ….. tháng……năm …………của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn:……………………………………………………………

8. Chuyên ngành:……………………………………; Mã số:……………………..

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:…………………………………………………….(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)


Chú ý: Bản “Thông tin về luận văn thạc sĩ” được soạn thảo bằng Microsoftword, font unicode Times New Roman, cỡ chữ 13. Phần “Tóm tắt các kết quả của luận văn” dài không quá 1 trang A4.

Quy trình đăng tải thông tin luận văn

Kính gửi: - Ban website trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

- Học viên cao học

             

 

Để tạo các điều kiện thuận lợi cho học viên sau đại học đăng tải các thông tin luận văn lên website của Trường, Khoa Sau đại học thông báo quy trình đăng tải thông tin luận văn trên website của trường như sau:Học viên gửi Thông tin luận văn (bản tiếng Việt) về Ban website trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh theo hướng dẫn sau:

1.Gửi bản in thông tin luận văn (có chữ kí của người thực hiện và xác nhận của GV hướng dẫn) vào hòm thư của Ban website trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

2.Gửi bản mềm in thông tin luận văn (định dạng MS Word) vào hộp thư điện tử: hoanghaidhvh@gmail.com; tonlongha@yahoo.com

Trong vòng 3 ngày, cán bộ Ban website trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, kiểm tra tài liệu, thông tin sẽ được đăng tải trên website.

Học viên SĐH sẽ in thông tin luận văn từ website của Nhà trường và nộp về Khoa Sau đại học theo hồ sơ xin bảo vệ.

Kính mong quý thầy cô và các anh chị học viên thực hiện đúng theo quy trình trên.

Xin trân trọng cảm ơn
Mọi thông tin xin liên hệ:

Lê Thế Bắc (0918.630.609), Lê Anh Tuấn (0987.877.499)

Email: thebacdhvh@gmail.com, tuananhdhvh@yahoo.com

Khoa Sau đại học, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, 51, Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM, ĐT: 08 35011788

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINH


PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HỌC VỊ VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ
Họ và tên học viên:………………………………………..., sinh ngày:…../…../……

Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ số:…………………..../SĐH

Ngày:……/……./201… của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM.

Thời gian bảo vệ:……./……../………..tại…………………………….……………

Tên đề tài luận văn:

Ngành:……………………………………Mã số:……………………………..……

1. Biên bản của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ 

2. Quyết nghị của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ 

3. Biên bản kiểm phiếu và đánh giá 

4. Hai bản nhận xét của phản biện (có xác nhận chữ ký nếu là cán bộ ngoài trường) 

5. Giấy biên nhận nộp luận văn của Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHVHHCM 

6. 02 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm 


7. Bằng tốt nghiệp đại học (Bản sao công chứng) 

8. Bảng điểm cao học (Trường ký) 

9. Lý lịch khoa học 

10. 01 cuốn Luận văn đóng bìa cứng kèm theo bản giải trình sửa chữa theo ý kiến của đóng góp của hội đồng (có chữ ký xác nhận của Chủ tịch hội đồng hoặc thư ký hội đồng) 

11. 02 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….tháng…..năm…..

Người giao Người nhận

(Kí và ghi rõ họ tên) (Kí và ghi rõ họ tên)


Chú ý: Khoa Sau đại học hoàn thiện hồ sơ bảo vệ theo các mục trên chậm nhất là ba tuần sau khi bảo vệ.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINHTp. Hồ Chí Minh, ngày….tháng…..năm…..
BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên:………………………………., sinh ngày:………/………./……… được tiến hành hồi:………..giờ……….phút, ngày…..tháng……năm…….tại:…………………………………………………

Tên đề tài luận văn:

Ngành……………………………………………….Mã số…………………………….

Các thành viên của Hội đồng chấm luận văn có mặt: …………/………..
1
- Chủ tịch


2
- Phản biện 1


3
- Phản biện 2


4
- Thư kí


5
- Ủy viênPhần I: Mở đầu

Đại diện Ban tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ:……………………………………… 1. Tuyên bố lý do

 2. Giới thiệu đại biểu

 3. Công bố Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.Phần II: Nội dung


 1. Chủ tịch Hội đồng điều khiển chấm luận văn.

 2. Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học và ca2c điều kiện bảo vệ luận văn của học viên. (có bản lý lịch khoa học và kết quả các môn học cao học của học viên kèm theo).

 3. Học viên trình bày tóm tắt luận văn.

 4. Phản biện 1 đọc nhận xét (có văn bản kèm theo)

 5. Phản biện 2 đọc nhận xét (có văn bản kèm theo)

 6. Các câu hỏi của thành viên Hội đồng: 1. Trả lời của học viên: 1. Cán bộ hướng dẫn luận văn nhận xét về quá trình thực hiện luận văn của học viên (có văn bản kèm theo).

 2. Hội đồng họp riêng:

 • Bầu ban kiểm phiếu:

 1. Trưởng Ban kiểm phiếu:

 2. Ủy viên Ban kiểm phiếu:

 3. Ủy viên Ban kiểm phiếu:

 • Hội đồng chấm luận văn bằng bỏ phiếu kín.

 • Ban kiểm phiếu làm việc:

Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: (có Biên bản họp Ban kiểm phiếu kèm theo)

 • Hội đồng trao đổi và thông qua quyết nghị đánh giá luận văn thạc sĩ (có văn bản kèm theo). Kết luận của quyết nghị:


Phần III: Công bố kết quả


 1. Chủ tịch Hội đồng công bố quyết nghị đánh giá luận văn thạc sĩ của học viên.

 2. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu chấm luận văn.

 3. Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến và giao quyền điều khiển cho Ban tổ chức.

 4. Học viên phát biểu.

 5. Đại diện Ban tổ chức tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên.

Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ kết thúc hồi: …..giờ…….ngày….tháng…...năm…..
Thư ký hội đồng Chủ tịch hội đồng

(ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)XÁC NHẬN CỦA KHOA SAU ĐẠI HỌC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày….tháng…..năm…..
QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
Căn cứ Quyết định số ……../SĐH ngày ……./……./…….của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ của học viên cao học:………..………………………….. sinh ngày:……………

Tên đề tài luận văn:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ngành:………………………………………..Mã số:……………………………….

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đã họp vào hồi ………giờ……phút, ngày……..tháng…..năm…….tại……………………………………………………

Sau khi nghe học viên trình bày tóm tắt luận văn thạc sĩ, các phản biện đọc nhận xét, học viên trả lời câu hỏi, Hội đồng đã họp, trao đổi ý kiến và thống nhất kết luận:


 1. Tính cấp thiết, thời sự, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài luận văn.

 2. Bố cục, phương pháp nghiên cứu, tài liệu tham khảo,…..của luận văn.

 3. Kết quả nghiên cứu:

-

-

4. Hạn chế của luận văn (nếu có)-

-

5. Đánh giá chung:Luận văn đạt …………./10 điểm.

Quyết nghị này được…………/………… thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.


Thư ký hội đồng Chủ tịch hội đồng

(ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO……………………………….

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINHTp. Hồ Chí Minh, ngày….tháng…..năm…..
BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU

CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
Căn cứ Quyết định số …………../SĐH ngày ……./……../…….của Hiệu trưởng Trường ĐHVH TPHCM về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ,

Hội đồng đã họp vào ngày……..tháng…….năm……………

Tại

Để chấm luận văn thạc sĩ của học viên:Về đề tài:

Ngành:……………………………………………….Mã số:

Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu gồm:


 1. Trưởng ban:

 2. Ủy viên:

 3. Ủy viên:

Số thành viên có mặt là……….người, trong đó người phản biện luận văn là……… người.

Số phiếu đã phát cho các thành viên: …………phiếu

Số phiếu còn lại không dùng: …………phiếu

Số phiếu hợp lệ: …………phiếu

Số phiếu không hợp lệ: …………phiếu

Số phiếu cho điểm 10/10 là: …………phiếu

Số phiếu cho điểm 9.5/10 là: …………phiếu

Số phiếu cho điểm 9.0/10 là: …………phiếu

Số phiếu cho điểm 8.5/10 là: …………phiếu

Số phiếu cho điểm 8.0/10 là: …………phiếu

…………………………….: …………phiếu

Điểm trung bình cộng:………/10 (…………………………………………..)Ghi chú: Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi bảo vệ được lấy đến một chữ số thập phân.

ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)XÁC NHẬN CỦA KHOA SAU ĐẠI HỌC

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Về đề tài:

Ngành:……………………………………………….Mã số:………………………..

Của học viên:………………………………………………………………………

Họ và tên cán bộ phản biện:………………………………………………………

Cơ quan công tác:…………………………………………………………………

Nội dung của bản nhận xét tập trung đánh giá các vấn đề sau:

1. Tính cấp thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận văn

2. Sự không trùng lặp của đề tài nghiên cứu so với các công trình khoa học, luận văn đã công bố ở trong và ngoài nước; Tính trung thực rõ ràng và đầy đủ trong trích dẫn tài liệu tham khảo.

3. Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung nghiên cứu, cũng như với chuyên ngành và mã số đào tạo.

4. Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu đã sử dụng để hoàn thành luận văn.

5. Kết quả nghiên cứu mới của tác giả; đóng góp mới cho sự phát triển chuyên ngành; đóng góp mới phục vụ sản xuất, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống. Ý nghĩa khoa học, giá trị và độ tin cậy của những kết quả nghiên cứu.

6. Ưu điểm và nhược điểm về nội dung, bố cục và hình thức của luận văn.

7. Kết luận chung cần khẳng định mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với một luận văn thạc sĩ; bản tóm tắt luận văn phản ánh trung thực nội dung cơ bản của luận văn hay không? Luận văn có thể đưa ra bảo vệ để nhận học vị thạc sĩ được hay không?Nhận xét của phản biện không cần nêu lại kết cấu và nội dung các chương của luận án, không trình bày theo thứ tự chương mục của luận văn mà trình bày theo các vấn đề hay kết quả mới mà luận văn đạt được.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm……

XÁC NHẬN CHỮ KÝ CÁN BỘ PHẢN BIỆN CÁN BỘ PHẢN BIỆN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC (ký và ghi rõ họ tên)


tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương