Bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng trưỜng đẠi họCtải về 64.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.03.2019
Kích64.93 Kb.

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌCTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH

Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên” đầu khóa

CÂU 1 (3 điểm): Căn cứ hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3473/QĐ-TĐHHN ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Anh/chị hãy cho biết:

 1. Học phần và tín chỉ là gì.

 2. Đăng ký học lại hoặc học đổi.

 3. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học.

 4. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.

CÂU 2 (2 điểm): Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy được ban hành theo Quyết định số 3116/QĐ-TĐHHN, ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Anh/chị hãy cho biết :

 1. Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng sinh viên.

 2. Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên.

CÂU 3 (2 điểm): Căn cứ quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3334/QĐ-TĐHHN, ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Anh/chị hãy cho biết:

 1. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

 2. Các đối tượng được xét trợ cấp xã hội; hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội.

CÂU 4 (2 điểm): Căn cứ quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 1468/QĐ-TĐHHN, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Anh/chị hãy cho biết:

 1. Quyền, nghĩa vụ của sinh viên ngoại trú.

 2. Thủ tục, quy trình đăng ký tạm trú đối với sinh viên ở ngoại trú.

CÂU 5 (1 điểm): Anh/chị hãy cho biết cảm nhận của mình sau khi nhập học Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ghi chú:

 1. Sinh viên làm bài thu hoạch bằng cách viết tay trên giấy A4 được đóng thành tập (đóng kèm bản cam kết thực hiện văn hóa, văn minh học đường; về sinh môi trường) có bìa cứng theo mẫu đính kèm. Không được đánh máy, photocopy, nhờ người khác chép hộ, không viết 2 mầu mực.

 2. Hạn nộp bài muộn nhất ngày 31 tháng 8 năm 2017.

 3. Lớp trưởng thu bài (có lập danh sách, chữ ký của từng sinh viên) và chuyển về Phòng Công tác sinh viên muộn nhất ngày 31 tháng 8 năm 2017.

 4. Sinh viên có thể tham khảo tài liệu trên trang website của Trường theo đường dẫn http://hunre.edu.vn/sinh viên/quy định - quy chế.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Anh Huy

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

(đã ký)

Nguyễn Văn HưởngPhụ lục ký cam kết của lớp sinh viên và từng sinh viên:

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu 11
BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN VĂN HÓA, VĂN MINH HỌC ĐƯỜNG; VỆ SINH MÔI TRƯỜNG


Chúng em tập thể SV lớp:….......…….Khoa.............................................................

Thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Xin cam kết thực hiện đúng các quy chế, quy định về văn minh học đường và vệ sinh môi trường do Nhà trường quy định, cụ thể là:1, Thực hiện tốt các nội dung qui định về quyền và nghĩa vụ của HSSV;

2. Chấp hành đúng các quy định về văn minh học đường, vệ sinh môi trường trong lớp học và các khu vực công cộng khác trong nhà trường.

3, Thực hiện tiết kiệm đúng các qui định về sử dụng điện, nước, bảo quản trang thiết bị trong lớp học, giảng đường được trang bị;

4, Thực hiện đúng các qui định sau đây khi đến trường, vào lớp học, cụ thể là:

a. Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và HSSV khác.

b. Không gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

c. Không hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

d. Không tiếp, rủ bạn bè bên ngoài hoặc trong trường vào trường, lớp vào gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.

e. Không đánh bạc dưới mọi hình thức.

f. Không vứt, xả các loại rác bừa bãi trong lớp học, ngoài hàng lang hoặc nơi công cộng;

i, Không dán quảng cáo, viết vẽ lên bàn, trong lớp học hoặc các nơi công cộng sai qui định;

j. Không thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.

Tập thể lớp ……………………………Xin cam kết với Nhà trường thực hiện tốt các qui định trên

Nếu lớp chúng em vi phạm một trong các quy định trên, lớp em sẽ bị lập biên bản, phải làm kiểm điểm xét kỷ luật theo quy chế, nội quy quy định hiện hành của Nhà trường và bồi hoàn thiệt hại cơ sở vật chất do lớp gây thất thoát, làm hỏng, làm mất./.
Hà Nội, ngày…… tháng ……năm 201..


ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG CTSV

CHỦ NHIỆM LỚP

ĐẠI DIỆN

BAN CÁN SỰ LỚP


Mẫu 12
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN VĂN HÓA, VĂN MINH HỌC ĐƯỜNG; VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Họ và tên: Nam (Nữ) Mã sinh viên:

Sinh ngày: tháng năm…… ….Nơi sinh:

Quê quán:

Số CMTND: cấp ngày: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Hiện học lớp: Hệ đào tạo: Khóa đào tạo:

Em xin cam kết thực hiện đúng các quy chế, quy định về văn minh học đường và vệ sinh môi trường do nhà trường quy định, cụ thể là:

1, Thực hiện tốt các nội dung qui định về quyền và nghĩa vụ của HSSV;

2. Chấp hành đúng các quy định về văn minh học đường, vệ sinh môi trường trong lớp học và các khu vực công công khác trong nhà trường.

3, Thực hiện tiết kiệm đúng các qui định về sử dụng điện, nước, bảo quản trang thiết bị trong lớp học, giảng đường được trang bị;

4, Thực hiện đúng các qui định sau đây khi đến trường, vào lớp học, cụ thể là:

a. Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và HSSV khác.

b. Không gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

c. Không hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

d. Không tiếp, rủ bạn bè bên ngoài hoặc trong trường vào trường, lớp vào gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.

e. Không đánh bạc dưới mọi hình thức.

f. Không vứt, xả các loại rác bừa bãi trong lớp học, ngoài hàng lang hoặc nơi công cộng;

i, Không dán quảng cáo, viết vẽ lên bàn, trong lớp học hoặc các nơi công cộng sai qui định;

Nếu cố tình vi phạm một trong các quy định trên, em sẽ bị lập biên bản, phải làm kiểm điểm xét kỷ luật theo quy chế và nội quy quy định hiện hành của Nhà trường ban hành./.Hà Nội, ngày…… tháng ……năm 201..

SV viết cam kết

(Ký và ghi rõ họ và tên)


Hà Ni, ngày tháng năm 2017

DANH SÁCH NỘP BÀI THU HOẠCH

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN- SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA 2017
LỚP: ………………………………………. KHOA: …………………………


TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN

KÝ NỘP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tổng số sinh viên nộp bài: …………………………………….

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

LỚP TRƯỞNG

CHUYÊN VIÊN PHÒNG CTSVПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương