Bộ TÀi chíNHtải về 354.5 Kb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích354.5 Kb.
#1221
1   2   3   4   5   6   7

Tổng số tiền ghi bằng chữ:


Ngày … tháng … năm …

Người nhận tiền


(Đă nhận đủ tiền)

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đơn vị lĩnh tiền

Ngày … tháng … năm …Kế toán trưởng Chủ tài khoản


BỘ PHẬN KIỂM SOÁT ngày ………

Kiểm soát Phụ trách

BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ VÀ TRẢ TIỀN ngày .... Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốcC
CQ chủ quản:

Đơn vị:

Số TK:

Mã ĐVQHNS:

Mẫu số C6-13/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính)

Số: ……………….


ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM CẤP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Tháng …. năm.........Kính gửi: KBNN……………………………………………….
Căn cứ số chi dự toán thường xuyên NS………… năm 20………..của đơn vị là:

Số chi dự toán KPTX NS………… bình quân một tháng năm 20….của đơn vị là:

Để đảm bảo hoạt động chuyên môn của đơn vị trong thời gian chưa có dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị KBNN tạm cấp dự toán cho đơn vị theo chi tiết sau:


Mã TKKT

Mã chươngngành KT

Mã nguồn NSNN

Số đơn vị đề nghị

KBNN duyệt

  

 

 

  

 

 

  

 

 Tổng cộngTổng số tiền đề nghị tạm cấp ghi bằng chữ:

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

PHẦN KBNN GHI:

Đồng ý tạm cấp dự toán cho đơn vị:

Số tiền bằng số:

Số tiền bằng chữ:


Ngày ....... tháng ....... năm .......


Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào khu vực này

Mẫu số: 01

  

Đơn vị SDNS:

Mã đơn vị:

Mã nguồn:

Mã CTMTQG, Dự án ODA...
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN/TẠM ỨNG

 

Thanh toán trực tiếp □

Thanh toán tạm ứng □

Tạm ứng □

STT

Hóa đơn

Chứng từ

Mã NDKT

Nội dung chi

Số tiền

Số

Ngày/tháng/năm

Số

Ngày/tháng/nămSố lượng

Định mức

Thành tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


Tổng số tiền viết bằng chữ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Kế toán trưởng


(Ký tên, ghi rõ họ tên)

………, ngày ….. tháng ….. năm…….
Thủ trưng đơn vị


(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập 2 liên:

- 01 liên gửi KBNN nơi mở tài Khoản

- 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng NSNN

- Đối với những Khoản chi không có hợp đồng và có giá trị trên 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị kê khai chi tiết cột 8, cột 9 theo đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Đối với những Khoản chi có giá trị dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đơn vị kê khai cột 10 theo tổng số, không cần kê khai chi tiết cột 8, cột 9.tải về 354.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương