Bộ TÀi chíNHtải về 354.5 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích354.5 Kb.
#1221
1   2   3   4   5   6   7

Số:

bằng ngoạI tệ

Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng

Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi


 

Căn cứ số dư ứng trước đến ngày....... /....... /…….. và Quyết định giao dự toán số: ngày

của


Kho bạc Nhà nước chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT / Ứng trước đủ ĐKTT  thành Tạm ứng / Thực chi  theo chi tiết sau:

Tên đơn vị : Mã ĐVQHNS

Tài khoản: Tại KBNN:

Mã cấp NS: Tên CTMT, DA:Mã CTMT, DA: Năm NS Số CKC, HĐK: Số CKC, HĐTH:STTNDKTchươngngành KTnguồn NSNN

Số dư ứng trước

Số chuyển sang tạm ứng/

thực chi

Nguyên tệ

VNĐ

Nguyên tệ

VNĐ


Tổng cộng

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (nguyên tệ) ghi bằng chữ:

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (VNĐ) ghi bằng chữ:

Ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI


T
Nợ TK:

Có TK:


Mã ĐBHC:
hu hồi số đã Ứng trước chưa đủ ĐKTT /Ứng trước đủ ĐKTT  thành Tạm ứng /Thực chi

Số tiền ghi bằng số:

Số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

Bộ phận kiểm soát của Kho bạc

Ngày....... tháng...............năm............ Ngày....... tháng.........năm............Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN


Không ghi vào

khu vực này

Mẫu số C2-10/NS


(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)


Số:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH
Cơ quan đề nghị:

Đề nghị KBNN điều chỉnh số liệu thu  /chi  ngân sáchSTT

Ngày

hạch toán

Số

chứng từ

Diễn giải

Niên độ NS

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã cấp NS

Mã ĐVQHNS

Mã chương

Mã ngành KTCTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Số tiền

Nợ
- Số liệu đã hạch toán- Số liệu đề nghị điều chỉnh

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày … tháng … năm…. Ngày … tháng … năm….

Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào

khu vực nàyMẫu số C4-02/KB

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính)

Số:


Y NHIỆM CHI

CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

Lập ngày..... tháng....... năm.......

Đơn vị trả tiền:

Địa chỉ:

Tại KBNN (NH):

Mã TKKT: Mã ĐVQHNS: Mã CTMT, DA và HTCT:
Nội dung thanh toán

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế


TT cho ĐV hưởng

(1)

(2) = (3) + (4)

(3)

(4)

Tổng cộng

S
KBNN A GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK:


Có TK:

Nợ TK:


Có TK:

Mã CQ thu:

Mã ĐBHC:

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK:


Có TK:

ố tiền ghi bằng chữ:


Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):

Mã số thuế: Mã NDKT: Mã chương:

Cơ quan quản lý thu: Mã CQ thu:

KBNN hạch toán khoản thu:

Số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ) :THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG:

Đơn vị nhận tiền:

Mã ĐVQHNS: Địa chỉ:

Tài khoản: Mã CTMT,DA và HTCT: Tại KBNN (NH):

Số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN KBNN A

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI ngày ……… BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY....

Kế toán trưởng Chủ tài khoản Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc


NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Không ghi vào

khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC................................


Mẫu số C4-03/KB

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính)

Số:…………………..
ỦY NHIỆM CHI

(Dùng trong thanh toán chuyển tiếp)Lập ngày..... tháng....... năm.......
K
KBNN NHẬN CHUYỂN TIẾP
Nợ TK:

Có TK:


BNN nhận chuyển tiếp:

Số hiệu tài khoản:Thanh toán chuyển tiếp cho KBNN:

Người phát lệnh:

T
KBNN, NH PHỤC VỤ ĐƠN VỊ NHẬN TIỀN


Nợ TK:

Có TK:


ài khoản số:

Tại KBNN (Ngân hàng):Người nhận lệnh:

Tài khoản số:

Tại KBNN (Ngân hàng):

Nội dung thanh toán, chuyển tiền:

Số tiền ghi bằng số:Số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………..


KHO BẠC NHẬN CHUYỂN TIẾP

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc


NGÂN HÀNG (KBNN) NHẬN TIỀN

Ghi sổ ngày........./........./.............Kế toán Kế toán trưởngGiẤy rút TIỀN MẶT

T


Mẫu số C4-09/KB

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính)


Không ghi vào

khu vực này


ừ tài khoản tiền gửi

Số: ……………………..

Đơn vị lĩnh tiền: Mã ĐVQHNS:

Địa chỉ:

Tài khoản số: Mã CTMT, DA và HTCT:

Tại KBNN:

Người lĩnh tiền:

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:Nội dung

Số tiềnTổng cộng

tải về 354.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương