Bộ TÀi chíNHtải về 354.5 Kb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích354.5 Kb.
#1221
1   2   3   4   5   6   7

Số:
Không ghi vào

khu vực này
KBNN …………....

Giấy đề nghị chi ngoại tệ

Kính gửi: Ngân hàng

Đ


PHẦN KBNN GHI
Phân hệ:

Mã ĐBHC:

1.Nợ TK:

Có TK


2.Nợ TK:

Có TK


ề nghị Ngân hàng

Trích tài khoản số của KBNN

Tổng số tiền ghi bằng số: Ký hiệu ngoại tệ:

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Theo chi tiết dưới đây:

1. Chuyển khoản vào tài khoản số của

Tại Ngân hàng: Số tiền:

2. Tiền mặt: 3. Phí tiền mặt:

Nội dung chi:

Ngày ........ tháng ...... năm ..........


Kế toán Kế toán trưởng Chủ tài khoản
Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Ứng TRƯỚC

Không ghi vào

khu vực này

Mẫu số C2-08/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)


Số:

bằng ngoạI tệ

Tạm ứng sang thực chi Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT 

Đơn vị: Mã ĐVQHNS:

Tài khoản: Tại KBNN:

Mã cấp NS: Tên CTMT,DA:

Mã CTMT, DA: Năm NS:

Căn cứ: - Giấy rút dự toán ngân sách TW bằng ngoại tệ số ..................... ngày........../........../- ....

Đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán số ngoại tệ đã Tạm ứng / Ứng trước chưa đủ ĐKTT  thành Thực chi / Ứng trước đủ ĐKTT  theo chi tiết sau:


Mã NDKT

Mã chương
Ngành KT


nguồn NSNN

Số đã tạm ứng/

ứng trước


Tỷ giá:........

Số đã nộp


Tỷ giá:........

Số đề nghị

thanh toán

Số duyệt thanh toán

Nguyên tệ

VNĐ

Nguyên tệ

VNĐ

Nguyên tệ

VNĐ

Nguyên tệ

VNĐ

Tổng cộng

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (Nguyên tệ) ghi bằng chữ:

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (VNĐ) ghi bằng chữ:

Ngày....... tháng....... năm .........

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
P
Nợ TK:

Có TK:


Mã ĐBHC:
hần dành kho bạc nhà nước ghi


Số tiền KBNN duyệt thanh toán (nguyên tệ) ghi bằng chữ:

Số tiền KBNN duyệt thanh toán (VND) ghi bằng chữ:Bộ phận kiểm soát của Kho bạc

Ngày....... tháng...............năm............ Ngày....... tháng.........năm............Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN

G

Không ghi vào

khu vực này
iấy đề nghị THU HỒI Ứng TRƯỚC


Mẫu số C2-09/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)
tải về 354.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương