Bộ TÀi chíNHtải về 354.5 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích354.5 Kb.
#1221
1   2   3   4   5   6   7

T
PHẦN KBNN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK:


Có TK:

Nợ TK:


Có TK:

Nợ TK:


Có TK:

Mã CQ thu:

Mã ĐBHC:

2. Trả đơn vị hưởng:

Nợ TK:


Có TK:

Nợ TK:


Có TK:

Nợ TK:


Có TK:

Mã ĐBHC:ổng số tiền ghi bằng chữ
:

Trong đó:NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):

Mã số thuế: Mã NDKT: Mã chương:

Cơ quan quản lý thu: Mã CQ thu:

KBNN hạch toán khoản thu:

Số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ) :THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:

Địa chỉ:

Mã ĐVQHNS: Mã CTMT, DA và HTCT:

Tài khoản: Tại KBNN(NH):

Hoặc người nhận tiền:

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):Bộ phận kiểm soát của KBNN Đơn vị sử dụng ngân sách

Ngày …. tháng …. năm …. Ngày …. tháng …. năm ….Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị


Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày …./.…/….

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc


KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốcG
Mẫu số C2-03/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)


Số:iấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ỨNG TRƯỚC


Tạm ứng sang thực chi 


Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT 


Không ghi vào

khu vực này

Đơn vị: Mã ĐVQHNS

Tài khoản: Tại KBNN:

Mã cấp NS: Tên CTMT, DA:

Mã CTMT, DA: Năm NS:

Căn cứ số dư Tạm ứng  /Ứng trước  đến ngày....... /....... /…….. Đề nghị Kho bạc Nhà nước

Thanh toán số tiền đã Tạm ứng / Ứng trước chưa đủ ĐKTT  thành Thực chi / Ứng trước đủ ĐKTT  theo chi tiết sau:STTNDKTchươngngành KTnguồn NSNN

Số dư tạm ứng/

ứng trước

Số đề nghị

thanh toán

Số KBNN duyệt thanh toán

Tổng cộng


Tổng số đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:

Ngày....... tháng....... năm.........Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị


tải về 354.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương