Bộ TÀi chính số: 31/2013/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 70.5 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích70.5 Kb.
#10782
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

BỘ TÀI CHÍNH

------------

Số: 31/2013/TT-BTCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013


THÔNG TƯ

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính

Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

-------------------------
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia như sau:


tải về 70.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương