Bộ NÔng nghiệp vàtải về 73.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích73.31 Kb.


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2015/TT-BNNPTNT
Hà Nội, ngày tháng năm 2015


Dự thảo 5 (11/11/2015)

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa quy định tại Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa quy định tại Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

2. Thông tư này không áp dụng đối với chuyển đổi mục đích sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp bao gồm chuyển từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm, chăn nuôi, chuyên nuôi trồng thủy sản ổn định, lâu dài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.Điều 3. Điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1. Việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm thực hiện theo quy định tại Điểm a Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

2. Việc chuyển đổi từ trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa:

Ngoài các quy định tại Điểm a Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa, việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa cần phải đảm bảo:

Diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản không được vượt quá 20%, không được tập trung tại một khu vực trên toàn diện tích chuyển đổi, độ sâu không được vượt quá 150 cm và chiều rộng không được vượt quá 200 cm, toàn bộ phần đất đào phải được đắp lên bờ ruộng bao quanh, để khi cần có thể lấy lấp lại cải tạo thành đất trồng lúa.

Điều 4. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp xã được xây dựng và thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã chậm nhất vào ngày 30 tháng 12 của năm trước và theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 5. Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1. Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (sau đây gọi tắt là người sử dụng đất) gửi trực tiếp hoặc gián tiếp Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (sau đây gọi tắt là Đơn đăng ký chuyển đổi) cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý đất trồng lúa, theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tiếp nhận Đơn đăng ký chuyển đổi

Việc tiếp nhận Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thực hiện như sau:

a) Khi nhận được Đơn đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đúng và phù hợp theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã.

b) Trong thời hạn năm (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đăng ký chuyển đổi hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã ghi “Đồng ý cho đăng ký chuyển đổi”, đóng dấu vào Đơn đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; Trường hợp không đồng ý cho đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do, theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Cục Trồng trọt là cơ quan đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện Thông tư này;

b) Xây dựng đề án, chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình chuyển đổi và đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

a) Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương;

c) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kế hoạch và kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa hàng năm.Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Người sử dụng đất khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phải thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 5, Điều 6, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015.Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...... tháng .......năm 2015.


2. Thông tư này thay thế Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.


3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;


- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;


- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Cổng TTĐT, Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Lưu: Văn thư, TT.BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

Phụ lục I

BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA SANG TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, TRỒNG LÚA KẾT HỢP VỚI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT

ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

ỦY BAN NHÂN DÂN….

(cấp xã)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               
 

...........…, ngày......... tháng .......... năm ……
BIỂU MẪU

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm,

trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản

Năm ......
Căn cứ quy định tại Thông tư số………/2015/TT- BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn việc chuyển đổi cơ cấu câytrồng trên đất trồng lúa quy định theo Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn …(tên xã)…thông báo kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa:

STT

Nội dung chuyển đổi

Loại cây, con sau khi chuyển đổi

Diện tích đất lúa chuyển đổi (m2)

Thời gian chuyển đổi

Thuộc thửa đất/tờ bản đồ số

Khu vực, cánh đồng
Cây hàng năm

Nuôi trồng thủy sảnUBND Xã (phường, thị trấn)

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phụ lục II

MẪU ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI

CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT

ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày tháng năm
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG

TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn….


1. Tên người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:

2. Địa chỉ:

3. Diện tích chuyển đổi … (m2, ha), thuộc thửa đất số … ,tờ bản đồ số......khu vực, cánh đồng......

4. Mục đích và thời gian chuyển đổi:

- Trồng cây hàng năm:

+ Chuyển đổi 1vụ lúa/năm: tên cây trồng…., vụ…, từ tháng… năm…

+ Chuyển đổi các vụ lúa/năm: tên cây trồng…, từ năm …

- Kết hợp nuôi trồng thủy sản: Loại thủy sản…, vụ lúa chuyển đổi…, từ tháng … năm…

5. Cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.


UBND cấp xã tiếp nhận

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người đại diện tổ chức/hộ gia đình/cá nhân

(Ký, họ tên và đóng dấu, nếu có)

Phụ lục III

MẪU THÔNG BÁO KHÔNG TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI

CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BNNPTNT

ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

ỦY BAN NHÂN DÂN….

(cấp xã)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

Số: … 

..…, ngày tháng năm ..…
THÔNG BÁO

Không tiếp nhận đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng

trên đất chuyên trồng lúa nước
Căn cứ quy định tại Thông tư số /2015/TT- BNNPTNT ngày tháng năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…thông báo:

Không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa nước của …(họ, tên người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình), địa chỉ …

Lý do không tiếp nhận:…

Yêu cầu ông/bà… thực hiện Thông báo này và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

Nơi nhận:

- Người sử dụng đất;

- Lưu


T/M.Ủy ban nhân dân cấp xã

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương