Bộ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Chuyên đề 5 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCtải về 357 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu16.01.2018
Kích357 Kb.
#8354
1   2   3   4

Chuyên đề 5

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


 1. Những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính nhà nước

a) Khái niệm thủ tục hành chính nhà nước.

b) Đặc điểm của thủ tục hành chính nhà nước.

d) Ý nghĩa của thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước.

d) Thẩm quyền ban hành các thủ tục hành chính nhà nước. 1. Phân loại thủ tục hành chính nhà nước

 1. Theo đối tượng quản lý của Nhà nước.

 2. Theo công việc của cơ quan nhà nước.

 3. Theo chức năng chuyên môn.

 4. Theo quan hệ công tác.

 1. Xây dựng, thực hiện và kiểm tra thủ tục hành chính nhà nước

 1. Xây dựng thủ tục hành chính nhà nước.

 2. Thực hiện thủ tục hành chính nhà nước.

 3. Kiểm tra thủ tục hành chính nhà nước.

 1. Nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính nhà nước

 1. Quy định rõ ràng chế độ công vụ.

 2. Công khai hóa các thủ tục hành chính nhà nước.

 3. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhà nước.

 4. Thực hiện đầy đủ các giai đoạn trong giải quyết công việc cụ thể.

đ) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và đạo đức công vụ trong thực hiện thủ tục cải cách hành chính.

 1. Cải cách thủ tục hành chính nhà nước

 1. Mối quan hệ với cải cách hành chính nhà nước.

 2. Nội dung cải cách thủ tục hành chính nhà nước.


Chuyên đề 6

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 1. Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước

 1. Khái niệm quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước:

  • Cơ quan hành chính nhà nước;

  • Phân loại cơ quan hành chính nhà nước;

  • Tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước;

  • Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước.

 1. Xác định nguồn lực tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước:

  • Xác định nhiệm vụ chi tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước;

  • Cấp dự toán và quản lý tài chính theo cấp dự toán;

  • Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước;

  • Phân cấp trách nhiệm và kiểm soát tài chính trong đơn vị;

  • Quy trình quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước:

   • Lập dự toán;

   • Thực hiện dự toán;

   • Quyết toán.

 1. Các nội dung chính trong quy trình quản lý tài chính ở cơ quan hành chính nhà nước

 1. Lập dự toán:

  • Các bước lập dự toán;

  • Những hạn chế của phương pháp quản lý tài chính truyền thống chủ yếu dựa trên cơ chế kiểm soát chi phí đầu vào;

  • Ưu việt của phương pháp quản lý tài chính theo xu hướng mới: Xây dựng dự toán theo kết quả đầu ra;

  • Vai trò của nhà quản lý đối với kiểm soát cách thức xây dựng dự toán theo kết quả đầu ra;

  • Phương pháp lập dự toán thu chi tài chính.

 1. Thực hiện dự toán:

  • Các bước thực hiện;

  • Nguyên tắc thực hiện dự toán;

  • Tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện dự toán;

  • Vai trò của Kho bạc nhà nước trong quá trình thực hiện dự toán;

  • Việc kiểm soát quá trình thực hiện dự toán dưới góc độ là nhà quản lý.

 1. Quyết toán:

  • Phân biệt giữa báo cáo tài chính năm và báo cáo quyết toán năm;

  • Quy trình quyết toán;

  • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính.

 1. Cơ chế quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước

 1. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

 2. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.


Chuyên đề 7

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Những vấn đề chung về hệ thống thông tin (HTTT)

a) Khái niệm.

b) Nguyên lý hoạt động.

c) HTTT với cấu trúc, hoạt động của tổ chức.

d) Thành phần cơ bản của HT thông tin.

đ) Hệ thống thông tin tự động hoá.

e) HTTT quản lý.

g) Mối quan hệ giữa các HTTT quản lý.2. Các mô hình và phương tiện diễn tả dữ liệu

a) Mã hoá tên gọi.

b) Từ điển dữ liệu.

c) Mô hình thực thể liên kết.

d) Mô hình quan hệ.

3. Khảo sát hiện trạng và xác lập yêu cầu của HTTT

a) Mục đích yêu cầu của khảo sát hiện trạng và xác lập dự án.

b) Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng.

c) Xác định phạm vi, mục tiêu ưu tiên và hạn chế.

d) Phác hoạ giải pháp và cân nhắc tính khả thi.

đ) Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án.4. Phân tích hệ thống

a) Đại cương về phân tích hệ thống.

b) Phân tích hệ thống về chức năng.

c) Phân tích hệ thống về dữ liệu.


Chuyên đề 8

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Những vấn đề chung về cải cách hành chính nhà nước

a) Khái niệm cải cách và cải cách hành chính nhà nước:

- Khái niệm cải cách;

- Cải cách hành chính nhà nước.

b) Mục đích và vai trò của cải cách hành chính nhà nước.

2. Xu hướng cải cách hành chính nhà nước trên thế giới

a) Xu hướng cải cách hành chính nhà nước ở các nước phát triển.

b) Vận dụng kinh nghiệm cải cách hành chính nhà nước của các nước phát triển vào cải cách hành chính ở Việt Nam.

3. Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam

a) Sự cần thiết cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

b) Quá trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

c) Chương trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam (2011 -2020).


Chuyên đề báo cáo

THỰC TIỄN QUẢN LÝ

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Thời lượng : 8 tiết

Lý thuyết: 4 tiết

Trao đổi, thảo luận: 4 tiết

Tùy thuộc vào đối tượng học viên, có thể lựa chọn một trong các nội dung sau:

1. Thực tiễn cải cách hành chính ở địa phương (bộ, ngành)

a) Kết quả cải cách hành chính ở địa phương (bộ, ngành).

b) Những nội dung cần ưu tiên cải cách trong thời gian tới ở địa phương (bộ, ngành).

c) Thách thức đối với cải cách hành chính ở địa phương (bộ, ngành).2. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) ở bộ, ngành, địa phương

a) Giới thiệu tóm tắt chung về chỉ số cải cách hành chính.

b) Giới thiệu chỉ số cải cách hành chính cụ thể ở bộ, ngành hoặc địa phương đạt được.

3. Phương pháp chuyển đổi từ mô hình chức nghiệp sang mô hình vị trí việc làm

a) Giới thiệu bản chất và đặc trưng mô hình chức nghiệp, mô hình vị trí việc làm.

b) Những thách thức của từng mô hình.

c) Những giải pháp cần áp dụng trong giai đoạn chuyển đổi từ mô hình chức nghiệp sang mô hình vị trí việc làm.4. Giới thiệu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

a) Giới thiệu tóm tắt về ý nghĩa, mục đích của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

b) Giới thiệu 9 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

c) Sử dụng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được công bố từng năm để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố.Phần II

KIẾN THỨC QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ


tải về 357 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương