Bộ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.58 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu09.08.2018
Kích0.58 Mb.
#29574
  1   2   3   4   5


BỘ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Phần I

KIẾN THỨC CHUNG

Khối lượng kiến thức chung gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo.

Thời gian thực hiện: Tổng số là 116 tiết, trong đó 64 tiết lý thuyết, 32 tiết thảo luận - thực hành, 8 tiết dành cho chuyên đề báo cáo (4 tiết trình bày, 4 tiết trao đổi, thảo luận), ôn tập và kiểm tra 12 tiết.

Chuyên đề 1

NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Thời lượng: 12 tiết

Lý thuyết: 08 tiết

Thảo luận: 04 tiếtI. MỤC ĐÍCH

Chuyên đề nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị nói chung và Việt Nam nói riêng; về nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.II. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể nắm được tổng quan hệ thống chính trị; bản chất của Nhà nước với tư cách là bộ máy thống trị giai cấp và là chủ thể cơ bản trong quản lý xã hội; vị trí của Nhà nước trong cấu trúc hệ thống chính trị và hiểu nền tảng cơ bản của quản lý hành chính nhà nước để tạo tiền đề cho việc nghiên cứu các chuyên đề tiếp theo, cụ thể: 1. Hiểu được tổng quan hệ thống chính trị.

 2. Hiểu được bản chất và vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị.

 3. Nắm được các nội dung cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền.

III. NỘI DUNG

1. Tổng quan về hệ thống chính trị

a) Quyền lực và quyền lực chính trị:

- Khái niệm quyền lực;

- Khái niệm quyền lực chính trị.

b) Hệ thống chính trị và các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị:

- Khái niệm hệ thống chính trị;

- Các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị.

c) Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam:

- Bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam;

- Vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam.2. Nhà nước - trung tâm hệ thống chính trị

a) Sự ra đời và bản chất của Nhà nước:

- Sự ra đời của Nhà nước;

- Bản chất của Nhà nước.

b) Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị.

3. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong khuôn khổ đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:

- Khái niệm Nhà nước pháp quyền XHCN;

- Những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN.

b) Sự cần thiết phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.

c) Những định hướng cơ bản trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG GIẢNG DẠY

1. Công tác chuẩn bị

 1. Giảng viên:

  • Chuẩn bị giáo án trước khi giảng dạy;

  • Chuẩn bị các văn bản pháp luật liên quan.

 2. Học viên:

  • Nghiên cứu trước tài liệu học tập;

  • Chuẩn bị bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận.

2. Phương pháp giảng dạy

Phối hợp giữa phương pháp thuyết trình của giảng viên với phân tích tình huống và thảo luận nhóm nhỏ (4 - 5 người).3. Đồ dùng giảng dạy

  • Bảng và bút viết bảng;

  • Máy chiếu projector;

  • Phòng học nhỏ, thích hợp cho thảo luận nhóm nhỏ (4 - 5) người;

  • Giấy A4 và bảng giấy.

4. Phương pháp đánh giá

  • Quan sát trực tiếp;

  • Hỏi đáp;

  • Kiểm tra nhóm;

  • Dùng bảng hỏi.

V. BỘ TÀI LIỆU

  1. Bắt buộc

  • Các hình chiếu (slides) bài giảng cho mỗi buổi học;

  • Bài tập thảo luận, lý thuyết chuyên đề.

  1. Tài liệu tham khảo

  • Chiavo - Campo và Sundaram: Phục vụ và duy trì - Cải thiện Hành chính công trong một thế giới cạnh tranh. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

  • David Osborne/Ted Gaebler: Đổi mới hoạt động của Chính phủ. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.

  • Bùi Xuân Đức: Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004.

  • Hoàng Văn Hảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới - Sự hình thành và phát triển, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.

  • Lê Quốc Hùng: Thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004.

  • Nguyễn Văn Niên: Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

  • Lê Minh Quân: Xây dựng nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

  • Đặng Đình Tân (chủ biên): Nhân dân giám sát các cơ quan dân cử ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

  • Nguyễn Phú Trọng (chủ biên): Về định hướng XHCN và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.

  • Nguyễn Trọng Thóc: Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.

  • Nguyễn Văn Thảo: Xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2006.

  • Nguyễn Văn Yểu, Lê Hữu Nghĩa (đồng chủ biên): Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

  • Viện nhà nước và pháp luật: Tìm hiểu về nhà nước pháp quyền, NXB Pháp lý, Hà Nội, 1992.

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN

 1. Quyền lực chính trị là gì? Tại sao nói quyền lực nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị?

 2. Phân tích cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”?

 3. Phân tích vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị? Tại sao nói Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị?

 4. Phân tích các đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN và chỉ ra sự khác biệt giữa Nhà nước pháp quyền tư sản và Nhà nước pháp quyền XHCN?

 5. Phân tích cách thức tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước và cho biết mối quan hệ giữa quyền hành pháp với quyền lập pháp và quyền tư pháp?

Chuyên đề 2

TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thời lượng: 12 tiết

Lý thuyết: 08 tiết

Thảo luận: 04 tiết 1. MỤC ĐÍCH

Chuyên đề có mục đích trang bị những điều kiện cần thiết giúp người học nhận thức được bản chất và những đặc thù của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý. Qua đó học viên hiểu được môi trường làm việc, nhận biết và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và có những đóng góp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan - nơi học viên làm việc.

 1. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

 1. Hiểu được những vấn đề cơ bản về tổ chức hành chính nhà nước.

 2. Hiểu được những yếu tố cấu thành tổ chức hành chính nhà nước.

 3. Nắm được những nội dung cơ bản về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

 4. Hiểu và nhận thức được yêu cầu hoàn thiện tổ chức hành chính nhà nước theo tinh thần cải cách hành chính hiện nay ở Việt Nam.

 1. NỘI DUNG

 1. Bộ máy hành chính nhà nước trong bộ máy nhà nước

 1. Bộ máy nhà nước.

 2. Các nguyên tắc chi phối mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước: Lập pháp, hành pháp và tư pháp.

 3. Bộ máy hành chính nhà nước và những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước.

 4. Các yếu tố cấu thành tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

  • Cơ cấu chức năng;

  • Cơ cấu chuyên môn.

 1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương

 1. Vai trò của hành chính nhà nước ở trung ương.

 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương.

 3. Các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương:

  • Mô hình “lập pháp trội”;

  • Mô hình “hành pháp trội”;

  • Mô hình cân bằng;

  • Mô hình “quyền lực nhà nước thống nhất”.

 1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương

 1. Vai trò của hành chính nhà nước ở địa phương.

 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

 3. Các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

 1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của CHXHCN Việt Nam

 1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương.

 2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

 1. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

 1. Sự cần thiết của cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

  • Về khách quan;

  • Về chủ quan.

 1. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

 1. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG GIẢNG DẠY

 1. Công tác chuẩn bị

 1. Giảng viên:

  • Chuẩn bị giáo án trước khi giảng dạy;

  • Chuẩn bị các văn bản pháp luật liên quan.

 1. Học viên:

  • Nghiên cứu trước tài liệu học tập;

  • Chuẩn bị bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận.

 1. Phương pháp giảng dạy

Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát huy tính chủ động của học viên:

  • Thuyết trình;

  • Làm việc nhóm;

  • Vấn đáp.

 1. Đồ dùng giảng dạy

  • Bảng và bút viết bảng;

  • Giấy A4, A0;

  • Bút dạ các màu;

  • Máy chiếu projector.

 1. Phương pháp đánh giá

  • Quan sát trực tiếp;

  • Hỏi đáp;

  • Kiểm tra nhóm;

  • Dùng bảng hỏi.

 1. BỘ TÀI LIỆU

 1. Bắt buộc

  • Các hình chiếu (slides) bài giảng cho mỗi buổi học;

  • Bài tập thảo luận, lý thuyết chuyên đề.

 1. Tài liệu tham khảo

  • Giáo trình bồi dưỡng chuyên viên chính. Học viện Hành chính Quốc gia. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2007.

  • Giáo trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

  • Bùi Thế Vĩnh, Võ Kim Sơn, Lê Thị Vân Hạnh: Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1999 (tái bản lần 2).

  • Thang Văn Phúc, Nguyễn Đăng Thành: Một số lý thuyết và kinh nghiệm tổ chức nhà nước trên thế giới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.

 1. CÂU HỎI THẢO LUẬN

 1. Vai trò của bộ máy hành chính nhà nước trong bộ máy nhà nước?

 2. Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương?

 3. Thách thức lớn nhất trong cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam là gì?

Chuyên đề 3

CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

Thời lượng: 12 tiết

Lý thuyết: 08 tiết

Thảo luận: 04 tiết 1. MỤC ĐÍCH

Chuyên đề được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho công chức ở ngạch chuyên viên về công vụ và quản lý công vụ, công chức giúp họ nhận biết được những nét đặc thù của môi trường làm việc, quyền và nghĩa vụ cũng như yêu cầu đối với công chức.

 1. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể:

 1. Hiểu được khái niệm và đặc trưng cơ bản của công vụ.

 2. Nắm được các nguyên tắc hoạt động công vụ, các điều kiện cần thiết để đảm bảo công vụ được hoàn thành.

 3. Hiểu được một số xu hướng thay đổi trong hoạt động công vụ trên thế giới.

 4. Xác định được ai là công chức ở Việt Nam và so sánh với khái niệm công chức ở một số nước trên thế giới.

 5. Nắm được các cách phân loại và ý nghĩa của việc phân loại công chức.

 6. Hiểu được những nghĩa vụ và quyền, quyền lợi cơ bản của công chức, đặc biệt là hiểu rõ về tiền lương và chế độ phúc lợi đối với người làm việc cho cơ quan nhà nước nói chung và công chức nói riêng.

 7. Hiểu rõ được các nguyên tắc, hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức.

 1. NỘI DUNG

 1. Công vụ

 1. Những vấn đề chung về công vụ:

  • Khái niệm;

  • Đặc trưng công vụ;

  • Các điều kiện để đảm bảo công vụ được thực thi.

 1. Các nguyên tắc hoạt động công vụ.

 2. Các xu hướng cải cách công vụ.

 1. Công chức

 1. Những vấn đề chung về công chức:

  • Khái niệm công chức;

  • Phân biệt công chức với những nhóm người khác (với cán bộ, viên chức và những người làm hợp đồng trong các tổ chức của Nhà nước);

  • Phân loại công chức và ý nghĩa của phân loại công chức.

 1. Nghĩa vụ, quyền và quyền lợi của công chức:

  • Nghĩa vụ của công chức:

   • Những quy định chung;

   • Những điều công chức không được làm.

  • Quyền và quyền lợi của công chức.

 1. Tiền lương và chế độ phúc lợi của công chức:

  • Tiền lương của công chức;

  • Chế độ phúc lợi của công chức.

 1. Khen thưởng và kỷ luật công chức:

  • Khen thưởng công chức;

  • Kỷ luật công chức.

 1. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG GIẢNG DẠY

 1. Công tác chuẩn bị

 1. Giảng viên:

  • Chuẩn bị giáo án trước khi giảng dạy;

  • Chuẩn bị các văn bản pháp luật liên quan.

 1. Học viên:

  • Nghiên cứu trước tài liệu học tập;

  • Chuẩn bị bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận.

 1. Phương pháp

Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát huy tính chủ động của học viên:

  • Thuyết trình;

  • Làm việc nhóm;

  • Vấn đáp.

 1. Đồ dùng giảng dạy

  • Bảng và bút viết bảng;

  • Giấy A4, A0;

  • Bút dạ các màu;

  • Máy chiếu projector.

 1. Phương pháp đánh giá

  • Quan sát trực tiếp;

  • Hỏi đáp;

  • Kiểm tra nhóm;

  • Dùng bảng hỏi.

 1. BỘ TÀI LIỆU

 1. Bắt buộc

  • Các hình chiếu (slides) bài giảng cho mỗi buổi học;

  • Bài tập thảo luận, lý thuyết chuyên đề.

 1. Tài liệu tham khảo

  • Phạm Hồng Thái (2004): Công vụ, công chức. Nhà Xuất bản Tư pháp, Hà Nội.

  • Nguyễn Thị Hồng Hải (2011): Mô hình quản lý thực thi công vụ theo định hướng kết quả: Lý luận và thực tiễn. Đề tài khoa học cấp cơ sở.

  • Võ Kim Sơn và Nguyễn Thị Hồng Hải (2009): Chuyên đề “Công vụ - công chức” trong Tập bài giảng phần Khoa học hành chính. Chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

  • Võ Kim Sơn, Lê Thị Vân Hạnh và Nguyễn Thị Hồng Hải (2003): Giáo trình Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước dùng cho hệ cử nhân hành chính. Nhà xuất bản Thống kê, 2003.

 1. CÂU HỎI THẢO LUẬN

 1. Điểm giống và khác nhau giữa hoạt động công vụ với các hoạt động của tổ chức tư nhân?

 2. Nguyên tắc hoạt động công vụ với nguyên tắc hoạt động của tổ chức tư nhân có gì khác nhau?

 3. Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức?

 4. Những khó khăn trong thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của công chức ở Việt Nam hiện nay?

 5. Tác dụng của khen thưởng và kỷ luật đối với công chức?


tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương