Bộ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 476 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích476 Kb.
  1   2   3   4   5

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1107/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chánh văn phòng - Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Tiến DĩnhCHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp làm việc trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định của pháp luật.II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Cập nhật nâng cao kiến thức về hành chính nhà nước, các kỹ năng chuyên môn và quản lý phù hợp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ chuyên viên cao cấp trong bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu đặt ra của cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.2. Mục tiêu cụ thể

a) Cập nhật, nâng cao cho chuyên viên cao cấp khả năng xử lý các thách thức, tình huống trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

b) Cung cấp các kỹ năng tương ứng với chức trách của chuyên viên cao cấp nhằm trang bị phương pháp tư duy và khả năng thực thi công vụ theo một quy trình khoa học và hiệu quả.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình tập trung phần kiến thức chung nâng cao đến kỹ năng cần thiết, trong mỗi phần kiến thức có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của ngạch chuyên viên cao cấp.

Học viên học đủ các phần kiến thức, kỹ năng, làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra, đề án của Chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

IV. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Khối lượng kiến thức:

Chương trình có 14 chuyên đề giảng dạy, 4 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án, bao gồm 3 phần:

- Phần I: Kiến thức nâng cao, bao gồm 9 chuyên đề giảng dạy những kiến thức (nâng cao so với chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính) đáp ứng đòi hỏi mới của quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính. Đồng thời xen kẽ có các chuyên đề báo cáo về những vấn đề mới, bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn cần giải quyết phù hợp với đối tượng bồi dưỡng.

- Phần II: Những kỹ năng cần thiết của chuyên viên cao cấp, bao gồm 5 chuyên đề giảng dạy.

- Phần III: Đi thực tế và viết đề án cuối khóa.

b) Thời gian bồi dưỡng:

Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày). Trong đó:STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

56

2

Thảo luận, thực hành

76

3

Chuyên đề báo cáo

32

4

Ôn tập

8

5

Kiểm tra (theo 2 phần)

8

6

Đi thực tế

8

7

Hướng dẫn viết đề án cuối khóa

4

8

Viết đề án cuối khóa

36

9

Bảo vệ đề án

8

10

Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ

4

Tổng số

240

2. Cấu trúc chương trình

Phần I

KIẾN THỨC NÂNG CAO

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng số

1

Khai giảng

 

 

1

2

Hành chính công trong xu thế phát triển

4

4

8

3

Những đặc trưng của hành chính nhà nước ở Việt Nam

4

4

8

4

Phân tích chính sách công

4

4

8

5

Xây dựng và quản lý chiến lược trong khu vực công

4

4

8

6

Quản lý tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước trước những thách thức mới

4

4

8

7

Ôn tập

 

 

4

8

Kiểm tra (lần 1)

 

 

4

9

Quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

4

4

8

10

Quản lý tài chính công và định hướng cải cách

4

4

8

11

Thách thức trong quản lý nhà nước về dịch vụ công

4

4

8

12

Định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội

4

4

8

Chuyên đề báo cáo bắt buộc

13

Cục diện kinh tế - chính trị thế giới và tác động đến Việt Nam

4

4

8

14

Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

4

4

8

Chuyên đề báo cáo tự chọn (lựa chọn 2 trong số các chuyên đề sau)

15

Thách thức trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

4

4

8

16

Thách thức trong quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ

4

4

8

17

Thách thức trong quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc

4

4

8

18

Thách thức trong quản lý nhà nước về đô thị

4

4

8

19

Cơ chế phối hợp giữa cơ quan hành pháp với cơ quan tư pháp trong quản lý nhà nước

4

4

8

20

Ôn tập

 

 

4

21

Kiểm tra (lần 2)

 

 

4

 

Tổng số

64

64

145

Phần II

KỸ NĂNG

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng số

1

Kỹ năng ủy quyền

4

8

12

2

Kỹ năng tạo động lực làm việc

4

8

12

3

Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án

4

8

12

4

Kỹ năng quản lý xung đột trong công vụ

4

8

12

5

Kỹ năng quản lý sự thay đổi

4

8

12

Tổng số

20

40

60

Phần III

ĐI THỰC TẾ VÀ VIẾT ĐỀ ÁN CUỐI KHÓA

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Đi thực tế

8

2

Hướng dẫn viết đề án cuối khóa

4

3

Viết đề án cuối khóa

36

4

Bảo vệ đề án

8

5

Bế giảng và phát chứng chỉ

3

Tổng số

59

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ

1. Biên soạn

Các chuyên đề phải bảo đảm cập nhật, cung cấp cho học viên những kiến thức mới, trau dồi những kiến thức đã có; rèn tập và phát triển các kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt chức trách của chuyên viên cao cấp.

Để đạt được các tiêu chí cơ bản nêu trên, việc biên soạn cần bảo đảm:

a) Có sự phân định rõ ràng giữa phần nội dung cung cấp, trau dồi kiến thức và phần nội dung phục vụ cho việc rèn tập, hình thành và phát triển kỹ năng trên cơ sở cân đối, có sự ưu tiên cần thiết đối với yêu cầu tăng cường hiệu quả thực thi công vụ của học viên.

b) Nội dung kiến thức và kỹ năng được xác định, lựa chọn trên cơ sở đáp ứng nhu cầu công việc của chuyên viên cao cấp, thể hiện sự khác biệt về tính chất so với nội dung của các chương trình bồi dưỡng chuyên viên và chuyên viên chính.

c) Đáp ứng mục tiêu: Cung cấp các kiến thức cập nhật về xu thế phát triển của xã hội, các thách thức đặt ra cho quản lý nhà nước cần tham mưu, đề xuất các chính sách ở tầm vĩ mô của ngành, lĩnh vực và địa phương; cung cấp các kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu của chuyên viên cao cấp.

d) Bảo đảm tính hiện đại của nội dung chương trình trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa, phù hợp với xu thế phát triển khoa học về quản lý hành chính khu vực công và hợp tác quốc tế.

đ) Các chuyên đề phục vụ phát triển kỹ năng được biên soạn phù hợp với mục đích, yêu cầu của việc tổ chức rèn tập các kỹ năng cụ thể. Nội dung các chuyên đề tập trung vào việc trả lời các câu hỏi cơ bản, như: Chuyên viên cao cấp cần làm gì? Làm việc đó như thế nào để có thể đạt hiệu quả cao? Nội dung các chuyên đề thuộc phần kỹ năng bao gồm các bài tập tình huống mẫu, phục vụ cho việc rèn tập.

e) Thời lượng để chuyển tải kiến thức và rèn tập phát triển kỹ năng bảo đảm các yêu cầu: Ngắn gọn, tập trung, hiệu quả.

2. Giảng dạy

a) Giảng dạy được thực hiện theo phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm. Giảng viên chỉ truyền đạt vừa đủ về kiến thức lý luận; chú trọng đặt các câu hỏi gợi mở cho học viên phát biểu, thảo luận; biết cách đúc kết vấn đề, phát triển khả năng tư duy và kinh nghiệm thực tiễn của học viên để phát triển bài giảng.

b) Khi thảo luận nhóm trên lớp, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, gợi ý để phát huy kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vấn đề của các học viên; định hướng và kiểm soát để nội dung thảo luận không xa rời mục tiêu bồi dưỡng đã được xác định.

c) Việc giảng dạy các chuyên đề kỹ năng cần tăng cường thảo luận và giải quyết tình huống để học viên cùng trao đổi trên lớp.3. Học tập của học viên

a) Hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu hiểu biết đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp.

b) Củng cố, phát triển những kiến thức nâng cao về hành chính nhà nước và các bộ phận cấu thành.

c) Nhận thức được các thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực của hành chính nhà nước và có khả năng đưa ra các giải pháp giải quyết.

d) Có tư duy chiến lược và khả năng tổ chức triển khai hoạt động quản lý bảo đảm hiệu lực, hiệu quả đối với ngành, lĩnh vực, địa phương.

đ) Có khả năng chủ trì xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.VI. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO

1. Chuẩn bị chuyên đề

Các chuyên đề báo cáo được chuẩn bị phù hợp với đối tượng công chức ngạch chuyên viên cao cấp. Chuyên đề báo cáo do giảng viên thỉnh giảng trình bày theo nội dung của phần học, kết hợp trình bày lý thuyết gắn với thực tiễn quản lý nhà nước của ngạch chuyên viên cao cấp.2. Báo cáo chuyên đề

Báo cáo chuyên đề được thiết kế theo hình thức tọa đàm, có phần trình bày chung, phần trao đổi - thảo luận, phần tóm tắt, kết luận nội dung và rút ra bài học kinh nghiệm.VII. ĐIỀU KIỆN HỌC CHƯƠNG TRÌNH

Học viên học Chương trình này phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

2. Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 4 (bốn) năm trở lên.VIII. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

1. Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Đánh giá thông qua kiểm tra viết, chấm điểm theo thang điểm 10. Học viên ôn tập và làm bài kiểm tra viết đối với Phần I. Học viên nào không đạt được điểm 5 trở lên thì phải kiểm tra lại.

3. Đánh giá chung cho toàn Chương trình thông qua đề án cuối khóa của học viên, chấm theo thang điểm 10. Học viên nào không đạt được điểm 5 trở lên thì viết lại đề án. Sau khi viết và bảo vệ lại đề án, nếu không đạt được điểm 5 trở lên thì học viên không được cấp Chứng chỉ.IX. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

Phần I

KIẾN THỨC NÂNG CAO

Chuyên đề 1

HÀNH CHÍNH CÔNG TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN

I. MỤC ĐÍCH

Hệ thống quá trình phát triển của hành chính nhà nước từ mô hình hành chính công truyền thống sang mô hình hành chính công hiện đại trong xu thế phát triển của xã hội.II. YÊU CẦU

1. Hiểu được khái niệm hành chính công dưới góc độ khoa học và thực tiễn.

2. Hiểu được những thách thức đối với hành chính công trong xu thế hiện nay.

3. Hiểu được các xu hướng phát triển hành chính công trong giai đoạn hiện nay.III. NỘI DUNG

1. Hành chính công

a) Dưới góc độ lý luận.

b) Dưới góc độ thực tiễn.

2. Hành chính công trong xu thế phát triển của xã hội

a) Xu hướng toàn cầu hóa và sự cạnh tranh.

b) Sự cồng kềnh, kém hiệu quả của khu vực công.

c) Kinh tế thị trường ngày càng mở rộng và mang tính quốc tế hóa cao.

d) Trình độ dân trí và yêu cầu dân chủ hóa đời sống xã hội.

đ) Khủng hoảng kinh tế và sự xuất hiện các lý thuyết mới.

e) Sự bất cập của lý thuyết hành chính công truyền thống.

3. Sự chuyển đổi của hành chính công trong xu thế phát triển

a) Khắc phục nhược điểm của hành chính công truyền thống:

- Đề cao hiệu quả hoạt động quản lý;

- Nhấn mạnh phi quy chế hóa như một phương thức hạn chế quan liêu, cứng nhắc của hành chính công truyền thống;

- Khẳng định rằng phân quyền quản lý sẽ tạo nên sự năng động, sáng tạo;

- Áp dụng một số yếu tố của cơ chế thị trường;

- Sự gắn bó với chính trị là điều kiện thành công của hành chính công;

- Tư nhân hóa, xã hội hóa một phần các hoạt động của nhà nước;

- Tư duy lại về quan niệm cai trị;

- Xây dựng chính phủ điện tử/công dân điện tử.

b) Các xu hướng phát triển:

- Quản lý công:

+ Tiếp cận hành chính công từ hai phương diện chính sách công và quản lý công;

+ Mô hình quản lý công theo nghiên cứu của OECD thúc đẩy một nền văn hóa mới trong khu vực công;

+ Mô hình thầu khoán áp dụng thị trường vào hoạt động của nhà nước.

- Quản lý công mới:

+ Chuyển từ nhấn mạnh tiến trình và đầu vào sang kết quả và kiểm soát đầu ra;

+ Cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ;

+ Các công dân cần phải được định nghĩa lại như các khách hàng;

+ Chính phủ bảo đảm vai trò lái thuyền hơn chèo thuyền;

+ Cạnh tranh, khuyến khích dịch vụ khách hàng và có trách nhiệm với khách hàng;

+ Trao quyền cho các công chức tuyến đầu;

+ Các tổ chức công được điều hành, đổi mới và linh hoạt như ở khu vực tư.

- Quản trị nhà nước tốt:

+ Sự tham gia của những người có liên quan;

+ Quản lý theo pháp luật;

+ Rõ ràng, công khai;

+ Nhất trí, thống nhất;

+ Bình đẳng, không loại trừ, phân biệt;

+ Hiệu lực và hiệu quả;

+ Trách nhiệm báo cáo;

+ Dự đoán trước.IV. CÂU HỎIПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương