Bộ NỘi vụ chưƠng trình bồi dưỠng công chức chuyên trách cải cách hành chính hà NỘI, tháng 12/2013


Phân loại báo cáo cải cách hành chínhtải về 1.62 Mb.
trang12/15
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1.62 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

4. Phân loại báo cáo cải cách hành chính


4.1. Theo thời gian

- Báo cáo định kỳ: Theo tháng, quý, năm hoặc theo giai đoạn thực hiện chương trình, kết hoạch cải cách hành chính dài hạn (3, 5 năm).

- Báo cáo đột suất: Tuỳ theo yêu cầu quản lý, các cơ quan quản lý cấp trên có thể yêu cầu cơ quan cấp dưới báo cáo đột suất về tình hình, kết quả cải cách hành chính ở một hoặc một số nội dung cụ thể. Loại hình báo cáo này không quy định trước về thời gian.

4.2. Theo nội dung

- Báo cáo tổng hợp: Tổng hợp kết quả cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Loại báo cáo này thường gắn với việc đánh giá kết quả cải cách hành chính theo kế hoạch hàng năm, hoặc quý, 6 tháng.

- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết quả cải cách hành chính ở một hoặc một số nội dung cụ thể. Báo cáo này thường phục vụ cho công tác tổng kết năm, hoặc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được trong triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án cải cách hành chính.

4.3. Theo tính chất

- Báo cáo sơ kết: Là loại báo cáo định kỳ theo từng giai đoạn triển khai của các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án cải cách hành chính có thời gian thực hiện dài hạn (3, 5, 10 năm).

- Báo cáo tổng kết: Là các báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng năm, báo cáo kết thúc triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án cải cách hành chính.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Tình hình triển khai cải cách hành chính trong giai đoạn báo cáo

Nêu khái quát bối cảnh, điều kiện triển khai cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn thực hiện báo cáo. Nêu những vấn đề về chỉ đạo, điều hành và khái quát các hoạt động về cải cách hành chính mà cơ quan, đơn vị đã triển khai, như: xây dựng, ban hành kế hoạch; tổ chức triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá... Đối với báo cáo tổng hợp từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau thì phải nêu được những điển hình thực hiện tốt, đơn vị thực hiện chưa tốt về triển khai cải cách hành chính.2. Kết quả đạt được

Nêu kết quả đạt được trong cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trên 6 nội dung cải cách: Thể chế; Thủ tục hành chính; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hoá hành chính. Các kết quả đạt được phải có phân tích định tính và định lượng.3. Nhận xét, đánh giá và những bài học kinh nghiệm

+ Những ưu, khuyết điểm của quá trình thực hiện.

+ Đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm. Có thể đánh giá những công việc chủ yếu của đơn vị theo từng nội dung công việc. Nếu là báo cáo tổng hợp, có thể kiểm điểm riêng từng nội dung, nhiệm vụ gồm kiểm điểm công việc đã làm và chưa làm đựơc, đánh giá ưu khuyết điểm và tìm nguyên nhân tồn tại riêng đối với từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ được giao.

4. Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn tới

Nêu những định hướng, nhiệm vụ chính trong triển khai cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn tới.5. Kiến nghị, đề xuất

- Kiến nghị với lãnh đạo cơ quan đơn vị;

- Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương (Chính phủ, các bộ, UBND tỉnh, thành phố…).

- Đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn tới.III. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Thu thập thông tin

Thông tin để viết báo cáo cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thu thập trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đơn vị trực thuộc hoặc thông qua công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.

Các thông tin để viết báo cáo phải có tính định lượng và phản ánh trung thực tình hình và kết quả đạt được trong cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, trên từng nội dung cải cách. Để có được các thông tin chính xác, kịp thời, cần phải bố trí công chức thực hiện việc theo dõi, đánh giá, tổng hợp tại các cơ quan hành chính, bảo đảm tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá.

2. Xây dựng đề cương

Đối với từng loại báo cáo, trước khi xây dựng báo cáo chi tiết phải vạch ra đề cương báo cáo với kết cấu cụ thể, dự kiến từng nội dung của báo cáo.3. Dự thảo báo cáo

Trên cơ sở đề cương, căn cứ vào thông tin thu thập được tiến hành viết chi tiết từng nội dung của báo cáo. Báo cáo nên viết bằng ngôn ngữ phổ thông, nêu các sự kiện, nhận định, đánh giá, có thể dùng chữ số để minh họa, trình bày theo lối biểu mẫu, theo sơ đồ và các bản đối chiếu nếu xét thấy dễ hiểu và ngắn gọn hơn. Khi đánh giá tình hình, cần dùng các sự kiện, số liệu khách quan và công bằng. Không nên dùng từ ngữ thể hiện tính chủ quan một chiều hoặc quá khoa trương mà không có căn cứ sẽ làm cho người đọc thiếu tin tưởng. Đối với các báo cáo chuyên đề, có thể dùng bảng phụ lục để tổng hợp các số liệu liên quan đến nội dung báo cáo, có thể lập bảng thống kê các biểu mẫu so sánh, các tài liệu tham khảo trong phần phụ lục. Một điều chú ý trong viết báo cáo là các nôi dung từng phần phải có sự liên kết, lô gich chặt chẽ với nhau và trách trùng lặp.4. Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan

Đối với các báo cáo tổng hợp, báo cáo quan trọng cần phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Các cơ quan lấy ý kiến có thể là cơ quan hành chính, Hội đồng nhân dân cùng cấp các cơ quan đảng, đoàn thể, hoặc lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp thông qua các tổ chức hội. Việc lấy ý kiến có thể thực hiện bằng cách gửi dự thảo văn bản để lấy ý kiến hoặc tổ chức hội nghị để lấy ý kiến trực tiếp.5. Trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt

- Đối với bản báo cáo gửi lên cấp trên, báo cáo trước hội nghị, báo cáo chuyên đề… cần phải có sự xét duyệt của lãnh đạo trước khi gửi nhằm thống nhất với các quyết định quản lý và các thông tin khác mà người lãnh đạo chủ chốt đã cung cấp cho cấp trên hoặc hội nghị. Cuối cùng là việc ký, đóng dấu và gửi báo cáo đi. Việc gửi báo cáo trình cấp trên hoặc chuyển cho cơ quan khác thì phải có công văn gửi kèm theo.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương