Bộ môn Lý luận Chính trị chưƠng trình học phần thông tin về học phầntải về 121.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích121.5 Kb.
#3749

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa Khoa học Chính trịBộ môn Lý luận Chính trị

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1.

Mã học phần: POL301, PLO201. Số tín chỉ: 02.

Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng.

Học phần tiên quyết: không.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Sau khi học xong, người học biết vận dụng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo và trong thực tiễn cuộc sống.3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề

Chủ đề 1: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin

a. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành.

b. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin.

2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu

a. Đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu.

b. Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu.


Sinh viên hiểu được khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó biết vận dụng vào trong thực tiễn.

Chủ đề 2: Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Phạm trù vật chất, ý thức

a. Vật chất.

b. Ý thức.

2. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

a. Vai trò của vật chất đối với ý thức.

b. Vai trò của ý thức đối với vật chất.


Sinh viên hiểu được thế giới quan duy vật biện chứng. Biết vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức trong đời sống xã hội.

Chủ đề 3: Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

a. Khái niệm mối liên hệ và mối liên hệ phổ biến.

b. Tính chất của các mối liên hệ.

c. Ý nghĩa phương pháp luận.2. Nguyên lý về sự phát triển

a. Khái niệm “phát triển”.

b. Tính chất cơ bản của sự phát triển.

c. Ý nghĩa phương pháp luận.Sinh viên hiểu và biết vận dụng nội dung hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật vào trong các hoạt động thực tiễn.

Chủ đề 4: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Phân biệt phạm trù triết học với phạm trù của các khoa học cụ thể

2. Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật

a. Cái chung và cái riêng.

b. Bản chất, hiện tượng.

c. Tất nhiên, ngẫu nhiên.

d. Nguyên nhân và kết quả.

e. Nội dung, hình thức.

f. Khả năng và hiện thực.


Sinh viên nắm được nội dung cơ bản của các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật và biết vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Chủ đề 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Quy luật lượng - chất

a. Khái niệm chất, lượng.

b. Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng.

c. Ý nghĩa phương pháp luận.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

a. Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn.

b. Quá trình vận động của mâu thuẫn.

c. Ý nghĩa phương pháp luận.3. Quy luật phủ định của phủ định

a. Khái niệm phủ định, phủ định biện chứng.

b. Phủ định của phủ định.

c. Ý nghĩa phương pháp luận.


Sinh viên hiểu được sự vận động và phát triển có tính quy luật của các sự vật hiện tượng, từ đó vận dụng vào trong thực tiễn.Chủ đề 6: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn với nhận thức

a. Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn.

b. Nhận thức và các trình độ nhận thức.

c. Vai trò của thực tiễn với nhận thức.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

a. Quan điểm của V.I.Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý.

b. Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn.

c. Ý nghĩa phương pháp luận.Sinh viên hiểu được nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, từ đó biết vận dụng vào cuộc sống.

Chủ đề 7: Sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Vai trò của sản xuất vật chất

a. Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất.

b. Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.

2. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

a. Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

b. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.


Sinh viên hiểu được vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Chủ đề 8: Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng

a. Khái niệm, kết cấu cơ sở hạ tầng.

b. Khái niệm kiến trúc thượng tầng.

2. Quan hệ biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

a. Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng.

b. Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng.


Sinh viên hiểu được cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng và biết vận dụng vào trong thực tiễn.

Chủ đề 9: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

a. Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

b. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội.

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội


Sinh viên hiểu được tính quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Chủ đề 10: Hình thái kinh tế - xã hội

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Khái niệm và kết cấu hình thái kinh tế - xã hội

a. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội.

b. Kết cấu của hình thái kinh tế - xã hội.

2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội

a. Tính lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội.

b. Vai trò của nhân tố chủ quan đối với tiến trình lịch sử.


Sinh viên hiểu được nội dung hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của nó, từ đó nhận thức được quá trình đi lên CNXH ở nước ta là một tất yếu khách quan.

Chủ đề 11: Đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

a. Khái niệm giai cấp, tầng lớp xã hội.

b. Nguồn gốc giai cấp.

c. Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.2. Cách mạng xã hội, nguyên nhân, vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

a. Khái niệm cách mạng xã hội và nguồn gốc của cách mạng xã hội.

b. Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.


Sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản về giai cấp và cách mạng xã hội, từ đó biết vận dụng để giải thích vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay.

Chủ đề 12: Vấn đề con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người, bản chất của con người

a. Khái niệm con người.

b. Bản chất của con người.

2. Khái niệm quần chúng nhân dân, vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử

a. Khái niệm quần chúng nhân dân.b. Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử.

Sinh viên hiểu được vấn đề con người, vai trò của quần chúng nhân dân và của vĩ nhân đối với sự phát triển của xã hội.

4. Phân bổ thời gian của học phần

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Thảo luận

Chủ đề 1

1

0

2

3

Chủ đề 2

3

2

10

15

Chủ đề 3

2

1

6

9

Chủ đề 4

1

2

6

9

Chủ đề 5

2

2

8

12

Chủ đề 6

2

1

6

9

Chủ đề 7

2

0

4

6

Chủ đề 8

1

0

2

3

Chủ đề 9

1

2

6

9

Chủ đề 10

1

2

6

9

Chủ đề 11

1

0

2

3

Chủ đề 12

1

0

2

3

Tổng

18

12

60

90

5. Tài liệu dạy và học


TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

XB

Nhà

XB

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích

sử dụng

Học

Tham khảo

1

Bộ GD và ĐT

Giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2013

Chính trị quốc gia

Thư viện

X
2

Bộ GD và ĐT

Giáo trình môn Triết học Mác - Lênin

2006

Chính trị quốc gia

Thư viện
X

3

Nguyễn Trọng Thóc; Ngô Văn An;

Nguyễn Hữu Tâm; Nguyễn Tiến Hóa; Phạm Quang Huy.Bài giảng học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

2012

  • Thư viện số ĐHNT;

  • Trang Web Khoa Khoa học Chính trị/Bộ môn lý luận chính trị/Tài liệu học tập.

X6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Điểm đánh giá

Trọng số (%)

1

Điểm chuyên cần, thái độ tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

10


2

Điểm đánh giá tự nghiên cứu: Soạn bài đầy đủ những nội dung tự nghiên cứu; trả lời các câu hỏi thảo luận được giao trong học kỳ

5

3

Hoạt động nhóm: Chuẩn bị nội dung được giao, thuyết trình, trả lời câu hỏi chất vấn.

15

4

Kiểm tra giữa kỳ

10

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

10

6

Thi kết thúc học phần: giảng viên chọn 1 trong 2 hình thức sau:

1. Tự luận đề mở.

2. Viết tiểu luận và bảo vệ tiểu luận.


50

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)
tải về 121.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương