Bộ môn Lý luận Chính trị chưƠng trình giảng dạy học phần thông tin về học phần và lớp họctải về 24.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích24.88 Kb.
#3754

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa Khoa học Chính trịBộ môn Lý luận Chính trị

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần và lớp học

Tên học phần: Triết học

Mã học phần: POS502. Số tín chỉ: 04.

Đào tạo trình độ: SĐH

Học phần tiên quyết: không.

Bộ môn quản lý học phần: Bộ môn Lý luận Chính trị.

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: TR15-4 Thuộc học kỳ: 1 Năm học: 2015-2016

2. Mô tả tóm tắt học phần

Khái luận về triết học, bản thể luận, nhận thức luận, phép biện chứng, học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội, triết học chính trị, ý thức xã hội và triết học về con người. Sau khi học xong, người học biết vận dụng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên:Nguyễn Hữu Tâm. Chức danh, học vị:giảng viên- thạc sĩ

Điện thoại: 0913464476. Email:tamtrang84@yahoo.com

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: www. Trang Web Khoa Khoa học Chính trị/Bộ môn lý luận chính trị/Tài liệu học tập.

Địa điểm, lịch tiếp học viên: sáng thứ 2 hàng tuần tại văn phòng khoa Khoa học Chính trị.

4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

Chủ đề 1: KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC


Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

Phương pháp dạy - học

1.Triết học và vấn đề cơ bản của triết học

2. Sự hình thành, phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử

3.Triết học Mác - Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội

4. Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.Học viên hiểu được những quan điểm triết học và quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, trên cơ sở đó xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin và lý tưởng cách mạng, vận dụng sáng tạo vào hoạt động nhận thức, thực tiễn.

Thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, thảo luận tại lớp


Chủ đề 2: BẢN THỂ LUẬN

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

Phương pháp dạy - học

1. Khái niệm bản thể luận và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học phương Đông, phương Tây

2. Nội dung bản thể luận trong triết học Mác-Lênin

3. Mối quan hệ khách quan - chủ quan và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay


Học viên hiểu được bản thể luận trong lịch sử và bản thể luận triết học duy vật biện chứng. Biết vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về cái khách quan và chủ quan trong đời sống xã hội.

Thuyết trình kết hợp nêu vấn đề và trao đổi

Thảo luận nhóm
Chủ đề 3: PHÉP BIỆN CHỨNG

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

Phương pháp dạy - học

 1. Khái quát về sự hình thành, phát triển của phép biện chứng trong lịch sử

 2. Các nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

 3. Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật trong nhận thức và thực tiễn

Học viên hiểu và biết vận dụng nội dung của phép biện chứng duy vật vào trong các hoạt động thực tiễn và rút ra các quan điểm triết học

Thuyết trình kết hợp nêu vấn đề và để HV đặt câu hỏi cùng tranh luận Thảo luận nhóm


Chủ đề 4: NHẬN THỨC LUẬN

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

Phương pháp dạy - học

1.Các quan niệm chính trong lịch sử triết học về nhận thức

2.Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

3.Phương pháp đặc thù của nhận thức xã hội

4. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nayHọc viên nắm được nội dung cơ bản nhận thức luận trong quan điểm nhận thức của CN Mác - Lênin biết vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và tuân thủ nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Thuyết trình

Giảng viên nêu vấn đề và học viên thảo luận nhóm
Chủ đề 5: HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KT-XH

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

Phương pháp dạy - học

1.Các phương pháp tiếp cận khác nhau về xã hội và sự vận động, phát triển của lịch sử nhân loại

2.Những nội dung khoa học và cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội

3.Giá trị khoa học và cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Học viên iểu được sự vận động và phát triển có tính quy luật của xã hội, từ đó vận dụng vào trong thực tiễn ở Việt NamThuyết trình kết hợp nêu vấn đề

Thảo luận nhóm kết hợp đặt câu hỏi tranh luận giữa GV với HV
Chủ đề 6: TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

Phương pháp dạy - học

1. Các quan niệm về chính trị trong lịch sử triết học

2. Các phương diện cơ bản về chính trị trong đời sống xã hội

3. Vấn đề đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay


Học viên hiểu được quan điểm chính trị và đảng chính trị. Từ đó biết nhận thức và vận dụng vào cuộc sống.

Thuyết trình kết hợp nêu vấn đề và đặt câu hỏi tranh luận giữa GV với HV Thảo luận nhóm


Chủ đề 7: Ý THỨC XÃ HỘI

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

Phương pháp dạy - học

 1. Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội

 2. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

 3. Xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay

Học viên hiểu được vai trò của TTXH và YTXH. Từ đó xây dựng nền tảng tinh thần xã hội hiện nay

Thuyết trình kết hợp nêu vấn đề và vấn đáp

Thảo luận nhómChủ đề 8: TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI

Nội dung (kiến thức)

Mục tiêu dạy - học

Phương pháp dạy - học

 1. Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử

 2. Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người

 3. Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

4. Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng.

b. Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng.Học viên hiểu được vấn đề con người và vai trò của con người trong xã hội. Từ đó phát huy và xây dựng con người mới

Thuyết trình kết hợp nêu vấn đề

Thảo luận nhóm:5. Phân bổ thời gian của học phần

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Thảo luận

Chủ đề 1

8

4

2

14

Chủ đề 2

5

3

10

18

Chủ đề 3

5

3

6

14

Chủ đề 4

4

2

6

12

Chủ đề 5

5

3

8

16

Chủ đề 6

4

2

6

12

Chủ đề 7

3

2

4

9

Chủ đề 8

5

2

2

9

Tổng

39

21

60

120

6. Tài liệu dạy và học

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

XB

Nhà

XB

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích

sử dụng

Học

Tham khảo

1

Bộ GD và ĐT

Giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2013

Chính trị quốc gia

Thư viện

X
2

Bộ GD và ĐT

Giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2014

3

Bộ GD và ĐT

Giáo trình môn Triết học Mác - Lênin

2009

Chính trị quốc gia

Thư viện
X

4

Bộ GD và ĐT

Giáo trình môn Triết học

2014

ĐHSP


5

Bộ GD và ĐT

Giáo trình môn Triết học

2015

Chính trị quốc gia


6

Ngô Văn An;

Nguyễn Hữu Tâm;Bài giảng triết học.

2014
X
7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

 • Có giáo trình đầy đủ và phải nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp.

 • Hoàn thành các bài thảo luận (nhóm hoặc cá nhân) được giao về nhà.

 • Nghiêm cấm việc đi học hộ, kiểm tra và thi hộ. Nếu bị phát hiện, sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước hình thức kỷ luật của Nhà trường.

8. Đánh giá kết quả học tập

8.1. Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

Lần kiểm tra

Tuần thứ

Hình thức kiểm tra

Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

1.

1

Tự luận

Chủ đề 2

2.

2

Tự luận

Chủ đề 5

3.

3

Tự luận

Chủ đề 8

8.2. Thang điểm học phần

TT

Điểm đánh giá

Trọng số (%)

1

Điểm chuyên cần, thái độ tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

10


3

Hoạt động nhóm: Chuẩn bị nội dung được giao, thuyết trình, trả lời câu hỏi chất vấn.

10

4

Kiểm tra giữa kỳ

15

5

Tiểu luận

15

6

Thi kết thúc học phần:

Tự luận đề mở.50

TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN

Tô Thị Hiền Vinh Nguyễn Hữu Tâm


tải về 24.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương