Bộ lao đỘng thưƠng binhtải về 73.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.12.2018
Kích73.5 Kb.
#47398

Phụ lục 07

MẪU BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNHTỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

NGHỀ……………………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2018.


BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH

QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Mẫu dùng cho Hội đồng thẩm định)

Ngành/nghề:…………………………………………………………………
I. Thông tin chung:

1. Thời gian thẩm định:

2. Địa điểm thẩm định:

3. Thành viên Hội đồng thẩm định có mặt:

- Chủ tịch Hội đồng

- Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ủy viên thư ký Hội đồng:

…………………………..

4. Các thành viên Hội đồng thẩm định vắng mặt tại phiên họp nhưng có gửi Hội đông các Phiếu nhận xét, đánh giá, gồm:

- ………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………….

5. Các thành viên Hội đồng thẩm định vắng mặt tại phien họp và không gửi Hội đồng các Phiếu nhận xét, đánh giá, gồm:

- …………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………….

6. Đại diện Ban chủ nhiệm tham gia họp:

- Ông (Bà)

-

……………………………II. Nội dung thẩm định:

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định giới thiệu thành phần tham gia phiên họp nêu mục đích, yêu cầu và nội dung thẩm định

2. Ban Chủ nhiệm trình bày dự thảo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của nghề .....................................................

........................................................................................................

3. Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về bản dự thảo

(Các thành viên trong hội đồng thẩm định trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và đặt câu hỏi đối với Ban chủ nhiệm, nếu có)

3.1. Ý kiến của Ông/Bà...

-.................................................................................................................

3.2. Ý kiến của Ông/Bà...

- .................................................................................................................

(Có các Phiếu nhận xét, đánh giá kèm theo)

4. Ban Chủ nhiệm trả lời các câu hỏi, giải trình các thắc mắc và tiếp thu các kiến nghị của các thành viên Hội đồng thẩm định

…………………………………………………………………………….

5. Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp tóm tắt các ý kiến của các thành viên Hội đồng cũng như nội dung phát biểu giải trình của Ban Chủ nhiệm

……………………………………………………………………………

6. Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá quy định (Các thành viên Hội đồng ghi Phiếu đánh giá và gửi về Thư ký Hội đồng để tổng hợp).

…………………………………………………………………………….

7. Chủ tịch hội đồng thông báo kết quả phiên họp thẩm định:

- Nhận xét chung:

....................................................................................................................

...................................................................................................................

- Đánh giá chất lượng: Tổng hợp các phiếu đánh giá, có kết quả như sau:

a) Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp

+ Tổng số thành viên Hội đồng tham gia đánh giá: .................

+ Đạt yêu cầu, đề nghị ban hành: ....../......... phiếu, chiếm .......... %

+ Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa: ......./....... phiếu, chiếm: ....... %

+ Không đạt yêu cầu, phải xây dựng lại: ........./......... phiếu, chiếm ....... %

- Kết luận: ..................................................................................................

b) Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

+ Tổng số thành viên Hội đồng tham gia đánh giá: ................................

+ Đạt yêu cầu, đề nghị ban hành: ....../......... phiếu, chiếm .......... %

+ Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa: ......./....... phiếu, chiếm: ....... %

+ Không đạt yêu cầu, phải xây dựng lại: ........./......... phiếu, chiếm ....... %

- Kết luận: ..................................................................................................

8. Kết luận của Chủ tịch hội đồng:

a) Đánh giá chung về chất lượng:

......................................................................................................................

b) Kết luận: (theo một trong ba mức độ)1:

- Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp

+ Đạt yêu cầu, đề nghị ban hành: 

+ Đạt yêu cầu nhưng cần chỉnh sửa: 

+ Không đạt yêu cầu: 

- Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

+ Đạt yêu cầu, đề nghị ban hành: 

+ Đạt yêu cầu nhưng cần chỉnh sửa: 

+ Không đạt yêu cầu: CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


Họ và tên

Vị trí trong Hội đồng thẩm định

Chữ ký
Chủ tịchPhó Chủ tịchThư kýỦy viênỦy viênỦy viênỦy viênỦy viênỦy viên


1 Ghi chú: Kết quả đánh giá của toàn Hội đồng được quy định như sau:

- Đạt yêu cầu, đề nghị ban hành: Khi có 100% Thành viên Hội đồng đánh giá là ”Đạt yêu cầu, đề nghị ban hành” (Bao gồm cả phiếu của các Thành viên Hội đồng vắng mặt nhưng có gửi Phiếu nhận xét, đánh giá cho Hội đồng).

- Không đạt yêu cầu, phải làm lại: Khi có > 50% thành viên Hội đồng (Bao gồm cả các thành viên vắng mặt nhưng có gửi Phiếu nhận xét, đánh giá cho Hội đồng) đánh giá là ”Không đạt yêu cầu, phải xây dựng lại”.

- Các trường hợp còn lại được xem là ”Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa”.

tải về 73.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương