Bộ Lao động tbxh


* Hướng dẫn cập nhật mẫu phiếu 02tải về 101.1 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích101.1 Kb.
#1315
1   2   3

* Hướng dẫn cập nhật mẫu phiếu 02:

- Thông tin của người lao động đã được ghi chép tại thời điểm kỳ điều tra gần nhất so với thời điểm cập nhật được in sẵn trên phiếu ghi chép thông tin để cập nhật sửa đổi và bổ sung.

- Kiểm tra lại từng thông tin đã ghi chép tại thời điểm kỳ điều tra gần nhất được in sẵn trên phiếu nếu có thay đổi ở thông tin nào thị gạch thông tin cũ bằng hai gạch “=” và ghi sang bên cạnh thông tin mới (kể cả thông tin trong ô mã).

Ví dụ:

THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TRONG DOANH NGHIỆP


Mẫu phiếu: 01Tại thời điểm ............../........./........
Tên doanh nghiệp:------------------------------------------------Mã số ĐKKD:-------------------------------------

 1. Họ và tên người lao động: ------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Số chứng minh thư nhân dân: ……………………………………………………………………….

1. 2 Giới tính (Nam=1, Nữ=2) ………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Ngày tháng năm sinh……………………………………………………………….…………………………………………………………...

1.4 Dân tộc (Kinh = 1, Khác = 2) …………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 Địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú:

- Tỉnh/ Thành phố: -----------------------------------------------------------------------------------------

- Huyện/ Quận: ---------------------------------------------------------------------------------------- Xã/ phường/thị trấn-------------------------------------------Mã (Phường/Thị trấn =1; Xã =2)

- Thôn, ấp, số nhà/ đường phố----------------------------------------------------------------------------------------

1.6 Điện thoại liên hệ: ------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 Mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có): ……………………………………..


2. Giao kết hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với Doanh nghiệp (Có = 1, Không =2) …………………………

Nếu “Có”:

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc………………………………………………………………………….……………….…..

1. HĐLĐ/HĐLV không xác định thời hạn

2. HĐLĐ/HĐLV có xác định thời hạn từ đủ 12 đến dưới 36 tháng

3. HĐLĐ/HĐLV xác định thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

4. HĐLĐ/HĐLV theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 3 tháng

Thời điểm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực từ : ngày tháng năm

3. Trình độ học vấn………………………………………………………………………………………………………………..………..….…………


1. Chưa tốt nghiệp tiểu học

2. Tốt nghiệp tiểu học

3. Tốt nghiệp trung học cơ sở

4. Tốt nghiệp THPT

4. Trình độ chuyên môn kỹ thuật……………………………………………………………………………………………………..….…………

1. Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

2. Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề

3. Chứng chỉ nghề ngắn hạn (dưới 3 tháng)

4. Sơ cấp từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

5. Trung cấp

6. Cao đẳng

7. Đại học trở lên

5. Lĩnh vực đào tạo chuyên môn kỹ thuật………………………………………………………..…………………………………………...

 1. Kinh tế - xã hội

 2. Khoa học tự nhiên

 3. Kỹ thuật và công nghệ

 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thú y

 2. Y tế, môi trường và các dịch vụ khác


Mã nghề cấp 3
Chưa qua đào tạoNLĐ không ghi
Công việc cụ thể đang làm:-------------------------------------------------------------------------------
7. Loại công việc đang làm (Lao động trực tiếp = 1, Lao động gián tiếp =2) ………………………………………………………...

8. Tham gia BHXH (Có = 1, Không =2) ………………………………………………………………………………………………………….

Nếu “Có”, - ghi số sổ Bảo hiểm xã hội: …………………………………..……


 • ghi mã số thẻ BHYT………………

- thời điểm bắt đầu tham gia BHXH………………………………………………………………………..

9. Tham gia BHTN (Có = 1, Không =2) ………………………………………………………………………………………..…………………

10. Thời gian đã tham gia BHTN: ………………………………………………………………….......(tháng)

11. Mức lương hiện tại để đóng BHXH, BHTN: -----------------------------------------------------------------(đồng)

12. Tiền lương thực tế của người lao động:-------------------------------------------------------------------------(đồng)Trong đó:

Tiền lương:---------------------------------------------------------------------------(đồng)

Phụ cấp lương:-----------------------------------------------------------------------(đồng)

Trợ cấp lương:------------------------------------------------------------------------(đồng)

Các khoản bổ sung khác (ghi cụ thể):------ --------------------------------------(đồng)

13. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (Có = 1, Không =2) ……………………………………………………………………….

Nếu “Có” Mức độ suy giảm khả năng lao động là bao nhiêu------------------------------------------------------- (%)

Hạng thương tật, bệnh nghề nghiệp………………………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm 201…

Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày tháng năm 201….

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ và tên)


PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM

THẤT NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP


Mẫu phiếu: 02
Tại thời điểm ............../........./2014
Lao động tạm hoãn hoặc chấm dứt HĐLĐ


4
- Lao động tạm hoãn HĐLĐ: Thời gian bắt đầu: -----------/20----------Thời gian kết thúc:------------/20-----------

- Lao động chấm dứt HĐLĐ: ……………………………………………………………………………………………………………………...…1. Nghỉ hưu

2. Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/ HĐLV

3. Thay đổi cơ cấu công nghệ

4. Thỏa thuận chấm dứt

5. Lý do khác

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Thanh Công ty CP An Hòa


9

4
8

5

62

8

67

8


1

48
8

4

90

0

20

0

Mã số ĐKKD: ………………………………………………….


3

4

44


0
05

5

53

Họ và tên người lao động: Nguyễn Thị Thanh Nga
2

2

1

2

2
1.1 Số chứng minh thư nhân dân: ……………………………………………………………………….

1

98

0

1. 2 Giới tính (Nam=1, Nữ=2) ………………………………………………………………………………………………………………………1.3 Ngày tháng năm sinh……………………………………………………………….…………………………………………………………...


1
1.4 Dân tộc (Kinh = 1, Khác = 2) …………………………………………………………………………………………………………………..


3

0

0

1
1.5 Địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú:


0
- Tỉnh/ Thành phố: ---------------- Hà Nội----------------------------------------------------------------

- Huyện/ Quận: ------------ Tây Hồ----------------------------------------------------------------------------
1
- Xã/ phường/thị trấn----Thụy Khuê-----------------------------Mã (Phường/Thị trấn =1; Xã =2)

- Thôn, ấp, số nhà/ đường phố:-------Số nhà 30--------------------------------------------------------------------

1.6 Điện thoại liên hệ: ----0904325189-----------------------------------------------------------------------------


1
4

2

53

4

78

7


2
1.7 Mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có): ……………………………………..


1

2. Giao kết hợp đồng lao động với Doanh nghiệp (Có = 1, Không =2) ………………………………………………………………
3

2
Nếu “Có”:

Loại hợp đồng lao động………………………………………………………………………………………………….……………….…..1. HĐLĐ không xác định thời hạn

2. HĐLĐ có xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng

3. HĐLĐ xác định thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

4. HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 3 tháng

2

01

2

20

1

25

0

01

1

01

0

Thời điểm bắt đầu làm việc ghi trên HĐLĐ:............. ngày tháng nămngày tháng năm


4
3. Trình độ học vấn………………………………………………………………………………………………………………..………..….…………

1. Chưa tốt nghiệp tiểu học

2. Tốt nghiệp tiểu học

3. Tốt nghiệp trung học cơ sở


5

7
4. Tốt nghiệp THPT

4. Trình độ chuyên môn kỹ thuật……………………………………………………………………………………………………..….…………

1. Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

2. Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề

3. Chứng chỉ nghề ngắn hạn (dưới 3 tháng)

4. Sơ cấp từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

5. Trung cấp

6. Cao đẳng


1
7. Đại học trở lên

5. Lĩnh vực đào tạo chuyên môn kỹ thuật………………………………………………………..…………………………………………...

 1. Kinh tế - xã hội

 2. Khoa học tự nhiên

 3. Kỹ thuật và công nghệ

 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thú y

 2. Y tế, môi trường và các dịch vụ khác


Mã nghề
Chưa qua đào tạo


4

6

3

6

2

4
1

2
Công việc cụ thể đang làm:-------------------------------------------------------------------------------

7. Loại công việc đang làm (Lao động trực tiếp = 1, Lao động gián tiếp =2) ………………………………………………………...
1
8. Tham gia BHXH (Có = 1, Không =2) ………………………………………………………………………………………………………….

2

34

5

78

2

4
1

0
Nếu “Có”, - ghi số sổ Bảo hiểm xã hội: …………………………………..……


2

1

7

0

C

H
0

0

70

0

01

6


0
ghi mã số thẻ BHYT………………

2

00

8


1

0

0

1
- thời điểm bắt đầu tham gia BHXH………………………………………………………………………..

9. Tham gia BHTN (Có = 1, Không =2) ………………………………………………………………………………………..…………………

10. Thời gian đã tham gia BHTN: ……12………………………24…………………………………......(tháng)

11. Mức lương hiện tại để đóng BHXH, BHTN: ----- 2000.000-------------------------------------------------(đồng)

12. Tiền lương thực tế của người lao động: -------------4.000.0000--------------------5.000.000--------------(đồng)

Trong đó:

Tiền lương:------------3.000.000---------------------3.500.000------------------(đồng)

Phụ cấp lương:------------------500.000--------------------------------------------(đồng)

Trợ cấp lương:-------------------500.000-------------------------------------------(đồng)

Các khoản bổ sung khác (ghi cụ thể): xăng xe 500.000-----------------------(đồng)

2

13. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (Có = 1, Không =2) ……………………………………………………………………….
4
Nếu “Có” Mức độ suy giảm khả năng lao động là bao nhiêu--------------------------------------30-------------- (%)

Hạng thương tật, bệnh nghề nghiệp………………………………………………………………………………………………………………Ngày tháng năm 2014

Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày tháng năm 2014

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ và tên)


tải về 101.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương