Bộ KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 1.56 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu13.03.2018
Kích1.56 Mb.
#13865
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

HỒ SƠ MỜI THẦU


Tên gói thầu:

Xây lắp cả dự án

Dự án:

Trung tâm điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế
Phát hành ngày:

13/11/2015
Ban hành kèm theo Quyết định số: 152/QĐ-LĐTBXH ngày 09/11/2015 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắpTư vấn lập HSMT

Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Xây lắp KK

Giám đốc

Bên mời thầu

Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám đốc

Tống Phước Hoàng Kiên

Nguyễn Thanh Kiếm


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2015
THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế có kế hoạch tổ chức đấu thầu Gói thầu: Xây lắp cả dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế.

2. Bên mời thầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu thầu gói thầu số 03 như trên.

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 054-3897024 ; Fax: 054-3897029

4. Nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá trị là: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng)

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2015 đến thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

5. Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo Bảo đảm dự thầu trị giá là 700.000.000 VNĐ (Bảy trăm mươi triệu đồng) và phải được chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế không muộn hơn 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2015.

6. Tất cả hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn và theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2015 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế theo địa chỉ nêu trên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thanh Kiếm

MỤC LỤC


Trang

Mô tả tóm tắt …………………………………………………………

04

Từ ngữ viết tắt…………………………………………………….......

05

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU………………………………………

06

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu ……………………………………………

06

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu ……………………………………..

36

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu……………………….

41

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu………………………………………….

65

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP……………………………………

102

Chương V. Yêu cầu về xây lắp………………………………………

102

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG……

133

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng……………………………

133

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng…………………………

150

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng………………………………………

157MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng.Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với gói thầu.Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho hợp đồng của gói thầu.Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.TỪ NGỮ VIẾT TẮT


CDNT

Chỉ dẫn nhà thầu

BDL

Bảng dữ liệu đấu thầu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính

HSĐXKT

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

HSĐXTC

Hồ sơ đề xuất về tài chính

ĐKC

Điều kiện chung của hợp đồng

ĐKCT

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

VND

đồng Việt Nam


tải về 1.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương