Bộ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 85.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích85.5 Kb.
#1370
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
(Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)

HỌ VÀ TÊN: .......................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................….

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................….

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? ........................................................................

.................................................…................................................ ...............….

Điện thoại liên hệ (nếu có): ...................…
Ảnh


4 x 6

(Mới chụp

chưa quá

3 tháng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________
SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN
- Họ và tên: .......….................................….................
- Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) …………
- Ngày tháng và năm sinh (ghi 2 số cuối): .…………
- Hộ khẩu thường trú: ................………………

....................…….
....................................................................……...
- Dân tộc (DT Kinh ghi 1, DT khác ghi 0)............................................................….......……

- Tôn giáo: .................................…....………….
- Thuộc khu vực tuyển sinh nào? ..……..- Thành phần xuất thân (công nhân viên chức


ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)


- Đối tượng dự thi: ......…….....…......……..


- Ngành học: .........….….…….......

- Ký hiệu trường: ..................................

- Điểm thi tuyển sinh: Tổng điểm: .…...…….…...

- Số báo danh: ...................…........……
(Môn 1: ..…….. Môn 2: …….. Môn 3: ..…….. )

- Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, THBT, THN, TCCN
- Điểm thưởng (nếu có): ..……...........…..............

- Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm:* Xếp loại về học tập: .........................…..…....
.....................................……...............…...............

* Xếp loại về hạnh kiểm:................………......
.............................……..........................................

* Xếp loại tốt nghiệp: .......................…..….….
..........................................…................……….....

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM:.....................…….
- Năm tốt nghiệp (ghi 2 số cuối của năm)- Ngày vào Đảng CSVN:.............................……..
- Số chứng minh thư nhân dân: ..........…….…...........- Số thẻ HS, SV- Khen thưởng, kỷ luật: ............................................…………….........................................................……………..........

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... .............

............................................................................................................................................................................... .............

Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).

............................................................................................................................................................................... .............

.............................................................................................................................................................................. ..............

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ............

................................................................................................................................................................... ...................
II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH

1. Cha:

- Họ và tên: ......................................……................ Quốc tịch: ........…....................…............... ........….....

- Dân tộc: ....................................………………….. Tôn giáo: ..............……........…....................................

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................…………..............….......….....……................

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): .............................................….....................………

Trước 30-4-1975:

.......................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................…...........................................................

........................................................................................................................................….............................................Từ 30-4-1975 đến nay:

..........................................................................................................................…...........................................................

........................................................................................................................................….............................................

.............................................................................................................................…........................................................2. Mẹ:

- Họ và tên: ......................................……................ Quốc tịch: ........…....................…............... ........….....

- Dân tộc: ....................................………………….. Tôn giáo: ..............……........…....................................

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................…………..............….......….....……................

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): .............................................….....................………

Trước 30-4-1975:

.......................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................…...........................................................

........................................................................................................................................….............................................Từ 30-4-1975 đến nay:

..........................................................................................................................…...........................................................

........................................................................................................................................….............................................

.............................................................................................................................…........................................................3. Vợ hoặc chồng:

- Họ và tên: ..........................................….............…… Quốc tịch: ........................................…………...…..

- Dân tộc: ...............................................….…………. Tôn giáo: ...................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................………................................................

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ................................................................................... ............................................................……………………………………………………………….…….....

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

4. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
Kèm theo bản chính và bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THN, TCCN (nếu Sở GD-ĐT chưa kịp cấp bằng thì phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sau đó nộp bản chính để kiểm tra đối chiếu): phiếu báo điểm thi ĐH, CĐ, TCCN giấy chứng nhận thi và kết quả đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi lớp cuối cấp, kể cả thi quốc tế, đối tượng ưu tiên (nếu có), quyết định của cơ quan, đơn vị cử đi học (nếu là công nhân viên Nhà nước hoặc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cam đoan của gia đình

về lời khai của học sinh, sinh viên

Ngày .......... tháng …....... năm 20...…

Học sinh, sinh viên ký tên

Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi học sinh, sinh viên cư trú

(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên tại địa phương).

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Ngày .......... tháng ........... năm 20 …..

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu)tải về 85.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương