Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹otải về 172.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích172.44 Kb.
#1344
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT


Số: 387 / MĐC-KHCN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị KHSV lần thứ 28 (5/2015), Nhà trường thông báo tới các Khoa, Bộ môn triển khai tiếp các nhiệm vụ sau:

1. Các Khoa:

- Đề xuất các Tiểu ban chuyên môn, gồm: Trưởng Tiểu ban (CBGD), Thư ký Tiểu ban (sinh viên);

- Đề xuất danh sách Hội đồng đánh giá chất lượng báo cáo gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng là Trưởng Tiểu ban (có trình độ từ Tiến sỹ trở lên), 02 ủy viên là giảng viên (có trình độ từ Thạc sỹ trở lên, kinh nghiệm công tác trên 3 năm, chuyên môn phù hợp).

Các thông tin trên gửi về phòng KHCN trước ngày 21/4/2015 để kịp tổng hợp số liệu, biên tập và xuất bản quyển chương trình phục vụ Hội nghị.

2. Ngày 04/5/2015, Trưởng Tiểu ban đến phòng KHCN nhận kinh phí, tài liệu hướng dẫn phục vụ Hội nghị .

3. Ngày 06/5/2015 (thứ tư), Hội nghị được tiến hành tại các Tiểu ban chuyên môn. Sau khi kết thúc Hội nghị, các Tiểu ban nộp tài liệu Hội nghị cho phòng KHCN, gồm:

- Biên bản Hội nghị;

- Phiếu đánh giá kết quả báo cáo;

- Bài báo đăng tải công trình NCKH Sinh viên đạt các giải Nhất, Nhì, Ba tại các Tiểu ban gửi về phòng KHCN, thời gian nộp đến hết ngày 11/5/2015. Bài báo phải có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

* Mỗi Khoa lựa chọn 01 công trình tiêu biểu để Hội đồng chấm lựa chọn, báo cáo điển hình tại phiên toàn thể Hội nghị KHSV lần thứ 28, yêu cầu nộp 15 quyển báo cáo toàn văn.

4. Ngày 12/5/2015, Ban Tổ chức họp xét giải Nhất, Nhì, Ba sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường. Các đề tài NCKH Sinh viên chỉ được công nhận đạt giải sau khi đã nộp bài báo đúng thời hạn quy định cho phòng KHCN.

5. Ngày 13/5/2015, Hội đồng xét chọn công trình NCKH Sinh viên họp để tuyển chọn các đề tài NCKH Sinh viên tham dự giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được báo cáo điển hình tại phiên toàn thể Hội nghị KHSV lần thứ 28 ngày 15/5/2015.

6. Ngày 15/5/2015 (thứ sáu), Hội nghị KHSV lần thứ 28 phiên toàn thể được tổ chức tại Hội trường lớn.

Nhà trường yêu cầu:

* Phòng Đào tạo Đại học sắp xếp lịch, thông báo kế hoạch nghỉ học trong toàn trường vào ngày 06/5/2015 để các thầy cô và sinh viên tham gia Hội nghị KHSV lần thứ 28 của Nhà trường.

* Giao cho Khoa CNTT chuẩn bị máy tính + projecter phục vụ các báo cáo điển hình tại phiên toàn thể.

* Ban Giám hiệu yêu cầu các Khoa, các Bộ môn thông báo tới các cán bộ giảng dạy và sinh viên thuộc đơn vị mình tham dự hội nghị đầy đủ, đảm bảo tính nghiêm túc như một ngày học bình thường.

Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện ngay sau khi nhận được thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ, xin liên hệ với phòng KHCN để nhận được giải đáp.

KT HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: (đã ký)

- Như trên;

- Lưu KHCN, HCTH.

PGS.TS. Trần Thanh Hải


tải về 172.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương