Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹Otải về 51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích51 Kb.
#1321

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


________________
Số: 1525 /BGDĐT-CTHSSV

V/v: Hướng dẫn Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________


Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010


Kính gửi :

- Các sở Giáo dục và Đào tạo,

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

         

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và Nhân dân. Hiện nay, ở nhiều nơi, trong lễ Chào cờ Tổ quốc mọi người đã không hát Quốc ca hoặc thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca. Điều đó làm giảm tính trang nghiêm và ý nghĩa của lễ Chào cờ Tổ quốc. Để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trở thành nề nếp, có tác dụng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, các nhà trường thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau:          1. Đối với các trường mầm non: Khuyến khích dạy hát Quốc ca cho trẻ mẫu giáo và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca.

  2. Đối với các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác: Trong các lễ Chào cờ Tổ quốc, tất cả giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên đều hát Quốc ca (có hoặc không có nhạc đệm).

  3. Các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các đơn vị, tổ chức liên quan tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, tập hát Quốc ca để học sinh, sinh viên hiểu và hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

  4. Các nhà trường, cơ sở giáo dục (nếu cần) có thể khai thác nhạc và lời của bài hát Quốc ca từ trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản tại địa chỉ: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30376&cn_id=176474#5xTPoXN1Twza

         Yêu cầu các nhà trường và các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo về Bộ trước ngày 30/4/2010 qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: (04) 38694984 – Fax: (04) 38681598. Email: patuan@moet.gov.vn .
 


Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Trung ương Đảng,

- Văn phòng Quốc hội,

-
Để báo cáo


Văn phòng Chủ tịch nước,

- Văn phòng Chính phủ,

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên

thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;


- BT. Nguyễn Thiện Nhân;

- Các Thứ trưởng ;     


- TW Đoàn, TW Hội SVVN, Bộ VHTTDL (để ph/ hợp) ;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Website Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại (để đăng tin);

- Lưu VT, Vụ CTHSSV.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)Nguyễn Vinh Hiển
Каталог: BSSUploads -> DocumentEx
DocumentEx -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam công đOÀn giáo dụC Độc lập Tự do Hạnh Phúc
DocumentEx -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo số: 5788/bgdđt-ktkđclgd v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định clgd năm học 2009 2010 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠNG
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentEx -> Ubndtỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentEx -> Báo cáo tổng kết năm họC 2008-2009 ph­ƯƠng hưỚng nhiệm vụ trọng tâM
DocumentEx -> Ubnd tỉnh bình dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentEx -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập -tự do Hạnh phúc

tải về 51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương