Bộ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 138 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích138 Kb.
#1267


Phụ lục

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mẫu số 01:

Báo cáo tiến độ học tập

Mẫu số 02:

Đơn xin chuyển nước/trường/ngành học

Mẫu số 03:

Đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Mẫu số 04:

Báo cáo tốt nghiệp

Mẫu số 05:

Đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam

Mẫu số 06:

Báo cáo thành tích của cá nhân lưu học sinh

Mẫu số 07:

Báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Mẫu số 08:

Thống kê số lượng công dân Việt Nam được cử ra nước ngoài học tập

Mẫu số 09:

Thống kê danh sách công dân Việt Nam được cử ra nước ngoài học tập.

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

(từ ngày ... tháng ... năm ............ đến ngày ... tháng ... năm............)

Kính gửi:

....................................................1

1. Họ và tên: Nam/nữ:

2. Ngày sinh:

3. Dân tộc: Tôn giáo:

4. Năm trúng tuyển (đối với lưu học sinh học bổng):……………. Năm đi học:

5. Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam:

6. Cơ quan công tác (nếu có):

7. Diện học bổng (Hiệp định/NSNN/Khác, ghi cụ thể):...................................................

8. Ngành học ở nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng Anh):

9. Tên và địa chỉ trường học ở nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng Anh):

10. Ngày đến trường nhập học:

11. Ngày bắt đầu khóa học (theo thông báo của trường):

12. Thời gian đào tạo (theo thông báo của trường):

13. Đang học học kỳ mấy, thời gian còn lại:

14. Địa chỉ nơi ở nước ngoài:

15. E-mail ở nước ngoài:

16. Điện thoại liên hệ ở nước ngoài:

17. Kết quả học tập 2:

(Viết theo xếp loại, nếu có; hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, điểm C... hoặc theo cách cho điểm của trường đến học; Đối với nghiên cứu sinh, thực tập sinh ghi xếp loại kết quả):

18. Họ tên người hướng dẫn (supervisor) hoặc người tư vấn (adviser):

Địa chỉ e-mail của người hướng dẫn/tư vấn:

19. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

20. Đề nghị cấp học phí, sinh hoạt phí (đối với lưu học sinh học bổng):

Đề nghị chuyển học phí (theo giấy báo của trường) lưu học sinh cập nhật thông tin tài khoản của trường theo chi tiết sau:


- Tên ngân hàng

- Địa chỉ ngân hàng

- Mã số ngân hàng (như Swift, Code, hoặc ABA/Routing)

- Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có)- Tên người hưởng (tên chủ tài khoản của cơ sở giáo dục)

- Địa chỉ người hưởng
- Số tài khoản

- Số Iban (nếu có)Đã nhận sinh hoạt phí đến hết tháng ...... năm ......

Học kỳ cuối cùng xin được chuyển sinh hoạt phí đến tháng........ năm ......., Tổng số ...... tháng.

Cập nhật số tài khoản cá nhân đã đăng ký: 3


- Tên ngân hàng

- Địa chỉ ngân hàng

- Mã số ngân hàng (như Swift, Code hoặc ABA/ Routing)

- Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có)- Tên người hưởng (tên chủ tài khoản cá nhân)

- Địa chỉ người hưởng
- Số tài khoản

- Số Iban (nếu có)


Xác nhận của cơ sở giáo dục 4

……., ngày … tháng … năm ……

Người báo cáo


(Ký và ghi rõ họ tên)Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN CHUYỂN NƯỚC/TRƯỜNG/NGÀNH HỌC

Kính gửi: ..........................................5


Tôi tên là:

Cơ quan chủ quản:

Được cử đi học ở nước ngoài theo Quyết định số …. ngày …. tháng ..... năm……. của……………….

Cơ sở giáo dục đã tiếp nhận/đang học:

Trình độ đào tạo:

Khoa: Chuyên ngành:

Tổng thời gian đào tạo theo Quyết định cử đi học/ Văn bản tiếp nhận đào tạo:

Ngày nhập học:

Kết quả học tập đến thời điểm hiện tại:

Nội dung xin chuyển nước/trường/ngành học:

Văn bản đồng ý tiếp nhận/đổi ngành học số........ ngày ..... tháng .... năm của

Lý do xin chuyển nước/trường/ngành học:

Tôi cam kết tự túc mọi chi phí phát sinh từ việc xin chuyển nước/trường/ngành học vượt mức đã quy định đối với việc đi học theo Quyết định cử đi học tại cơ sở giáo dục ban đầu.

Trân trọng đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho tôi được chuyển nước/trường/ngành học.

Địa chỉ liên lạc của tôi:

E-mail:


Điện thoại nhà: Điện thoại di động:

..........., ngày ... tháng ... năm ......... Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: ..........................................6


Tôi tên là:

Cơ quan chủ quản:

Được cử đi học ở nước ngoài theo Quyết định số …. ngày …. tháng ..... năm của

Tên trường đến học, nước:

Trình độ đào tạo:

Khoa: Chuyên ngành:

Tổng thời gian đào tạo theo Quyết định cử đi học/ Văn bản tiếp nhận đào tạo:

Ngày nhập học:

Lý do xin gia hạn:

Thời gian xin gia hạn : từ tháng ....../năm 20...... đến tháng ...../năm 20....

Kinh phí trong thời gian gia hạn: 7

Trân trọng đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho tôi được gia hạn thời gian học tập.

Địa chỉ liên lạc của tôi:

E-mail:


Điện thoại nhà: Điện thoại di động:


..........., ngày ... tháng ... năm ......... Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Kính gửi: ................................8


1. Họ và tên:

2. Ngày sinh:

3. Cơ quan chủ quản:

4. Địa chỉ cư trú

5. Quyết định cử đi học số ……….ngày .... tháng .... năm .... của

6. Thời gian học tập ở nước ngoài:

7. Thời gian gia hạn học tập ở nước ngoài: từ tháng …/ 20…. đến tháng …/20

8. Ngày tốt nghiệp: Ngày về nước:

9. Kết quả học tập ­9:

- Văn bằng được cấp:

- Kết quả xếp loại học tập:

10. Tên cơ sở giáo dục nước ngoài (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh):

11. Tên đề tài luận văn thạc sĩ (nếu học thạc sĩ coursework không có luận văn thì ghi: không có luận văn), đề tài luận án tiến sĩ, chuyên đề thực tập:

12. Tên và học hàm, học vị của người hướng dẫn:

13. Đánh giá của cơ sở giáo dục hoặc giáo sư hướng dẫn (nếu có, viết tóm tắt):

14. Tự đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu:

15. Nguyện vọng, đề nghị 10 :

16. Cơ quan công tác sau khi tốt nghiệp về Việt Nam:

Địa chỉ:

17. Địa chỉ liên hệ 11 :

Điện thoại cố định: , Điện thoại di động:

E-mail:


18. Kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan chủ quản, cơ quan cử đi học:
Tôi cam đoan nội dung báo cáo là hoàn toàn trung thực, chính xác và xin chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.


…………, ngày … tháng … năm ……...

Người báo cáo


(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN CHUYỂN TỪ TRƯỜNG HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

VỀ HỌC TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Trường/Học viện…12


Tôi tên là: Nam/nữ:

Ngày sinh:

Được cử đi học ở nước ngoài theo Quyết định (nếu có) số ………............. ngày ...... tháng ……... năm ………….. của 13

Tên trường đến học: ...................................................

Trình độ đào tạo: .............................

Khoa: Chuyên ngành:

Tổng thời gian đào tạo theo Quyết định cử đi học/Văn bản tiếp nhận:

Ngày nhập học:

Lý do xin chuyển từ trường nước ngoài về học tập Việt Nam:

Trân trọng đề nghị Trường/Học viện

…………………. xem xét, cho tôi được chuyển về Quý trường tiếp tục học tập.
Địa chỉ liên lạc của tôi:

E-mail:


Điện thoại nhà: Điện thoại di động:
..........., ngày ... tháng ... năm …...... Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)


Hồ sơ 14 gửi kèm theo gồm:Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN LƯU HỌC SINH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN/GIẤY KHEN
15

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Ngày sinh: Giới tính:

- Quê quán:

- Cơ quan chủ quản:

- Cơ quan cử đi học:

- Điện thoại: E-mail:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:Năm

Danh hiệu

thi đua


Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định


2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởngSố, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành Quyết định..........., ngày ... tháng ... năm ….......

CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 07


TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 16

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 17

Số: /BC-..... 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày ... tháng ... năm ......


BÁO CÁO

Về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác quản lưu học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài, ........19 báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập như sau:

1. Tình hình chung về công tác tuyển sinh và số lượng cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 20:

2. Những khó khăn vướng mắc:

3. Kiến nghị đề xuất:

Trân trọng /.Nơi nhận:

  • ...... ;

  • ...... ;

  • Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu số 08

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 21

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐƯỢC CỬ RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP NĂM …….... (*)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-...... ngày ... tháng ... năm …......)


STT

Ngành cử đi học23

Nước

Trình độ

Đang học

Hoàn thành khóa học về nước

Về nước nhưng không hoàn thành khóa học

Nguồn kinh phí 24

Ghi chú

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Bồi dưỡng

Khác

Tổng số 25:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu số 09

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 26

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐƯỢC CỬ RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP NĂM ……..... (*)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-...... ngày ... tháng ... năm ….......)


STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Cơ quan công tác/ Địa chỉ thường trú

Nước đến học

Cơ sở giáo dục đến học

Trình độ đào tạo 28

Ngành học 29

Thời gian bắt đầu - Kết thúc

Nguồn kinh phí 30

Ghi chúTổng số: ... người.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
1 Tên cơ quan cử đi học.

2 Đối với lưu học sinh học bổng: Ghi thông tin đầy đủ để làm căn cứ tiếp tục hoặc tạm dừng cấp sinh hoạt phí.

3 Ghi tên người hưởng theo tên tài khoản mở tại ngân hàng và địa chỉ ngân hàng. Lưu học sinh chịu mọi chi phí liên quan trong trường hợp cung cấp thông tin chuyển tiền không chính xác.

4 Để nhận được xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài LHS có thể viết báo cáo bằng tiếng Anh (báo cáo dài hơn 01 trang thì cần có chữ ký/dấu giáp lai xác nhận trên tất cả các trang của báo cáo). Nếu không có xác nhận của cơ sở giáo dục trên báo cáo thì phải gửi kèm theo kết quả học tập có xác nhận của cơ sở giáo dục.

5 Tên cơ quan cử đi học

6 Tên cơ quan cử đi học.

7 Ghi rõ kinh phí do lưu học sinh tự thu xếp hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài đài thọ.

8 Tên cơ quan cử đi học.

9 Ghi rõ văn bằng được cấp (thông tin này bắt buộc phải có), nếu chưa có bằng tốt nghiệp thì phải trình bày rõ lý do; ghi rõ kết quả xếp loại học tập (nếu có); hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, C,… hoặc theo cách cho điểm của cơ sở giáo dục.

10 Ghi rõ: Trở lại cơ quan cũ hoặc bố trí nơi làm việc hoặc công việc mới phù hợp hơn với kết quả đã được đào tạo; đồng thời nêu rõ vấn đề hoặc công trình kiến nghị được ứng dụng, khả năng ứng dụng, yêu cầu được học tập bồi dưỡng thêm, yêu cầu về điều kiện làm việc trong nước,…11 Thông tin bắt buộc phải cung cấp.


12 Ghi tên cơ sở giáo dục mà lưu học sinh xin chuyển đến để tiếp tục học tập.

13 Đối với lưu học sinh học bổng.

14 Danh mục các giấy tờ trong Hồ sơ được quy định tại điểm b) khoản 3 Điều 10 của Quy chế này.

15 Đề nghị ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Giấy khen của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài.

16Ghi chú:

 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

17 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

18 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

19 Tên cơ quan/tổ chức báo cáo.

20 Kèm theo báo cáo chi tiết theo Mẫu số 08 và 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

21Ghi chú:

(*) Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 trên cùng 1 file gồm các biểu khác nhau và gửi file vào địa chỉ: lhsvn@vied.vn.

 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

22 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

23 Tham khảo nhóm ngành học quy định tại Quyết định 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 của Thủ tướng quyết định ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

24 Ghi rõ lưu học sinh đi bằng nguồn kinh phí nào: học bổng ngân sách nhà nước (NSNN) trung ương hoặc địa phương, học bổng Hiệp định của nước ngoài cấp cho Việt Nam, học bổng của nước ngoài (HBNN), tự túc (TT),…

25 Tổng số người đang học tập theo từng trình độ, đang học, về nước do cơ quan cử đi.

26Ghi chú:

(*) Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 trên cùng 1 file gồm các biểu khác nhau và gửi file vào địa chỉ: lhsvn@vied.vn.

 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

27 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

28 Ghi rõ: Tiến sĩ (TS), thạc sĩ (Ths), đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), cao đẳng nghề (CĐN), trung cấp nghề (TCN), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học (TH), thực tập sinh (TTS), bồi dưỡng (BD), khác.

29 Tham khảo nhóm ngành học quy định tại Quyết định 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 của Thủ tướng quyết định ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

30 Ghi rõ lưu học sinh đi bằng nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước theo các Đề án (ghi rõ số Đề án ví dụ: 322, 911, 165 …), học bổng Hiệp định (HĐ), học bổng của nước ngoài (HBNN), tự túc (TT).tải về 138 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương