Bộ giáo dục và ĐÀo tạO


A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠItải về 432.5 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích432.5 Kb.
#1004
1   2   3   4   5

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Stt

Nội dung

Mức độ cần đạt

(Phần chung cho chương trình lịch sử 11 THPT nâng cao)

Ghi chú

(Phần nâng cao của lớp chuyên)

1

Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đén cuối thế kỉ XVIII)

- Khái quát về sự chuyển biến kinh tế, xã hội dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản sản đầu tiên

- Cách mạng tư sản Hà Lan giữa thế kỉ XVI

-Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII

-Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII: Sự di dân đến Bắc Mĩ và chế độ thực dân Anh; nguyên nhân và tính chất của chiến tranh giành độc lập: Oasinhtơn và Tuyên ngôn độc lập 1776; chế độ Cộng hòa và Hiến pháp liên bang

- Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII: những tiền đề cách mạng; khởi nghĩa 14 – 7 – 1798

- Trình bày những diễn biến qua các giai đoạn cách mạng Pháp: chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hũa, nền chuyên chớnh dân chủ cách mạng, chiến tranh cách mạng, sự phát triển đi lên của cách mạng.* Về các cuộc cách mạng tư sản cần nêu được:

- Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp của cuộc cách mạng

- Diễn biến chớnh (các hình thức cách mạng tư sản)

- Kết quả

- ý nghĩa
* Tìm hiểu: Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập 1776, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”, Rôbexpie, Napôlêông


2

Các nước tư bản châu Âu, Mĩ từ đầu thế kỉ XX

- Châu Âu đầu thế kỉ XIX: chiến tranh Napôlêông, Hội nghị Viên 1815 và sự thay đổi bản đồ châu Âu

- Cách mạng công nghiệp: Những tiền đề của cách mạng công nghiệp; những phát minh và sử dông máy móc; hệ quả của cách mạng công nghiệp; sự hình thành hệ thống sản xuất mới, tạo ra biến đổi về mặt xã hội (hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản), quá trình hình thành nền văn minh công nghiệp

- Hoàn thành cách mạng tư sản ở Âu và Mĩ: cuộc vận động thống nhất ở Đức và Italia (cuộc vận động thống nhất “từ trên xuống”, “từ dưới lên”, kết quả và ý nghĩa); Nội chiến ở Mĩ và cải cách nông nô ở Nga (nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa)

- Các nước tư bản Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX:

+/ Sự tiến bộ, các thành tựu khoa học tự nhiên, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, đánh giá ảnh hưởng đối với việc phát triển, mở rộng của sản xuất

+/ Sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong sản xuất, trong tài chính, sự đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và chính sách đối ngoại hiếu chiến chuẩn bị chiến tranh thế giới của các nước đế quốc

+/ Các mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa đế quốc

+/ Những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ; sự phát triển không đồng đều; đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc của mỗi nước.- ảnh hưởng, tác động của Hội nghị Viên 1815 đối với châu Âu.

-Trình bày quá trình chuyển từ lao động thủ công san lao động cơ khí trong các lĩnh vực sản xuất.

- Những biến đổi xã hội do cách mạng công nghiệp tạo ra

(hoàn thành sự phân chia xã hội tư bản ra hai giai cấp cơ bản đối đich – tư sản và vô sản)


* Chú ý:

- Các hình thức diễn ra cách mạng tư sản

- Nguyên nhân bùng nổ và thắng lợi hàng lọat của các cuộc cách mạng tư sản ở Âu – Mĩ vào giữa thế kỉ XIX

Mức độ và kết quả đạt được của các cuộc cách mạng tư sản khác nhau

- Nêu rõ những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là những phát minh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và tác động về mặt chính trị xã hội

- Đặc điểm, vị trí của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước3

Phong trào công nhân từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

- Sơ lược về quá trình hình thành giai cấp công nhân và những phong trào đấu tranh chính trị quan trọng những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX; tình cảnh giai cấp công nhân công nghiệp, các cuộc đấu tranh ở Pháp, Anh, Đức

- Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng; nội dung tiêu biểu, những hạn chế và ý nghĩa

- Sự ra đời của CNXH khoa học, C. Mác và Ph.Ăngghen

- Tuyên ngôn Đảng cộng sản (một số đoạn trích)

- Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai, những đóng góp của các tổ chức này đối với phong trào công nhân quốc tế

- Công xã Pari: nguyên nhân ra đời, quá trình hoạt động và vai trũ lịch sử

- Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX: Quốc tế thứ hai, cuộc tổng bói công ở Sicagô (1 – 5 – 1886). Sự thành lập các đảng của giai cấp công nhân

- Phong trào công nhân Nga và vai trũ của Lê-nin trong việc lónh đạo cách mạng Nga và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kì mới: hoạt động của Lê-nin, cách mạng Nga 1905 – 1907 với cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Matxcơva tháng 12 – 1905; tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng- Nêu râ các thời kỳ của phong trào công nhân thế giới qua các cuộc đấu tranh.

- Tìm hiểu thêm cuộc đời, sự nghiệp của C.Mác và Ăngghen

- Từ chủ nghĩa xã hội không tưởng đến chủ nghĩa xã hội khoa học
* Chú ý cần nắm vững:

- Cuộc chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Công xã Pari

- Nhà nước vô sản đầu tiên thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới

- í nghĩa bài học của công xã Pari4

Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh giữa thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX

- Các nước châu Á trước sự sâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Giải thớch nguyên nhân

- Nhật Bản: Công cuộc cải cách Minh Trị: nguyên nhân, các biện pháp cải cách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dôc, tính chất, kết quả Hiến pháp 1889, chính sách đối ngoại và chiến tranh xâm lược

- Trung Quốc: các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung Quốc thời cận đại; chiến tranh thuốc phiện (1840 – 1842) và quá trình xâm lược của các nước đế quốc vào Trung Quốc, phong trào Thái bình Thiên quốc, cuộc duy tân năm Mậu Tuất (1898), cách mạng Tân Hợi (1911)

- Ấn Độ: chế độ thực dân Anh ở Ấn Độ và hậu quả. Cuộc khởi nghĩa năm 1857. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội và sự ra đời, hoạt động của Đảng Quốc đại, phong trào dân tộc đầu thế kỉ XX

- Đông Nam Á: quá trình xâm lược của các nước phương Tây, ách thống trị thực dân và những chuyển biến kinh tế-xã hội. Hôxê Riđan và phong trào chống Tây Ban Nha ở Philippin (1896 – 1898). Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Campuchia và Lào. Vương quốc Xiêm và cải cách Chulalongcon. Xu hướng dân chủ đầu thế kỉ XX ở Inđônêxia, Miến Điện

- Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh thời cận đại:

+/ Các nước đế quốc xâm lược, phân chia và thống trị châu Phi; các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân châu Phi chống chủ nghĩa thực dân

+/ Tình hình khu vực Mĩ La-tinh; phong trào đấu tranh và sự hình thành các quốc gia độc lập; Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XX, chính sách bành trướng của Mĩ- Lấy các bảng hệ thống kiến thức, niên biểu và quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây và phong trào đấu tranh của nhân dân các nước bị xâm lược
- Giải thớch các yếu tố làm cho Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á trở nên cường thịnh, trở thành nước tư bản phát triển và tiến lên chủ nghĩa đế quốc

- Tính chất của Đảng Quốc đại (thông qua các chủ trương và hoạt động)


- Sử dông bản đồ, nêu quá trình xâm lược của các nước thực dân (ghi rừ năm, nước bị xâm lược,..)
- Nắm khái quát về đặc điểm chung của phong trào yêu nước chống ngoại xâm của các dân tộc.

5

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

- Quan hệ quốc tế dẫn tới chiến tranh; sự hình thành hai khối quân sự đối địch ở châu Âu

- Hai giai đoạn chính của cuộc chiến tranh: những diễn biến chính của chiến sự

- Tính chất, hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất


Học sinh sưu tầm, sử dông tài liệu, đồ dùng trực quan,… trong bài này

6

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Trinh bày những nội dung chính và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: Thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản, những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa, phong trào công nhân, phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược

Học sinh được hướng dẫn tự học các vấn đề


B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)


Stt

Nội dung

Mức độ cần đạt

(Phần chung cho chương trình lớp 11 THPT nâng cao)

Ghi chú

(Phần nâng cao của lớp chuyên)

1

Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1917 – 1941)

- Hiểu được vì sao năm 1917 nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng

- Qúa trình chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười: tình trạng hai chớnh quyền song song tồn tại, các giai đoạn và các sự kiện lớn của quá trình chuyển biến cách mạng, sự thắng lợi của cách mạng tháng Mười.

- í nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười

- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội:

+/ Chớnh sách “Kinh tế mới” và công cuộc khôi phôc kinh tế (1921 – 1925), sự ra đời của Liên Xô

+/ Trình bày quá trình công nghiệp húa, tập thể húa nông nghiệp ở Liên Xô. Nêu những thành tựu vĩ đại và đánh giá ý nghĩa của chúng đối với lịch sử Liên Xô. Phân tích một số sai lầm, thiếu sót có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sửCần nhấn mạnh các vấn đề:

- Những tiền đề điều kiện cho việc bùng nổ Cách mạng tháng Hai 1917 và việc chuyển lên cách mạng XHCN

- í nghĩa của Cách mạng tháng Mười - ảnh hưởng (liên hệ với cách mạng Việt Nam )
- Chớnh sách cộng sản thời chiến

- Chớnh sách kinh tế mới (liên hệ với Việt Nam)2

Các nước Tây Âu, Mĩ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

- Tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứnhất; Hội nghị hũa bình Pari 1919; Hệ thống hũa ước Vécxai – Oasinhtơn; sự suy kém về kinh tế và bước đầu ổn định, những năm vàng son ngắn ngủi

- Cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở Đức, Hunggari,… ảnh hưởng từ Cách mạng tháng Mười Nga. Sự ra đời và hoạt động của Quốc té cộng sản (chủ yếu và các Đại hội II, V, VII)

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933: nguyên nhân, diễn biến và những hậu quả của nú

- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xớt ở Pháp, Italia, Tây Ban Nha,…

- Nước Đức: khủng hoảng kinh tế và sự hình thành chủ nghĩa phát xớt, chớnh sách đối nội và đối ngoại phản động của chính quyền phát xớt

- Nước Mĩ: tình hình sau khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. “Đường lối mới” – Chính sách mới của Rudơven và tác dông của nó đối với nền kinh tế Mĩ

- Nhật Bản: tình hình những năm 1918 – 1929, 1919 – 1933, khủng hoảng kinh tế, quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, cuộc đấu tranh cảu nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt; chính sách bành trướng và xâm lược của Nhật Bản


- Khái quát về tình hình các nước TBCN từ 1918-1939, các giai đoạn, sự kiện nổi bật

Liên hệ với hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc với ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười – đưa bản yêu sách 8 điểm lên Hội nghị Véc-xai, tham dự Hội nghị Tua và quyết định đứng về phía Quốc tế cộng sản.

- Liên hệ với Nguyễn Ái Quốc tham gia đại hội V của Quốc tế Cộng sản

- Trình bày những biểu hiện của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và phân tích hậu quả đối với các nước

(liên hệ với Việt Nam)
- Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và sự chuẩn bị chiến tranh của các nước Đức, Italia và Nhật Bản


3

Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc trong thời kì này: phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản ở Trung Quốc (1921); chiến tranh Bắc phạt (1926 – 1927) và nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937). Trung Quốc trước sự bành trướng và xâm lược của Nhật Bản

- Hiểu biết về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ, về các nhân vật lịch sử tiêu biẻu (M. Gan-đi và R. Nê-ru)

- Hiểu biết một số nột tiêu biểu về tình hình chung ở Đông Nam Á. Sự ra đời của các đảng phái chính trị (đảng Cộng sản và đảng Quốc dân) ở Inđônêxia. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan ở Inđônêxia, chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mó Lai, Miến Điện, cách mạng năm 1932 ở Xiêm.


- Những sự kiện chủ yếu của Trung Quốc từ 1918-1939; sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc; cuộc kháng Nhật cứu nước.

- Tìm hiểu Gan-đi và đường lối của ông

- Nhấn mạnh mối liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương thuộc Pháp.


4

Chiến tranh thế giới thứ hai

- Phân tớch nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

- Trình bày những diễn biến chớnh ở mặt trận châu Âu và mặt trận châu Á – Thái Bình Dương. Quan hệ quốc tế trong chiến tranh; sự ra đời của khối Đồng minh chống phát xít; các Hội nghị Tê-hê-răng, I-an-ta, Pox-đam.

- Phân tích và đánh giá hậu quả Chiến tranh thế giới thứ hai


- Vài trũ của Hồng quân Liên Xô, nhân dân Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít

- Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và bị phát xít Đức, Italia, Nhật thống trị chođộc lập dân tộc, chống chủ nghĩa phát xít5

ễn tập lịch sử thế giới (1917 – 1945)

Ôn tập những nội dung chính đó học và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: sự xác lập CNXH ở một nước đầu tiên trên thế giới; chuyển biến mới của phong trào cách mạng thế giới sau Cách mạng tháng Mười Nga; những bước phát triển thăng trầm, đầy biến động của CNTB; cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử

-Hệ thống kiến thức và xác lập những mối quan hệ giữa các kiến thức; đặc biệt giữa kiến thức lịch sử thế giới với lịch sử dân tộc

- Tăng cường công tác thực hành bộ môn


Каталог: attachments
attachments -> Phụ lục II tóm tắt tiểu sử danh nhân và Ý nghĩA ĐỊa danh
attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
attachments -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh yên báI Độc lập Tự do Hạnh phúc
attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
attachments -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
attachments -> 12 QĐ ubnd dinh muc phan bo chi Yen Bai 2017 (Chính thức). doc
attachments -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
attachments -> Trường tiểu học
attachments -> Bộ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 432.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương