Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹otải về 0.5 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6

Kỹ thuật tia chớp

Kỹ thuật tia chớp là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành viên đối với một câu hỏi nào đó, hoặc nhằm thu thông tin phản hồi nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong lớp học, thông qua việc các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh như chớp!) ý kiến của mình về câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề.

Quy tắc thực hiện: • Có thể áp dụng bất cứ thời điểm nào khi các thành viên thấy cần thiết và đề nghị;

 • Lần lượt từng người nói suy nghĩ của mình về một câu hỏi đã thoả thuận, ví dụ: Hiện tại tôi có hứng thú với chủ đề thảo luận không?

 • Mỗi người chỉ nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến của mình;

 • Chỉ thảo luận khi tất cả đã nói xong ý kiến.

   1. Kỹ thuật “3 lần 3”

Kỹ thuật “3 lần 3“ là một kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy động sự tham gia tích cực của HS. Cách làm như sau:

 • HS đ­ược yêu cầu cho ý kiến phản hồi về một vấn đề nào đó (nội dung buổi thảo luận, phư­ơng pháp tiến hành thảo luận...).

 • Mỗi người cần viết ra:

 • 3 điều tốt;

 • 3 điều ch­ưa tốt;

 • 3 đề nghị cải tiến.

 • Sau khi thu thập ý kiến thì xử lý và thảo luận về các ý kiến phản hồi.

   1. Lược đồ tư duy

Khái niệm

Lược đồ tư duy (còn được gọi là bản đồ khái niệm) là một sơ đồ nhằm trình bày một cách rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay nhóm về một chủ đề. Lược đồ tư duy có thể được viết trên giấy, trên bản trong, trên bảng hay thực hiện trên máy tính.Cách làm

 • Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ đề.

 • Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một khái niệm, phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng CHỮ IN HOA. Nhánh và chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ đề trung tâm. Chỉ sử dụng các thuật ngữ quan trọng để viết trên các nhánh.

 • Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung thuộc nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường.

 • Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo.

Ứng dụng của lược đồ tư duy

Lược đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khac nhau như: • Tóm tắt nội dung, ôn tập một chủ đề;

 • Trình bày tổng quan một chủ đề;

 • Chuẩn bị ý tưởng cho một báo cáo hay buổi nói chuyện, bài giảng;

 • Thu thập, sắp xếp các ý tưởng;

 • Ghi chép khi nghe bài giảng.

Ưu điểm của lược đồ tư duy

 • Các hướng tư duy được để mở ngay từ đầu;

 • Các mối quan hệ của các nội dung trong chủ đề trở nên rõ ràng;

 • Nội dung luôn có thể bổ sung, phát triển, sắp xếp lại;

 • Hoc sinh được luyện tập phát triển, sắp xếp các ý tưởng.

Ví dụ lược đồ tư duy

Sau đây là ví dụ sử dụng lược đồ tư duy để hệ thống hoá các khái niệm trong phạm trù PPDH. Các nhánh chính thể hiện các khái niệm lớn của phạm trù PPDH. Trên mỗi nhánh đó là các khái niệm nhỏ hơn.


Câu hỏi và bài tập

1. Ông/Bà hãy thảo luận với đồng nghiệp về khả năng áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong môn học mà mình phụ trách.

2. Ông/Bà hãy xây dựng một ví dụ phác thảo kế hoạch dạy học cho một bài dạy học trong đó sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực.3. Ông/Bà hãy mô tả một số kỹ thuật dạy học tích cực khác mà mình đã biết hoặc đã vận dụng.
Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Giáo dục và đào tạo: Chương trình giáo dục phổ thông. Những vấn đề chung. NXB Giáo dục 2006.

 2. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010. NXB Giáo dục, 2005.

 3. Dự án phát triển giáo dục THPT: Đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của HS THPT. Một số ví dụ cho các môn học. Tài liệu sản phẩm dự án của nhóm chuyên gia PPDH. 2006.

 4. Luật giáo dục (2005).

 5. Victor Jakupec/Bernd Meier/Nguyễn Văn Cường: Các xu hướng quốc tế trong xây dựng chương trình dạy học và sự liên hệ với chương trình THPT ở Việt Nam. Tạp chí Giáo dục số 40, kỳ 2-6/2006.

 6. Trần Bá Hoành: Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa. NXB Đại học sư phạm. Hà nội 2006.

 7. Bernd Meier /Nguyễn Văn Cường: Phát triển năng lực thông qua phương pháp và phương tiện dạy học mới (Tài liệu hội thảo -Tập huấn). Bộ giáo dục và đào tạo – Dự án phát triển giáo dục THPT, 2005.
 1. Apel, H.J./ Knoll, M.: Aus Projekten lernen. Muenchen, 2001.

 2. Baumgart,F.: Entwicklungs- und Lerntheorien. Klinkhardt 2001.

 3. Bodenmann, G.: Klassische Lerntheorien. Verlag Hans Huber, Bern, 2004.

 4. Dewey, J.: Demokratie und Erziehung. Weinheim und Basel, 2000.

 5. Edelmann, W.: Lernpychologie. Psychologie Verlags Union, Weinheim, 2000.

 6. Frey, K. : Die Projektmethode. Weinheim und Basel, 2002.

 7. Gujons,H.: Handlungsorientiert lehren und lernen: Projektunterricht und Schueleraktivitọt. Bad Heilbrunn, 1997.

 8. Haensel, D.: Projektunterricht. Weinheimund Basel, 1999.

 9. Hungienschmidt, B./Technau, A.: Methoden schnell zur Hand. Ernst Klett Verlag, 2004.

 10. Klingberg, L.: Einfỹhrung in die Allgemeine Didaktik. Volk und Wissen Verlag Berlin, 1982.

 11. Mattes,W.: Methoden fỹr den Unterricht. Schửnigh, 2005.

 12. Meyer, H. : Unterrichtsmethoden. Cornelsen Verlag, Berlin 2002.

 13. Peteròen, W.H.: Kleines Methoden – Lexikon. Oldenbourg, 2005.

 14. Saul B. Robinsohn(1967): Bildungsreform als Revision des Curriculum, Neuwied und Berlin, Luchterhand.

 15. Straka,G.A./ Macke,G.: Lern-Lehrtheoretische Didaktik. Waxmann Verlag, 2005.

 16. Terhart, E. Lehr-Lern-Methoden. Juventa Verlag. Weinheim und Muenchen, 2000.

 17. http://edweb.sdsu.edu.people/blodge.html.

 18. http://www.ozline.com

 19. http://beat.doebe/li/bibliothek/p00885.html1 Ví dụ do TS. Lưu Thu Thuỷ xây dựng

1 Ví dụ do ThS. Phạm Thị Thu Phương xây dựng

1 Ví dụ do ThS. Phạm Thị Thu Phương xây dựng
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương