Bộ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 109.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích109.5 Kb.
#3461

UBND HUYỆN DUY XUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số : 28/KH-PGDĐT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcDuy Xuyên, ngày 12 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên mầm non, phổ thông

năm học 2016-2017

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên Mầm non,Tiểu học và Trung học cơ sở;

Căn cứ tình hình thực tế ngành Giáo dục huyện Duy Xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cán bộ quản lí và giáo viên mầm non, phổ thông (sau đây gọi là giáo viên) năm học 2016 - 2017 như sau:I. MỤC ĐÍCH

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

II. NGUYÊN TẮC

1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và các nhà trường trong công tác bồi dưỡng.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trường giúp trường trong công tác bồi dưỡng.

4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.

III. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.IV. NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Khối kiến thức bắt buộc

a) Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/giáo viên

- Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Phòng GDĐT báo cáo vào đầu năm học gồm các chuyên đề theo Kế hoạch liên tịch Số 02- KHLT/BTG&PGDĐT ngày 29/7/2016 của Phòng GDĐT và Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Duy Xuyên.

- Bồi dưỡng về mục tiêu giáo dục các cấp học đã được ngành giáo dục các cấp triển khai từ đầu năm học 2016-2017.

b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.

(Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục tại địa phương năm học 2016-2017).

* Giáo dục Mầm non

- Giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp một (6 tiết)

- Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học (15 tiết)

- Chăm sóc nuôi dưỡng phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. (9 tiết)* Giáo dục Tiểu học

- Tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để nâng cao chất lượng dạy học lấy học sinh làm trung tâm (10 tiết)

- Tổ chức dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” cho môn học TNXH lớp 1,2,3 và môn Khoa học lớp 4,5. (10 tiết).

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 03/2016/BGDĐT ban hành ngày 28/9/2016 so sánh với Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT để có sự vận dụng một cách linh hoạt, đem lại kết quả nhận xét học sinh phù hợp hơn.(10 tiết)* Giáo dục Trung học cơ sở

- Kĩ thuật sinh hoạt tổ chuyên môn trên trường học kết nối (10 tiết)

- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. (10 tiết)

- Kỹ năng xây dựng chủ đề dạy học. (10 tiết).

2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/giáo viên.

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư 31,32 và 36. Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và đề xuất một số mô đun sau cho từng cấp học:  1. Đối với giáo viên mầm non

Các trường căn cứ chương trình bồi dưỡng thường xuyên được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT, tình hình thực tế của nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 cho tất cả giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường mình một cách thiết thực và phù hợp gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu (6 tiết)

- Hướng dẫn bảo quản, sửa chữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản và làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo (9 tiết)

- Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non (8 tiết)

- Đánh giá trong giáo dục mầm non (6 tiết)

- Quản lí nhóm/ lớp học mầm non (6 tiết)

- Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (9 tiết)

- Phối hợp với gia đình, nhà trường, cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non (12 tiết)

- Đánh giá trong giáo dục mầm non (4 tiết)


  1. Đối với giáo viên tiểu học

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/BGDĐT ngày 8/8/2011

Từ năm học 2016 - 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn những nội dung quan trọng sau để các trường tổ chức BDTX cho CBQL và giáo viên:

- Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học (TH 1) 15 tiết

- Xây dựng môi trường học tập thân thiện (TH 7) 15 tiết

- Thư viện trường học thân thiện (TH 8) 15 tiết

- Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực (TH 13) 15 tiết  1. Đối với giáo viên Trung học cơ sở

- Nội dung: Căn cứ vào nhu cầu của cá nhân nhằm đáp ứng việc hoàn thiện các tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp, mỗi giáo viên lựa chọn một số mô đun trong khối kiến thức tự chọn trong chương trình BDTX từng cấp học ban hành kèm theo thông tư tương ứng để bồi dưỡng.

Các trường căn cứ chương trình bồi dưỡng thường xuyên được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT tình hình thực tê của nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016 - 2017 cho tất cả Giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường mình một cách thiết thực và phù hợp, gồm các nội dung cụ thể như sau: (60 tiết)Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (10 tiết)

Giáo dục học sinh THCS cá biệt

1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt

2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt

3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệtNâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học (30 tiết)

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

1. Các yếu tố liên quan đến đối tượng và môi trường dạy học

2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học

3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy họcTìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng

2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng

3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảngTăng cường năng lực giáo dục (20 tiết)

Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục

1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục

2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những nội dung BDTX mới bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn những nội dung quan trọng, phù hợp để tổ chức BDTX giáo viên theo hình thức tập trung lúc đó Phòng GD&ĐT sẽ điều chỉnh và báo về các trường biết tiếp tục triển khai.

V. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn các nội dung tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

4. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.VII. KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nội dung công việc

Thời gian tính theo năm học

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Xây dựng kế hoạch: GV, Trường, Phòng

2.Bồi dưỡng tập trung

3.Bồi dưỡng tự chọn

4. Kiểm tra, giám sát

5. Nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp chứng nhận

6.Tổng hợp kết quả, báo cáo

7.Tổ chức sơ kết, tổng kết

Trên đây là quy định chung về khung thời gian, với mỗi công việc cụ thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn chi tiết cho từng cấp học (liên hệ bộ phận chuyên môn) .

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Phòng GDĐT, nộp Kế hoạch về Sở GDĐT.

- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc; quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà trường trực thuộc; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường

- Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX theo năm học; đưa vào kế hoạch hàng tháng triển khai, kiểm tra, nhận xét tiến độ việc tự học của giáo viên; bố trí thời gian cho giáo viên tham gia các đợt ôn tập, kiểm tra.

- Lập kế hoạch BDTX của trường mình, báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 30/10/2016 (báo cáo nộp về các bộ phận chuyên môn từng cấp học).

IX. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BDTX và đưa nội dung BDTX vào tiêu chí thi đua để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm học của từng đơn vị. Tổ chức khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác BDTX.Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các đơn vị báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua các bộ phận chuyên môn từng cấp học) để trao đổi giải quyết kịp thời./.


Nơi nhận:

  • Sở GD&ĐT;

  • Các trường PT, MN;

  • Các bộ phận CM PGD&ĐT;

  • Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã kí và đóng dấu)

Phùng Hoàng
tải về 109.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương