Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học gtvt


V/v: ...........................(2)tải về 470 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích470 Kb.
#1316
1   2   3   4

V/v: ...........................(2).........................................


_____________

…………………………………………(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- ……... ……; ( Ký tên, đóng dấu)

- ................... ;

- Lưu HCTH,.....(4). ........(5) Họ và tên

Ghi chú: (1): Tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản.

(2): Trích yếu nội dung thông báo

(3): Nội dung của Thông báo

(4): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

(5): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản.


Mẫu Báo cáo:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT


Số: / ĐHGTVT-HCTHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ... tháng..... năm 20..


BÁO CÁO

V/v: ...........................(2).........................................


_____________

…………………………………………(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- ……... ……; ( Ký tên, đóng dấu)

- ................... ;

- Lưu HCTH,.....(4). ........(5) Họ và tên

Ghi chú: (1): Tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản.

(2): Trích yếu nội dung báo cáo

(3): Nội dung của báo cáo

(4): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

(5): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản.

Mẫu Tờ trình:

a/ Tờ trình của Nhà trường gửi các cơ quan cấp trên:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Số: / TTr- ĐHGTVTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ... tháng..... năm 20..


TỜ TRÌNH

V/v: ...........................(2).........................................


_____________

Kính gửi:………………………………………………………………………

…………………………………………(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị…………(4)…………………….
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- Như trên; ( Ký tên, đóng dấu)

- ................... ;

- Lưu HCTH,.....(5). ........(6). Họ và tên

Ghi chú: (1): Tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản.

(2): Trích yếu nội dung tờ trình

(3): Nội dung trình

(4): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được trình lên

(5): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

(6): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản.

b/ Tờ trình của các đơn vị gửi Nhà trườngTRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Đơn vị:...................................

Số: / TTr- (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ... tháng..... năm 20..


TỜ TRÌNH

V/v: ...........................(2).........................................


_____________
Kính gửi:…………………………………………………………………………………

…………………………………………(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị…………(4)…………………….


Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH

- Như trên; ( Ký tên)

- ................... ;

- Lưu đơn vị........(6). Họ và tên

Ghi chú: (1): Tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản.

(2): Trích yếu nội dung tờ trình

(3): Nội dung trình

(4): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được trình lên

(5): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

(6): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Đơn vị trình:

Số: / TTr- (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng..... năm 20..


TỜ TRÌNH

V/v: ...........................(2).........................................


_____________

Kính gửi: - ……………(3)……………...;  • ……………………………...;

  • ………………………………

…………………………………………(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- Như trên; ( Ký tên, đóng dấu)

- ................... ;

- Lưu HCTH,........(5) ......(6). Họ và tên

Ghi chú: (1): Tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản.

(2): Trích yếu nội dung tờ trình

(3): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được trình lên

(4): Nội dung trình

(5): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

(6): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản.

Mẫu Công văn:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Số: / - (1)

V/v ……(2)………….


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ... tháng..... năm 20..

Kính gửi: - ……………(3)…………….....;

- …………………………….....;

- ………………………………

…………………………………………(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- Như Kính gửi; ( Ký tên, đóng dấu)

- ................... ;

- Lưu HCTH,.....(5). .....(6). Họ và tên

Ghi chú: (1): Tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản.

(2): Trích yếu nội dung công văn

(3): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhận công văn

(4): Nội dung công văn

(5): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

(6): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản.


Mẫu Giấy mời:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Số: / GM- (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ... tháng..... năm 20..


GIẤY MỜI

...........................(2).........................................


_____________

……………………………(3)……………………….. trân trọng kính mời:

Ông (bà) …………………………(4)……………………………………..

Tới dự ……….…………………………(5)……………………………………

………………………………………………………………………………………

Thời gian: ……………………………………………………………………. Địa điểm: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- ……... ……; ( Ký tên, đóng dấu)

- ................... ;

- Lưu HCTH,.....(6). ......(7). Họ và tên

Ghi chú: (1): Tên viết tắt đơn vị ban hành giấy mời

(2): Trích yếu nội dung cuộc họp

(3): Tên đơn vị ban hành giấy mời

(4): Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời

(5): Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị

(6): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

(7): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản.

Mẫu Giấy giới thiệu:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Số: / GGT- (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ... tháng..... năm 20..


GIẤY GIỚI THIỆU

_____________

……………………………(2)……………………….. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) …………………………(3)…………………………………………….

Chức vụ ……….…………………………………………………………………..

Được cử đến: …………………(4)………………………………………………… Về việc: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày ……………………………………………/.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- Như trên; ( Ký tên, đóng dấu)

- Lưu HCTH

Họ và tênGhi chú: (1): Tên viết tắt tổ chức, đơn vị cấp giấy giới thiệu

(2): Tên tổ chức đơn vị ban hành giấy mời

(3): Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu

(4): Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Mẫu Biên bản:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Số: / BB- ..(1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ... tháng..... năm 20..


BIÊN BẢN

...........................(2).........................................


_____________

Thời gian bắt đầu: ……………………………………

Địa điểm: …………………………………………….

Thành phần tham dự: ………………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

Chủ trì (chủ tọa): ……………………………………………………………...

Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………………….

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị/ hội thảo):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …..giờ….., ngày….tháng…..năm…./.


THƯ KÝ CHỦ TỌA

(Chữ ký) (Chữ ký, dấu(nếu có))

(3)
Họ và tên Họ và tên
Nơi nhận:

- ……. …..…;

- ................... ;

- Lưu: HCTH, hồ sơ.

Ghi chú: (1): Tên viết tắt đơn vị ban hành văn bản

(2): Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo

(3): Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần)

Mẫu danh sách SV được đề nghị công nhận tốt nghiêp (Các Khoa, Viên gửi Phòng ĐTĐH để ra Quyết định công nhận tốt nghiệp)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Khoa, (Viện, Trung tâm): ……………………………………………….

Hệ:………………………………………………………………………….


Stt

Mã SV

Họ và tên

Giới tính

Lớp-Khoá

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm TBCHT

Hạng

TN

1

2

3

4

5


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20....
Người lập bảng Lãnh đạo Khoa (Viện, Trung tâm)

(Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên)

Phòng Đào tạo ĐH Phòng Tài chính- Kế toán

(Hoặc Khoa ĐHTC nếu là HĐ đào tạo)

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu danh sách SV được công nhận tốt nghiêp (Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

( Kèm theo QĐ số: / QĐ-ĐHGT, ngày tháng năm 20

của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải)
Khoa, (Viện, Trung tâm): ……………………………………………….

Hệ:………………………………………………………………………….


Stt

Mã SV

Họ và tên

Giới tính

Lớp-Khoá

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm TBCHT

Hạng

TN

1

2

3

4

5HIỆU TRƯỞNG
Ghi chú :- Trưởng các đơn vị chủ trì soạn thảo Quyết định công nhận tốt nghiệp (P. ĐTĐH, P.ĐT SĐH, Khoa ĐHTC, Trung tâm HTQT về ĐT và NC, Cơ sở II) ký tắt ở cuối từng trang danh sách.

- Danh sách nếu có nhiều trang được đóng dấu giáp lai theo quy định

tải về 470 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương