Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học gtvt


V/v: ...........................(2)tải về 470 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích470 Kb.
#1316
1   2   3   4

V/v: ...........................(2).........................................


_____________

HIỆU TRƯỞNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
- Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải;

- Căn cứ Quyết định số 58/2010/ QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

- Căn cứ .................................................................................................................;

- Căn cứ .................................................................................................................;

- Theo đề nghị của.................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. .................................................................................................................( 3)

Điều 2. . .................................................................................................................

Điều... Các............... (4)................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- Như Điều ……; ( Ký tên, đóng dấu)

- ................... ;

- Lưu HCTH,…(5).…(6) Họ và tên

Ghi chú: (1): Tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản.

(2): Trích yếu nội dung quyết định.

(3): Nội dung của Quyết định.

(4): Nêu đầy đủ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

(5): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

(6): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Số: / QĐ- (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ... tháng..... năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (phê duyệt): ...........................(2).........................................


_____________

HIỆU TRƯỞNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
- Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải;

- Căn cứ Quyết định số 58/2010/ QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

- Căn cứ .................................................................................................................;

- Căn cứ .................................................................................................................;

- Xét đề nghị của...................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này……( 2)…………..

Điều :. .................................................................................................................

……………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

- Như Điều ……; ( Ký tên, đóng dấu)

- ................... ;

- Lưu HCTH,.....................Họ và tênGhi chú: (1): Tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản.

(2): Trích yếu nội dung quyết định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTÊN LOẠI VĂN BẢN

.............................(1)..............................(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ- ……

ngày…. tháng ….. năm…… của …….)

_____________
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….Điều 2. ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..Chương ….

……………………..Điều … ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….Điều … ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..Chương ….

……………………..Điều... ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….Điều ... ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..


HIỆU TRƯỞNG HOẶC CÁC PHT ĐƯỢC UQ KÝ

( Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên
­­­­­___________________________________________________________

Ghi chú:

*/ Mẫu này áp dụng đối với các văn bản được ban hành kèm theo quyết định, bố cục có thể bao gồm các chương, mục, điều, khoản, điểm.(1): Trích yếu nội dung quyết định

Mẫu Thông báo:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Số: / TB- ĐHGTVTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng..... năm …..


THÔNG BÁO


tải về 470 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương