Bộ giáo dục và Đ­­­­­­Ào tạo tài liệu hưỚng dẫn sử DỤng phần mềm cơ SỞ DỮ liệu phiên bản sử DỤng tại trưỜng tiểu họCtải về 0.98 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.98 Mb.
#100556
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.1.4 Tìm kiếm danh sách học sinh


Mô tả: Cho phép tìm kiếm nhanh hồ sơ học sinh dựa trên một số các thông tin như: Mã giáo viên, Họ tên giáo viên, ngày sinh, giới tính,...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.1 Hồ sơ học sinh/4.1.4 Tìm kiếm danh sách học sinh.

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm vào 1 hoặc các trường dữ liệu tương ứng.Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].


1.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến

1.2.1 Chuyển lớp cho học sinh


Mô tả: Cho phép chuyển lớp cho học sinh từ lớp nay sang lớp khác.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến/4.2.1 Chuyển lớp cho học sinh.

Bước 2: Chọn Khối, Lớp có học sinh cần chuyển lớp.

Bước 3: Tại cột lớp chuyển sang của học sinh cần chuyển tích chọn lớp học chuyển đến tương ứng.

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn tất.
1.2.2 Quản lý chuyển đi, chuyển đến, thôi học.


Mô tả: Chức năng này hỗ trợ thống kê danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học, ...

Tại đây, Quản trị viên có thể cập nhật thay đổi trạng thái của học sinh và có thể xuất báo cáo danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học....Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh\4.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến\ 4.2.2 Quản lý chuyển đi, chuyển đến, thôi học.

Bước 2: Lựa chọn trạng thái học sinh, kích nút [Tìm kiếm].

Bước 3: Chọn học sinh, và chọn trạng thái học sinh cần thay đổi.Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.


1.3 Kết quả học tập rèn luyện

1.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục


Mô tả: Chức năng này hỗ trợ giáo viên nhập tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục về năng lực phẩm chất của từng học sinh theo các mức độ căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kỹ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên và nhập điểm kiểm tra định kỳ.

Hệ thống tổng hợp đánh giá theo quy ước:  • Tốt (Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên): Nếu hầu hết các biểu hiện ở năng lực hoặc phẩm chất được đánh giá ở mức 3 (Điểm TB>3).

  • Đạt (Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng thường xuyên): Nếu hầu hết các biểu hiện ở năng lực hoặc phẩm chất được đánh giá ở mức 2 và 3 (Điểm TB>2).

  • Cần cố gắng (Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ): Nếu hầu hết các biểu hiện ở năng lực hoặc phẩm chất được đánh giá ở mức 1 và 2 (Điểm TB≤ 2).

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh\ 4.3 kết quả học tập rèn luyện\ 4.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.

Bước 2: Chọn khối, lớp, thời điểm đánh giá.

Bước 3: Nhập mức đạt được và điểm kiểm tra định kỳ, khen thưởng cuối năm/đột xuất,…Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.


1.4 Khen thưởng, kỷ luật

1.4.1 Nhập khen thưởng Đột xuất/ Cấp trên


Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường nhập khen thưởng đột xuất, khen thưởng cấp trên cho học sinh đạt được trong năm học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.1 Nhập khen thưởng đột xuất/ Cấp trên.

Bước 2: Kích nút [Thêm mới].

Bước 3: Giao diện nhập khen thưởng hiển thị, giáo viên chọn học sinh, nhập nội dung khen thưởng cho học sinh và chọn hình thức khen thưởng đột xuất/ Cấp trên.Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.


1.4.2 Nhập khen thưởng cuối năm


Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường nhập khen thưởng cuối năm cho học sinh đạt được trong năm học.

1.5 Quản lý hoàn thành chương trình Tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường cập nhật trạng thái học sinh thành chương trình tiểu học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.5 Quản lý hoàn thành chương trình Tiểu học.

Bước 2: Chọn lớp, chọn học sinh thành chương trình tiểu học.

Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.
tải về 0.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương