Bộ giáo dục và ĐÀo tạo hưỚng dẫn thực hiện chuẩn kiến thứC, KỸ NĂng môn tiếng anh lớP 7


Tiết 3: B. In the city : B1 ,B2(p. 150,151)tải về 285 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích285 Kb.
#4369
1   2   3   4   5   6

3. Tiết 3: B. In the city : B1 ,B2(p. 150,151)

a. Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh hiểu về cuộc sống ở thành phố và nông thôn .

- Trình bầy sở thích cuộc sống ở nông thôn hay thành thị .

b. Kĩ năng luyện tập:

- Luyện nghe và đọc hiểu

- Luyện đọc thạo hội thoại

- Luyện nói hỏi và trả lời về sở thích cuộc sống ở nông thôn hay thành thịc. Kiến thức cần đạt được:

+ Học sinh trung bình:

- Học sinh đọc thạo , hiểu bài hội thoại , trả lời câu hỏi sau hội thoại B1 .

- Học sinh hỏi và trả lời về sở thích sống ở thành phố hay ở nông thôn và nêu lý do

+ Học sinh khá, giỏi: Thảo luận ,so sánh về những ưu , nhược điểm của thành phố và nông thôn trong thực tế nơi mình sinh sống

d. Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: the rest of , awake , (to) scare , (to) get used to ,

- Cấu trúc câu:

- (to) get used to

- Sometimes the noise keeps me awake at night

4. Tiết 4: B. In the city ? B3,B4 ( p.151,152)

a. Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh có thể nói về những hoạt động ưa thích vào buổi tốib. Kĩ năng luyện tập:

- Đọc hiểu .

- Đọc thạo đoạn văn

- Nghe hiểu lấy thông tin cụ thểc. Kiến thức cần đạt được:

+ Học sinh trung bình:

- Học sinh đọc hiểu , luyện đọc thạo và làm bài tập sau bài đọc B3 - Học sinh nghe , làm bài tập B4 .

- Học sinh nói về những hoạt động ưa thích vào buổi tối của bản thân mình

+ Học sinh khá, giỏi: - Học sinh kể tóm tắt về Hoa ,đóng vai Hoa kể về những hoạt đong của mình vào buổi tối .

d. Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: regularly , rarely , (to) socialize

- Cấu trúc câu: - like/prefer + to-infinitive; like + gerund

5 Tiết 5: Giáo viên cho học sinh luyện các bài tập và hướng dẫn , giải đáp cho học sinh các bài tập đánh dấu sao . Tiết học này giáo viên dành ôn tập , củng cố ,nâng cao kiến thức tuỳ theo trình độ học sinh .


Unit 16: PEOPLE AND PLACES

I. Phân phối chương trình: 7 tiết (lessons)

II. Mục đích yêu cầu của cả bài:

- Học sinh có thể nói về các địa điểm khác nhau ở châu Á

- Thảo luận về ý thích

- Thảo luận về nơi nghỉ hè .

- Nói về các nhân vật nổi tiếng

- Nói về các sự kiện trong lịch sử .III. Kiến thức cơ bản cần đạt được trong mỗi tiết học:

1. Tiết 1: A. Famous places in Asia : A 1,2( p. 154.155)

a. Mục đich yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh có thể nói về các nước và thủ đô các nước , những địa điểm du lịch khác nhau ở Đông Nam châu Á .

- Ôn trạng từ tần suất .

b. Kĩ năng luyện tập:

- Đọc hiểu nắm thông tin chính .

- Nghe luyên âm , ngữ điệu .

- Luyện nói theo chủ đề các nước và thủ đô các nước , các địa điểm du lịch khác nhau ở Đông Nam châu Á .c. Kiến thức cần đạt được:

+ Học sinh trung bình:

- Nghe , đọc hiểu , đọc thạo hội thoại .

- Làm bài tập sau hội thoại . Làm A2

- Nêu tên các nước và thủ đô các nước , các địa điểm du lịch khác nhau ở Đông Nam châu Á được đề cập trong hội thoại và A2. Nêu ý muốn của mình về kỳ nghỉ ở các nơi đó .

+ Học sinh khá/ giỏi:

- Học sinh đóng lại hội thoại A1

- Trình bầy những hiểu biết của mình về những địa danh nêu trong bài và mong muốn đến thăm các địa danh đód. Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: album ,religion, occasionally

- Cấu trúc câu: ôn trạng từ tần suất và thời hiện tại đơn.

2. Tiết 2: A. Famous places in Asia . A3 (p.156)

a. Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh nghe và lấy được thông tin cụ thể về lịch bay của người phi công

- Học sinh có thể đóng vai người phi công viết kể lại hành trình của mình .

b. Kĩ năng luyện tập:

- Luyện nghe hiểu lấy thông tin cụ thể .

- Luyện viết củng cố bài .

c. Kiến thứ cần đạt được:

+ Học sinh trung bình:

- Học sinh nắm được lịch bay của người phi công và điền bảng hoàn thành A3

- Đóng vai người phi công kể tóm tắt về hành trình của mình và viết tóm tắt vào vở

+ Học sinh khá/ giỏi: Học sinh tưởng tượng là phi công ,tự xếp lịch bay cho mình và trình bày về hành trình theo lịch của mình .

d. Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: a cultural show , Balinese .

- Cấu trúc câu: - Ôn quá khứ đơn.

*Kiến thức văn hoá : Bali : Một hòn đảo nổi tiếng ở Indonesia ,nằm ở phía tây nam dưới Jakarta và Java.3. Tiết 3: A. Famous places in Asia . A4 (p. 156,157)

a. Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh nắm thêm thông tin về những địa điểm khác nhau và các môn nghệ thuật phổ cập ở một số nước châu Á.

- Học sinh ôn lại các đông từ khuyết thiếu chỉ khả năng ai có thể làm gì .

b. Kĩ năng luyện tập:

- Luyện đọc hiểu .

- Nghe luyện đọc .

c. Kiến thức cần đạt được:

+ Học sinh trung bình:

- Học sinh nghe , đọc thạo A4 , hiểu bài khoá và trả lời câu hỏi sau bài

- Học sinh nói về các địa danh và các môn nghệ thuật mà mình quan tâm .

+ Học sinh khá, giỏi:

- Kể lại tóm tắt bài khoá

- Liên hệ và nói về những địa danh và môn nghệ thuật phổ cập ở VIệt Nam

* Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: attraction , ancient monument, resort , coral , (to) admire , shadow puppet show .

- Cấu trúc câu:

- Ôn đông từ khuyết thiếu may , can , could ...

- Phần Remember (P.157)4. Tiết 4: B. Famous people . B1 (p. 157,158)

a. Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các địa danh nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của ông và lịch sử Việt Nam .

- Nêu tên những địa danh lịch sử gần với hiểu biết của học sinh và những nhân vật có gắn với các địa danh đó .

- Nắm thêm một số từ mới .b. Kĩ năng luyện tập:

- Đọc hiểu nắm thông tin

- Nghe luyện âm , luyện đọc

- Nói về các nơi nổi tiếng và tiểu sử các nhân vật nổi tiếng .c. Kiến thức cần đạt được:

+ Học sinh trung bình:

- Học sinh đọc hiểu , luyện đọc thạo và làm bài tập sau bài hội thoại .

- Kể tóm tắt về tiểu sử Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

- Nêu tên một sốnhững địa danh lịch sử gần với hiểu biết của học sinh và những nhân vật có gắn với các địa danh đó .

+ Học sinh khá, giỏi:

- Đóng vai nói lại hội thoại .

- Học sinh liên hệ nói tên những địa danh lịch sử gần với hiểu biết của học sinh và những nhân vật có gắn với các địa danh đó .d. Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: quiz , battle, General , (to) lead , (to) defeat , forces, (to) be famous for

- Cấu trúc câu: - Ôn các thời quá khứ phối hợp .

5 Tiết 5: B. Famous people :B4, B2 (p. 158 , 159 , 160)

a. Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh nói về những nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực như : khoa học , văn học , thể thao , điện ảnh , ca nhạc ......

- Nắm thêm một số từ mới .

b. Kĩ năng luyện tập:

- Luyện đọc hiểu về các nhân vật nổi tiếng và nói về tiểu sử các nhân vật

- Luyện thực hành nói về các nhân vật nổi tiếng mà học sinh ưa thích dùng

các cấu trúc my favorite ..; I prefer.. why ... Because .....c. Kiến thức cần đạt được:

+ Học sinh trung bình:

- Học sinh đọc hiểu B4 , làm bài tập theo yêu cầu bài a) , b) sau bài đọc .

- Học sinh làm B2 a), b)

- Học sinh nêu lại tên những nhân vật nổi tiếng được đề cập trong bài và lĩnh vực hoạt động của họ

+ Học sinh khá, giỏi: Học sinh nói về những nhân vật nổi tiếng ưa thích của mình.d. Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: bulb, invention, gramophone , actor , motion picture , author , fairy tale

- Cấu trúc câu: - my favorite ..; I prefer.. why ... Because

6. Tiết 6 . B. Famous people : B5 (p161)

a. Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh nghe nắm thông tin chi tiết về tiểu sử Bác Hồ .

- Viết về Bác Hồ dựa trên các thông tin đã nghe được .

b. Kĩ năng luyện tập:

- Luyên nghe lấy thông tin .

- Luyện nói , viết dựa trên thông tin đã nghe được .

c. Kiến thức cần đạt được:

+ Học sinh trung bình:

- Học sinh nghe , điền thông tin vào bảng B5 .

- Dựa trên bảng B5 đã điền , nói và viết tiểu sử về Bác Hồ

+ Học sinh khá, giỏi: Kể thêm về những điều mình biết về Bác Hồ và tình cảm của mình với Bácd. Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: (to) leave , (to) move, (to) found , (to) form , (to) declare , independence, Democratic Republic of Viet Nam

- Cấu trúc câu: Ôn tập thời quá khứ đơn .

7. Tiết 7 . Language focus (p162-167)

a. Mục đích yêu cầu: Sau giờ học,

- Học sinh ôn tập về : adjectives , adverbs, modal verbs , likes ,dislikes , Because /Why , simple past , simple present , present progressive , simple future tense .b. Kĩ năng luyện tập:

- Luyên làm các bài tậpc. Kiến thức cần đạt được:

+ Học sinh trung bình: Làm được các bài tập trong phần Language Focus.

+ Học sinh khá, giỏi: Làm thêm bài tập giáo viên soạn theo nội dung ôn tập

d. Ngôn ngữ cơ bản:

- Từ mới: rock climbing , appetizer , shrimp , stew , steak, ginger , anniversary celebration

- Cấu trúc câu: adjectives , adverbs, modal verbs , likes ,dislikes , Because /Why , simple past , simple present , present progressive , simple future tense .Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh 7
tải về 285 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương