Bộ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


VI. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc giatải về 218 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích218 Kb.
#3486
1   2   3

VI. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

Các trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã rà soát, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phổ cập tại địa phương. Nội dung triển khai, quy trình kiểm tra công nhận thực hiện theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham mưu và hoàn thiện hồ sơ phổ cập trình UBND huyện qua Phòng GDĐT để huyện thực hiện kiểm tra công nhận, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học theo các mức độ; triển khai cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đảm bảo tính khoa học, pháp lí, phấn đấu, duy trì 100% các đơn vị đạt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; tăng tỷ lệ số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, mức độ 3;

2. Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, các trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng, kiểm tra, thu thập minh chứng đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu năm học 2017-2018, duy trì các trường đã được công nhận, công nhận lại 02 trường và tăng thêm 01 trường tiểu học, nâng tổng số trường đạt chuẩn 11/41 (đạt 27%).

Đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia được 5 năm, đến trước thời điểm công nhận lại các trường chủ động hoàn thiện hồ sơ đề nghị Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện, trình tỉnh kiểm tra, rà soát, công nhận lại và lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 và Mức độ 2.

Bộ hồ sơ minh chứng trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo Phụ lục số 02 “Danh mục tối thiểu Hồ sơ minh chứng trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học” theo kèm theo công văn này.VII. Thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Các trường tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với vị trí việc làm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhận viên. Kết thúc kỳ học, năm học tổ chức sơ kết, tổng kết nêu gương điển hình tiên tiến.

3. Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về Bác trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể bằng nhiều hình thức phù hợp với học sinh.

4. Triển khai thực hiện Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phòng trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020.

- Từ năm học học 2017-2018, tối thiểu mỗi năm 5% trên môn tổ chức dạy học sử dụng PPDH tích cực (các PPDH hiện đại và truyền thống), thiết bị dạy học, phương tiện dạy học.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

5. Thực hiện tốt các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Mỗi thầy giáo, cô giáo tự thiết kế và làm đồ dùng dạy học (tối thiểu 1 sản phẩm/năm học); nhận đỡ đầu tối thiểu 02 học sinh, giúp học sinh tiến bộ trong học tập và rèn luyện ngoài việc trách nhiệm chung với học sinh cả lớp.

VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từ năm học 2017-2018, các trường học tối thiểu mỗi quý có hai tin hoặc bài viết về các hoạt động của Ngành đăng trên trang web của trường, phòng và sở (tin và bài gửi về Phòng GDĐT).

3. Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

IX. Chế độ báo cáo

1. Kết thúc kỳ học, năm học báo cáo sơ kết, tổng kết năm học theo các nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018; cụ thể từng nhiệm vụ theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 và số liệu tại các bảng biểu kèm theo công văn này về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận chuyên môn Tiểu học).

- Học kỳ I, báo cáo trước ngày 20/01/2018.

- Học kỳ II, báo cáo trước ngày 31/5/2018.

2. Quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những khó khăn vướng mắc, các trường phản ánh về Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận chuyên môn Tiểu học) để hướng dẫn và tham mưu cấp có thẩm quyền giải đáp kịp thời.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức thực hiện, quán triệt nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Thuận Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các các trường tiểu học tổ chức quán triệt chi tiết tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, nghiêm túc; phát huy sự sáng tạo của từng cá nhân và từng đơn vị trong quá trình thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- www.thuanchau.edu.vn

- Lưu: VT.KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Hải

Mẫu số 01

UBND HUYÊN ......................

TRƯỜNG ………………
Số: … /KH-TH…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đstraight arrow connector 2ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày … tháng … năm 2017


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
Căm cứ …………………..

Căn cứ ……………………………, Trường ….………… ban hành Kế hoạch chuyên môn Nhà trường năm học 2017 - 2018,


PHẦN I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

I. Khái quát chung về nhà trường

1. Quy mô trường, lớp

2. Đội ngũ

3. Học sinh

4. Cơ sở vật chất

II. Thuận lợi, khó khăn
PHẦN II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

I. Mục tiêu tổng quát

II. Các chỉ tiêu cụ thể

1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

2. Chỉ tiêu về Học sinh
PHẦN III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THÁNG

(Kế hoạch định hướng, gọi tên công việc phải làm trong tháng)

1. Kế hoạch tháng 8/2017

- Bồi dưỡng chính trị tại huyện.

- Bồi dưỡng chuyên môn tại tỉnh, huyện và trường.

- Phân công giảng dạy.

- Triển khai công văn (mới và cũ).

- …………………………………………………….

2. Kế hoạch tháng 9/2017

3. Kế hoạch tháng 10/2017

- Thao giảng.

- Thi Giáo viên giỏi cấp trường lần thứ n.

------------------------------------------------------------

n. Kế hoạch tháng 05/2018


HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT

(Ký, ghi rõ họ đệm tên, đóng dấu)

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

(ký, ghi rõ họ đệm tên)
PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG

(Từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018)

Gợi ý triển khai theo các nội dung dưới đây.

Nội dung

Chủ thể thực hiện

(ai thực hiện)Thời gian

Kết quả (nếu có tùy theo đầu việc)

Người triển khai

Người được thụ hưởngI. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 8/2017

1. Bồi dưỡng chính trị và chuyên môn

- Bồi dưỡng chính trị và chuyên môn tại huyện:Nội dung

Người thực hiện

Thời gian

Kết quả

- Bồi dưỡng chính trị tại huyện

CBQL, GV, NV

Từ 15-17/8/2017
- Bồi dưỡng chuyên môn tại huyện

Đ/c Trọng, Đ/c Hương, Đ/c Nhung, Đ/c …

Từ 05-10/8/2017
- Lịch bồi dưỡng chuyên môn tại trường:

Khối

Nội dung

Người triển khai

Người được thụ hưởng

Thừi gian

Địa điểm

Kết quả

Khối 1

Kỹ năng đọcTừ 19/8 đến 23/8/2017

Sáng: 7h30’;

Chiều 14h00’.


Lớp 1A
Khối 2

Kỹ năng nghe, hiểuLớp 2A
Khối 3

…..Lớp 3A
Khối 4

…..Lớp 4A
Khối 5

Giải toán nâng caoLớp 5A
- ………………………………..

2. Phân công giảng dạy

……………………………………………………3. Kế hoạch bổ sung (nếu có)

n. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng

n.1. Đánh giá tồn tại, nguyên nhân (nếu có)

n.2. Đề xuất giải pháp, kiến nghị (Hiệu trưởng, cấp trên)

II. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 9/2017

n. Kiểm tra và kết quả kiểm tra hồ sơ CBQL, GV, NVStt

Người kiểm tra

Người được kiểm tra

Hồ sơ

Đánh giá

Kết quả

1

Trần Văn Trọng

Nguyễn Văn An

- Giáo án Toán 5.

- Sổ chủ nhiệm

- …..


- Từ Tiết 1 đến Tiết 10

- Tuần …


Tốt
Khá

2
3
4
5
6
7

III. Tổ chức thực hiện kế hoạch 10/2017

………………………………..

n. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 5/2018
PHẦN V. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

Phụ lục 1: Thi Giáo viên giỏi cấp trường lần thứ n.

Phụ lục 2:

Phụ lục 3:
Lưu ý:

- Hiệu trưởng phê duyệt sau khi hết Phần III. Kế hoạch tháng;

- Từ Phần IV. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng ….. Chỉ phê duyệt khi kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Mẫu số: 02


UBND HUYỆN .......................

TRƯỜNG ………………
Kế hoạch chuyên môn Tổ/Khối:

…………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đstraight arrow connector 1ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày … tháng … năm 2017


KẾ HOẠCH KHỐI ............, NĂM HỌC 2017 - 2018
Căn cứ …………………..

Căn cứ ……………………………, Tổ ….………… ban hành Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018,


PHẦN I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

I. Đội ngũ giáo viên (Số lượng, chất lượng, tinh thần thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật)

II. Học sinh (Chất lượng, phân loại đối tượng học sinh)

III. Thuận lợi, khó khăn
PHẦN II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

I. Mục tiêu tổng quát

II. Các chỉ tiêu cụ thể

1. Chỉ tiêu về Giáo viên

2. Chỉ tiêu về Học sinh
PHẦN III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THÁNG

(Kế hoạch định hướng, gọi tên công việc phải làm trong tháng)

1. Kế hoạch tháng 8/2017

- Bồi dưỡng chính trị và chuyên môn theo lịch của chuyên môn Nhà trường.

- ……………………………………………………..

- Sinh hoạt chuyên môn lần 1: Thảo luận về đổi mớp phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1.- Sinh hoạt chuyên môn lần 2: Thảo luận về đổi mớp phương pháp dạy học Toán lớp 1.

2. Kế hoạch tháng 9/2017

- Sinh hoạt chuyên môn lần 1: SHCM theo hướng ngiên cứu bài học- Sinh hoạt chuyên môn lần 2

- ---------------------------------------------------------------

n. Kế hoạch tháng 5/2018

- Sinh hoạt chuyên môn lần 1- Sinh hoạt chuyên môn lần 2

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT

(Ký, ghi rõ họ đệm tên, đóng dấu)

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

(Ký, ghi rõ họ đệm tên)
PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG

(Từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018)

Nội dung

Chủ thể thực hiện

(ai thực hiện)Thời gian

Kết quả (nếu có tùy theo đầu việc)

Người triển khai

Người được thụ hưởngI. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 8/2017

1. Các nội dung tổ chức thực hiện

…………………………………………………..

…………………………………………………………

……………………………………………….2. Kế hoạch bổ sung (nếu có)

n. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng

n.1. Đánh giá tồn tại, nguyên nhân (nếu có)

n.2. Đề xuất giải pháp, kiến nghị (Hiệu trưởng, cấp trên)

II. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 9/2017

III. Tổ chức thực hiện kế hoạch 10/2017

………………………………..

n. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng 7/2018
PHẦN V. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

Phụ lục 1: Ngoài khóa về ATGT.

Phụ lục 2: Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Phụ lục 3: ………………

------------------------------------Lưu ý:

- Ban Giám hiệu phê duyệt sau khi hết Phần III. Kế hoạch tháng;

- Từ Phần IV. Tổ chức thực hiện kế hoạch tháng ….. Chỉ phê duyệt khi kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Phụ lục số: 01

DANH MỤC

Hệ thống Hồ sơ minh chứng Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

-----------------------
Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

A. Hệ thống Hồ sơ minh chứng Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

I. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Hồ sơ Đảng

(1) Kế hoạch hoạt động của chi bộ (kế hoạch năm, tháng) và danh sách đảng viên;

(2) Sổ Nghị quyết họp Ban chi ủy;

(3) Sổ Nghị quyết họp Chi bộ;

(4) Báo cáo (sơ kết, tổng kết);

(5) Hồ sơ thu, chi của Chi bộ;

(6) Các quyết định khen thưởng và danh sách kèm theo của các cấp (cấp cơ sở và cấp trên).

2. Hồ sơ Công đoàn

(1) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn;

(2) Quy chế phối hợp giữa Chính quyền (Ban Giám hiệu) với Công đoàn;

(3) Sổ nghị quyết họp Công đoàn, các tổ công đoàn;

(4) Báo cáo (sơ kết, tổng kết);

(5) Hồ sơ thu, chi của Công đoàn;

(6) Các quyết định khen thưởng và danh sách kèm theo của các cấp (cấp cơ sở và câp trên).

3. Hồ sơ Nữ công

(1) Kế hoạch hoạt động của Ban nữ công;

(2) Sổ nghị quyết họp Ban nữ công;

(3) Báo cáo hoạt động ban nữ công.4. Hồ sơ Ban thanh tra nhân dân

(1) Quy chế hoạt động Ban thanh tra nhân dân;

(2) Kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân;

(3) Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân;5. Hồ sơ Hội đồng thi đua khen thưởng

(1) Quyết định thành lập Hội đồng TĐKT;

(2) Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động;

(3) Đăng ký thi đua;

(4) Biên bản các cuộc họp của Hội đồng TĐKT;

(5) Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động;

(6) Các quyết định khen thưởng và danh sách kèm theo của các cấp (cấp cơ sở và câp trên).

6. Hồ sơ Đội TNTP Hồ Chí Minh

(1) Kế hoạch hoạt động Đội;

(2) Nghị quyết hoạt động Đội;

(3) Sổ liên đội, chi đội;

(4) Sổ tổng phụ trách;

(5) Sổ truyền thống liên đội;

(6) Sổ phụ trách sao nhi đồng;

(7) Báo cáo công tác đội và phong trào thiếu nhi (sơ kết, tổng kết);

(9) Các quyết định khen thưởng và danh sách kèm theo của các cấp (cấp cơ sở và câp trên).tải về 218 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương