Bộ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 218 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích218 Kb.
#3486
  1   2   3

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

Pline 2HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 3


Số: 181/PGDĐT

V/v hướng dẫn, quán triệt nhiệm vụ

giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018


Thuận Châu, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Các trường Tiểu học trong toàn huyện

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của Ngành Giáo dục; Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, Công văn số 1376/SGDĐT-GDTH ngày 12/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, quán triệt các trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 như sau:A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương.

2. Tích cực rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, tránh tình trạng sau quy hoạch không đảm bảo các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

4. Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.

5. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

6. Từng bước nâng cao về số lượng và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với từng trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện chương trình giáo dục

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Căn cứ vào chương trình giáo dục hiện hành, các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

Từ năm học 2017-2018, các trường tiểu học xây dựng Kế hoạch chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của trường gồm có:

- Kế hoạch chuyên môn Nhà trường theo Mẫu số 01; Kế hoạch Tổ chuyên môn theo Mẫu 02 kèm theo.

- Phân phối chương trình (PPCT): Căn cứ vào Phân phối chương trình hiện hành các trường học tổ chức cho giáo viên xây dựng lại PPCT điều chỉnh nội dung dạy học (chương trình hiện hành) theo định hướng phát triển năng lực học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng và phù hợp với điều kiện của từng trường, vùng miền (điều chỉnh bài dài, bài ngắn, bài dạy học trải nghiệm trong năm học tối thiểu 5% trên môn).

- Khuyến khích các trường mua ít nhất 01 bộ tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh tiểu học thực hiện theo Công văn số 54/NXB-KD-PTTT ngày 01/6/2017 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và công văn số 986/NXBGDVN ngày 26/7/2017 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Thời gian hoàn thành PPCT trước khi kết thúc học kỳ I và triển khai thực hiện từ Học kỳ II. Thực hiện nghiêm túc PPCT đã xây dựng; chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm học thêm, dạy trước chương trình, việc chạy trường, chạy lớp (nếu có).

Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh theo Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các môn học, các khối lớp, các trường Tiểu học.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Trên cơ sở đánh giá một năm thực hiện, các trường tiểu học rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế.

Các trường học tiếp tục hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về xây dựng ma trận đề kiểm tra, ra đề và hướng dẫn chấm, đánh giá học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh từng trường, vùng miền.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp” đặc biệt đối với học sinh lớp 1; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

3. Triển khai dạy và học tiếng Anh và tiếng dân tộc

Triển khai dạy học tiếng Anh thực hiện theo Công văn số 1159/SGDĐT-GDTrH ngày 24/07/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2017-2018.

Tiếp tục dạy học thí điểm tiếng dân tộc Thái tại 02 trường Tiểu học Thôm Mòn, Tiểu học Chiềng Ly đối với học sinh khối lớp 4.

4. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học

Triển khai thực hiện Công văn số 3031/BGDĐT ngày 17/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, sách học tin học cấp tiểu học từ năm học 2017-2018. Các trường tiểu học chỉ đạo và tổ chức dạy học môn Tin học theo chương trình môn Tin học cấp tiểu học ở những trường dạy học 2 buổi/ngày, có đủ điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, nâng cao tỷ lệ học sinh tiểu học được học tin học. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

Các trường tiểu học (đặc biệt các trường Tiểu học: Thị Trấn, Thôm Mòn, Ninh Thuận…) có kế hoạch triển khai đưa bộ sách “Hướng dẫn học Tin học lớp 3, lớp 4, lớp 5 vào tổ chức dạy học môn Tin học cấp tiểu học thay thế cho tài liệu không còn đáp ứng được yêu cầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh.

5. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

a) Đối với trẻ em khuyết tật

Thực hiện các giải pháp tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về việc giảng dạy đối với trẻ em khuyết tật; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho học sinh theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập.

b) Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Căn cứ vào thực tế các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo các nội dung quy định tại Thông tư 39; chương trình tập trung vào các môn tiếng Việt, Toán nhằm rèn kĩ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 162/KH-SGDĐT ngày 07/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua năm 2017, các trường tiểu học tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký tham gia đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

c) Đối với học sinh dân tộc thiểu số

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện Thuận Châu về thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025”. Cụ thể hóa các nội dung và đa dạng các hình thức tổ chức nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi lớp; chủ động điều chỉnh nội dung, thời lượng dạy học tiếng Việt phù hợp với thực tiễn địa phương; xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”,....

6. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Các trường Tiểu học cần chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ hoặc thay bằng các điệu nhảy tập thể nhịp điệu khỏe mạnh phù hợp với học sinh tiểu học.

Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

7. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

- Tiếp tục duy trì số trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày hiện đang thực hiện. Khuyến khích các trường thực hiện xã hội hóa để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND huyện từng bước tăng cường giáo viên và cơ sở vật chất cho nhà trường. Thời lượng và kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (như những năm học trước).

- Sắp xếp thời khóa biểu và phân công giáo viên dạy buổi 2 phải đảm bảo cho các giáo viên có định mức công bằng, phụ cấp cho giáo viên dạy buổi 2 (nếu có) phải đảm bảo hợp lý, công bằng. Đối với các trường thực hiện dạy 7 buổi/tuần đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình chính khóa vào buổi sáng, các buổi chiều chỉ tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, không chuyển các tiết chính khóa của buổi sáng sang buổi chiều (các hoạt động ngoài giờ lên lớp phải tổ chức vào buổi chiều khác hoặc ngoài thời gian trên).

8. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

Khuyến khích các đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh: giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Violympic, IOE,… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua đối với các đơn vị.II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

1. Đổi mới phương pháp dạy học

a) Triển khai mô hình trường học mới.

Thực hiện Công văn số 1259/ SGDĐT-GDTH ngày 15/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình trường học mới từ năm học 2017-2018, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham mưu để được ưu tiên bổ sung cơ sở vật chất; linh hoạt trong việc sử dụng các phương pháp dạy học; đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo niềm tin trong cha mẹ học sinh và xã hội.

Đối với các cơ sở giáo dục không áp dụng mô hình trường học mới, có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm (Phòng sẽ có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm để các trường học tập, tham khảo).

b) Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các trường tiểu học. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại cụm trường.

- Căn cứ số lớp, số giáo viên các trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chuyên môn xác định các bài, môn sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, tối thiểu trong học kỳ I mỗi giáo viên dạy từ 1 đến 3 tiết, sang học kỳ II từ 2 đến 4 tiết. Mỗi giáo viên dạy 01 bài khác nhau để đồng nghiệp dự giờ, trao đổi kinh nghiệm.

c) Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường tiểu học theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động sắp xếp nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Các trường tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn, các đồng nghiệp.

d) Tiếp tục triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục ở những trường đang thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức dạy học, các nhà trường, các thầy cô giáo khi sử dụng tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục mới (đã được Bộ GDĐT thẩm định) cần lưu ý những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong tài liệu để dạy - học đạt kết quả tốt.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Khuyến khích mỗi trường lựa chọn tối thiểu một mô hình học tập gắn với địa phương. Ví dụ như mô hình “Nông trại trường em”, “Lớp học linh hoạt”, “Dạy Tập làm văn theo mô hình trải nghiệm”; Mô hình “Nâng cao chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ dưới hình thức sân khấu hóa, trải nghiệm sáng tạo”, “Đổi mới công tác quản lí chỉ đạo dạy và học thông qua chương trình “Nối vòng tay yêu thương”; "Mô hình trường học gắn với cây bưởi, cây chè, cây nhãn”; Mô hình “Nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất”; “Mô hình xã hội hóa giáo dục, dạy kỹ năng bơi cho học sinh tiểu học”,....; đăng ký, triển khai thực hiện và báo cáo mô hình lựa chọn về Phòng GDĐT trước ngày 10/10/2017. (Ngoài việc khuyến khích, đề nghị các trường đạt Chuẩn Quốc gia gương mẫu đăng ký và tìm hiểu, nghiên cứu tổ chức thực hiện).

Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh trong một số môn học từ năm học 2017-2018 theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở; Công văn số 1216/SGDĐT-GDQP ngày 07/8/2017 của Sở GDĐT về việc dạy học GDQP-AN trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 2017-2018; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…Việc tích hợp, lồng ghép cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.

Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các trường thực hiện tốt việc luân chuyển sách, báo từ thư viện đến các lớp học và giữa các lớp học làm tăng hiệu quả khai thác, sử dụng sách, báo.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

1. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW.

Các đơn vị trên cơ sở các quy định đánh giá theo chuẩn cần cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá (gắn với năng lực thực tế của đội ngũ, hiệu quả thực hiện công việc được giao, cam kết đầu năm) thống nhất trong tập thể để làm căn cứ đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên hàng năm. Việc đánh giá phải thực chất, dân chủ và công bằng. Trên cơ sở đánh giá giáo viên các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học và năng lực ngôn ngữ để triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của địa phương.

3. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Ban Giám hiệu trường tiểu học ngoài việc dự SHCM theo tổ sinh hoạt, tối thiểu trong năm học dự 4 buổi SHCM ở các tổ khác. Nắm bắt chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

4. Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên

Cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch ngày từ đầu năm học được Nhà trường phê duyệt; trên cơ kế hoạch của cá nhân Nhà trường tổng hợp xây dựng và ban hành kế hoạch chung của Nhà trường ngày từ đầu năm học để tổ chức triển khai thực hiện trong năm học.

Việc tổ chức cho giáo viên lựa chọn các mô đun tự học, tự bồi dưỡng phải gắn với nhiệm vụ được giao của giáo viên, gắn với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; gắn với nội dung giáo viên còn đang yếu cần được tự bồi dưỡng thường xuyên.

Ban Giám hiệu các trường học phải có biện pháp kiểm tra, đánh giá việc tự bồi dưỡng của giáo viên bằng việc làm cụ thể, việc áp dụng nội dung bồi dưỡng vào công việc thực tế, tổ chức kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Tránh hiện tượng chỉ kiểm tra, đánh giá việc bồi dưỡng của giáo viên qua hồ sơ và bài thu hoạch.

5. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo đề nghị từ CBQL, GV các đơn vị trường tiểu học (Đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn về Phòng GDĐT qua bộ phận chuyên môn bậc học trước ngày 20/11/2017).IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 945/SGDĐT-TTr ngày 01/6/2017 về việc các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La. Công văn số 1240/SGDĐT-TTr ngày 14/8/2017 về việc chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học, cam kết không thu các khoản thu trái quy định. Hiệu trưởng các trường Tiểu học hoàn toàn chịu trách nhiệm với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền trong công tác thu đầu năm học.

Đẩy mạnh phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ cho cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai theo quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng các hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học, nhất là trong công tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh...

Từ năm học 2017-2018, mỗi cán bộ quản lý cấp trường, cấp tổ đăng ký tối thiểu một nội dung đổi mới gửi về Phòng GDĐT qua bộ phận chuyên môn bậc học trước ngày 20/11/2017, để phòng tổng hợp, theo dõi. Cuối năm học tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, báo cáo số liệu với Sở GDĐT. Mỗi kỳ học CBQL đăng ký dạy tối thiểu 1 tiết học cho giáo viên trong Nhà trường dự để học tập kinh nghiệm.V. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

1. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

Tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp lại trường lớp để phù hợp hơn với thực tế; tập trung bố trí lại lớp học tại các điểm trường nhỏ lẻ; mở rộng trường có học sinh dân tộc bán trú tại các xã vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện nhiều nhất cho học sinh được học tại các điểm trường trung tâm.

Huy động 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Quyết tâm không để học sinh bỏ học.

2. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

a) Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí (hợp pháp) để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng phòng học, thư viện, vườn trường,…chuẩn bị tốt cho đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật được đầu tư. Có kế hoạch bảo vệ, tu sửa các cơ sở vật chất đảm bảo an toàn tuyệt đối trong trường học. Tăng cường và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

b) Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 và Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Khuyến khích các nhà trường tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

c) Thiết bị dạy học

Các đơn vị thực hiện rà soát các trang thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch sửa chữa và mua bổ sung (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009). Quá trình tổ chức mua sắm phải đảm bảo các quy trình theo quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.

Chỉ đạo đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có; tích cực phát động phong trào tự làm, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.

d) Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường tiểu học không được quy định thêm các loại hồ sơ ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong việc quản lý hồ sơ giáo viên cần quan tâm nội dung và hiệu quả công việc, không coi trọng hình thức, số lượng hồ sơ. Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.tải về 218 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương