Bộ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 48.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích48.5 Kb.
#3482

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 3225/BGDĐT-GDCTHSSV

V/v hướng dẫn triển khai bộ tài liệu

Thực hành kỹ năng sống


Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017
Kính gửi:

Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo;

Triển khai Kế hoạch số 363/KH-BGDĐT ngày 6/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức biên soạn bộ tài liệu “Giáo dục đạo đức - lối sống văn hóa” và “Thực hành kỹ năng sống” sử dụng trong các trường phổ thông, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp; Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 13/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt bộ tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” dành cho cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, góp phần triển khai công tác giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một số công việc sau:

1. Chỉ đạo các nhà trường cấp tiểu học, trung học cơ sở sử dụng bộ tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” gồm 9 cuốn từ lớp 1 đến lớp 9 từ năm học 2017-2018 trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2. Hướng dẫn các trường tiểu học và trung học cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng bộ tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” dành cho cấp tiểu học và trung học cơ sở làm tài liệu để dạy kỹ năng sống theo hướng tích hợp, lồng ghép trong môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học liên quan và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động ngoại khóa và các hoạt động giáo dục khác... đảm bảo nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi, tạo sự chủ động, sáng tạo cho học sinh và có hình thức tổ chức kiểm tra quá trình tiếp thu, sự tiến bộ của học sinh.

3. Tổ chức tập huấn, sử dụng tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách hoạt động văn hóa, hoạt động ngoại khóa, phụ trách công tác Đoàn, Đội phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Trong quá trình sử dụng bộ tài liệu nêu trên, các tập thể, cá nhân có ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Đ/c Vũ Đức Bình, ĐT: 0975393699, email: vdbinh@moet.gov.vn).
Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);

- Đăng CTTĐT BGDĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)
Bùi Văn Linh
Căntải về 48.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương