Bộ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠng nguyễn thị thanh hưƠng thực trạng và giải pháPtải về 1.95 Mb.
trang12/16
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích1.95 Mb.
#4388
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ Y TẾ

Số phiếuTªn ®Ò tµi: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý viÖc sö dông mét sè phô gia trong chÕ biÕn thùc phÈm t¹i Qu¶ng B×nh

Phần I. Thông tin chung cơ bản

Ngày điều tra...... tháng........năm 2009

1.Họ và tên ...................................................................................Tuổi. 2.Đơn vị công tác. 1..Sở y tế 2..Trung tâm YTDP Tỉnh

3..Phòng y tế 4..Trung tâm YTDP huyện

3. Trình độ chuyên môn: 1.. Sau ĐH 2..Đại học,Cao đẳng

3..Trung cấp 4..Khác

4. Chuyên ngành đào tạo: 1..Y, dược 2..Hóa, sinh

3..Công nghệ TP 4..Khác

5. Số năm công tác : ........ 1..Dưới 5 năm 2..5- 10 năm 3..Trên 10 năm

6. Số năm công tác trong lĩnh vực ATVSTP...................

1.Dưới 5 năm 2..5- 10 năm 3..Trên 10 năm

6. Hình thức làm việc trong lĩnh vực ATVSTP

1..Chuyên trách 2..Kiêm nhiệm việc khác

7. Tập huấn về ATVSTP 1..Đã tập huấn 2..Chưa tập huấn

8. Tập huấn về PGTP 1...Đã tập huấn 2..Chưa tập huấn

9. Tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra ATVSTP

1..Đã tập huấn 2..Chưa tập huấn

10. Tập huấn về nghiệp vụ thanh tra , kiểm tra Phụ gia thực phẩm

1..Đã tập huấn 2..Chưa tập huấn

11. Đơn vị tổ chức tập huấn

1..Trung tâmYTDP tỉnh 2..Viện Pasteur Nha Trang

3..Viện Dinh dưỡng 4. .Cục ATVSTP.
12. Số lần tham gia kiểm tra, thanh tra ATVSTP trong năm........

` 1..1- 2 lần 2..3- 4 lần 3..Từ 5 lần trở lên


12.1. Trong đó số lần kiểm tra về phụ gia thực phẩm.........

1..1- 2 lần 2..3- 4 lần 3..Từ 5 lần trở lên


Phần II. Phỏng vấn cán bộ y tê về ATVSTP.
13. Theo anh chị , công tác quản lý ATVSTP như thế nào

1..Rất tốt 2..Tốt 3.. Chưa tốt.

Nếu chưa tốt, nguyên nhân nào trong số các nguyên nhân sau:

14. Hệ thống tổ chức hoạt động:

1..Lồng ghép và kiêm nhiệm

2..Chưa có đơn vị chuyên môn độc lập về ATVSTP

3..Khác: ( Ghi ..........................................................................

.........................................................................................................

15.Đội ngủ cán bô: 1..Thiếu về số lượng

2..Thiếu đào tạo chuyên sâu về phụ gia thực phẩm

3..Trách nhiệm chưa cao

4..Khác: ( Ghi rõ)......................................................................

.........................................................................................................

16. Công tác truyền thông giáo dục kiến thức VSATTP

1..Chưa ưu tiên nhóm đối tượng,

2..Chưa cụ thể và thiết thực

3..Tần suất truyền thông chưa cao

4..Khác: ( Ghi rõ )...........................................................

.........................................................................................................

17. Công tác thanh tra, kiểm tra:

1..Kiêm nhiệm và lồng ghép

2..Thiếu hóa chất, phương tiện, máy móc.

3..Chưa được đào tạo chuyên môn về phụ gia thực phẩm

4..Phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ

5..Xử phạt vi phạm về ATTP chưa nghiêm.

6..Khác: ( Ghi rõ )..........................................................

....................................................................................
18. Công tác đảm bảo hoạt động

1..Chế độ chính sách cho cán bộ thiếu và bất hợp lý

2..Phương tiện đi lại làm việc thiếu

3..Kinh phí hoạt động thiếu và bất hợp lý

4..Khác: ( Ghrõ)..................................................

....................................................................................

19. Đối tượng chịu sự quản lý về ATVSTP

1..Thiếu kiến thức

2..Không quan tâm

3..Thiếu tư vấn và hổ trợ thực hành

4..Ảnh hưởng đến thu nhập.

5..Khác: ( Ghi rõ )..............................................

.................................................................................
20. Ý kiến của anh, chị cân phải làm gì để nâng cao chất lượng quản lý ATVSTP trên địa bàn tỉnh ta

Về đội ngủ cán bộ :

1.  Bổ sung số lượng, cử cán bộ chuyên trách

2. .Bồi dưỡng kiến thức theo chuyên đề ,về PGTP,

3. .Bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ

4. .Khác (ghi rõ) ........................................................................................

..............................................................................................................


Về phương tiện, hóa chất

1. . Bổ sung hóa chất, chất chuẩn, phương tiện

2. .Tăng lương, phụ cấp, chế độ đặc thù.

3. .Khác (ghi rõ ) .............................................................................................


Về công tác truyền thông.

1. . Thiết kê nội dụng phù hợp,cụ thể theo nhóm đối tượng

2. .Tăng thời lượng, tần suất truyền thông

3. . Khác (ghrõ)......................................................................................

.................................................................................................................

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra.

1. . Bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức thanh tra kiểm tra về PGTP

2. .Tăng hiệu lực xử phạt vi phạm.

3. . Khá(ghirõ).......................................................................................

..................................................................................................................

Về đối tượng quản lý:

1. . Cung cấp kiến thức về ATTP và PGTP

2. .Giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp

3. .Tăng cường tư vấn trực tiếp,

4. .Hổ trợ thực hành sử dụng PGTP đúng

5. .Khác (ghirõ).....................................................................................

...............................................................................................................
Xin cám ơn các anh chị đã trả tham gia và trả lời phỏng vấn.

Người điều tra, phỏng vấnPHIẾU PHỎNG VẤN KAP

Mã phiếu


Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý việc sử dụng một số phụ gia trong chế biến thực phẩm tại Quảng Bình

Phần I: Thông tin chung

- Tên cơ sở SX - KD: ..................................................................................................- Họ tên chủ cơ sở SX-KD: .......................................................................................


1

Tuổi


2

Trình độ học vấn?
1
Không biết chữ

2
Cấp 1 (Tiểu học)
3
Cấp 2 (THCS)

4
Cấp 3 (THPT)

3

Loại hình sản xuất, kinh doanh?
1
Nem

2
Chả
3
Bún

4
Bánh

4

Bà đã bao giờ nghe các thông tin về an toàn thực phẩn chưa?
1


2
Không

4.1

Nếu có?
1
Tivi

2
Đài

3
Báo
4
Tờ rơi

5
Loa TT

6
Nhân viên YT
7
Bạn bè

8
Các đoàn KT

9
Khác

4.2

Thường mỗi năm bà nghe được thông tin về an toàn thực phẩm mấy lần?
1
1-2 lần

2
3-5 lần

3
Trên 5 lần

4.3

Bà có hiểu không khi nghe các thông tin đó?
1
Hiểu

2
Hiểu không đầy đủ

3
Không hiểu

4.4

Nguồn thông tin từ đâu là hiệu quả nhất
1
Tivi

2
Đài

3
Báo
4
Tờ rơi

5
Loa TT

6
Nhân viên YT
7
Bạn bè

8
Các đoàn KT

9
Khác

4.5

Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP chưa?
1


2
Không trả lời


tải về 1.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương