Bộ CÂu hỏi trắc nghiệMtải về 352.45 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích352.45 Kb.
1   2   3   4   5
Nội dung câu hỏi
theo quy đinh của pháp luật

 1. Không vượt quá 3 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định theo quy đinh của pháp luật

 2. Không vượt quá 3,5 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định theo quy đinh của pháp luật

 3. Không phương án nào đúng

54

Dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài được xác định trên cơ sở nào dưới đây?

 1. Chi phí tư vấn nước ngoài dự tính trong tổng mức đầu tư

 2. Lập dự toán tháng – người (hoặc ngày – người)

 3. Định mức chi phí thuê tư vấn nước ngoài

 4. Dự toán chi phí tư vấn nước ngoài

55

Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí nào sau đây?

 1. Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước

 2. Chi phí chuyên gia, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí dự phòng

 3. Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng

 4. Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế

56

Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quyền nào sau đây?

 1. Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu

 2. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình có liên quan đến thay đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình

 3. Xem xét, chấp thuận các đề xuất thay đổi về giá vật tư, vật liệu xây dựng theo đề xuất của tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu thi công xây dựng

 4. Yêu cầu chủ đầu tư thanh toán các khoản chi phí theo hợp đồng đã ký kết; được thanh toán các khoản vay do chậm thanh toán

57

Nghĩa vụ nào sau đây là của nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng?

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thực hiện công việc tư vấn của mình và bồi thường thiệt hại gây ra cho chủ đầu tư (nếu có) theo hợp đồng đã ký kết và pháp luật có liên quan

 2. Tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới hoặc điều chỉnh của công trình làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 3. Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định

 4. Cả 3 phương án trên

58

Quyền nào sau đây là quyền của chủ đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng?

 1. Chấp thuận thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt

 2. Quyết định phương pháp xác định tổng mức đầu tư

 3. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt
Nội dung câu hỏi
d. Phương án b, c

59

Chi phí nào dưới đây không thuộc thành phần chi phí hạng mục chung?

a.Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công b.Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu 1. Chi phí quan trắc biến dạng công trình

 2. Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có)

PHẦN II. CÂU HỎI VỀ KIỀN THỨC CHUYÊN MÔN


E. LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Nội dung câu hỏi

1

Những phát biểu nào sau đây là đặc trưng riêng của dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp có ảnh hưởng đến việc xác định và quản lý chi phí so với các dự án đầu tư xây dựng loại khác?

 1. Có nhiều cơ quan có liên quan nên có xu hướng phát sinh thêm chi phí trong quá trình thực hiện từ yêu cầu thay đổi thiết kế của các bên có liên quan

 2. Giá cả nguồn lực đầu vào thường thay đổi trong quá trình thực hiện dự án

 3. Có độ bất định và rủi ro rất cao dẫn đến yêu cầu chi phí dự phòng lớn

 4. Tất cả các phát biểu trên đều đúng

2

Vì sao chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp cần cao hơn các dự án khác?

 1. Do nhiều cơ quan có liên quan nên có nhiều yêu cầu mới đặt ra khiến phải thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện để đáp ứng, từ đó chi phí phát sinh tăng lên

 2. Do thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp thường dài hơn nên rủi ro nhiều hơn

 3. Do sử dụng nhiều chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị hơn

 4. Tất cả các ý trên đều đúng

3

Theo quy định hiện hành, khi xác định chi phí xây dựng để lập tổng mức đầu tư xây dựng từ khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng tính theo thiết kế cơ sở thì loại giá xây dựng công trình được sử dụng là gì?

 1. Giá xây dựng tổng hợp

 2. Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ

 3. Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ

 4. Tất cả các phương án trên

4

Lựa chọn chu trình quản lý rủi ro phù hợp:

 1. Lập kế hoạch đối phó rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Lập kế quản lý rủi ro - Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro

 2. Lập kế hoạch đối phó rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro

 3. Lập kế hoạch quản lý rủi ro –Phân tích rủi ro – Xác định rủi ro – Kiểm soát và
Nội dung câu hỏi
điều chỉnh rủi ro

d. Lập kế hoạch quản lý rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Lập kế hoạch đối phó với rủi ro - Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro5

Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy?

 1. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm)

 2. Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm)

 3. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào và giá bán sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng, giảm)

 4. Tất cả các phương án trên

6

Với 1 dự án sản xuất gạch lát nền, để trả lời câu hỏi “NPV của dự án thay đổi thế nào nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tăng 10%, giá bán giảm 10% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2%” là dạng phân tích nào?

 1. Phân tích độ nhạy 2 chiều

 2. Phân tích tình huống

 3. Phân tích mô phỏng

 4. Phân tích định tính

7

Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào?

 1. Né tránh rủi ro

 2. Chấp nhận rủi ro

 3. Chuyển dịch rủi ro

 4. Chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng

8

Chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá (IXDCTbq) để xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng đươc̣ xác định bằng cách tính bình quân:

 1. Các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán

 2. Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng)

 3. Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm gốc (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng)

 4. Các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm gốc

9

Việc xác định chi phí dự phòng trong sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng ngoài chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, thì được tính bổ sung thêm:

 1. Chi phí xây dựng và thiết bị phát sinh không lường trước được

 2. Ước tính chi phí phần khối lượng không lường trước được của dự án

 3. Tổng chi phí quản lý dự án , chi phí tư vấn đầu tư xây dựng , chi phí khác bằng tỷ lệ

<=15%

 1. Tất cả các đáp án trên

10

Nhà Thầu EPC trong một hợp đồng xây dựng một công trình nhà cao tầng với giá trọn gói có thể yêu cầu thanh toán thêm phần chi phí phát sinh trong những trường hợp nào sau đây?

a. Tăng kích thước một số kết cấu trong công trình do sau khi kiểm tra thấy chưa đủ


Nội dung câu hỏi
độ an toàn

 1. Bổ sung thêm sảnh phụ phía sau nhà so với thiết kế cơ sở được duyệt.

 2. Chủ đầu tư yêu cầu đổi một số loại thiết bị sang loại tương đương theo hợp đồng, các thiết bị mới này có giá cao hơn

 3. Tăng thêm khối lượng đất đắp vào công trình do nền đất sụt lún trong thời gian chờ thi công tính từ thời điểm khảo sát

11

Việc thanh toán theo giai đoạn của hợp đồng EPC theo hình thức hợp đồng trọn gói nên được thực hiện dựa trên cơ sở nào?

 1. Theo tỷ lệ phần trăm số công việc/gói công việc đã hoàn thành trên tổng số số công việc, gói công việc của hợp đồng

 2. Theo hao phí thực tế về vật liệu, nhân công, máy cho khối lượng công việc đã thực hiện nhân với bảng giá tương ứng

 3. Theo hao phí thực tế về vật liệu, nhân công, máy cho khối lượng công việc đã thực hiện nhân với bảng giá tương ứng, và tỷ lệ chi phí chung các bên đã thống nhất

 4. Theo giá trị của các gói công việc đã hoàn thành, nghiệm thu đã được thống nhất theo hợp đồng

12

Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:

 1. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

 2. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

 3. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng

 4. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã có chi phí dự phòng

13

Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án để:

 1. Bổ sung vốn lưu động cho dự án

 2. Bổ sung vốn cố định cho dự án

 3. Mua cổ phiếu của dự án

 4. Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dự án

14

Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí khấu hao tài sản cố định trong dự án đầu tư xây dựng là khoản chi phí mà doanh nghiệp:

 1. Phải chi trả bằng tiền mặt

 2. Không phải chi bằng tiền mặt

 3. Có khi phải chi bằng tiền mặt có khi không

 4. Dùng để thanh lý tài sản cố định

15

Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí cơ hội trong dự án được:

 1. Cộng vào dòng ngân lưu vào

 2. Cộng vào dòng ngân lưu ra

 3. Trừ khỏi dòng ngân lưu ra

 4. Tính bằng không khi đánh giá hiệu quả dự án

16

Thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc nhà nước theo quy định là?

 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định đối với các lần thanh toán đầu tiên

 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định đối với các lần thanh toán đầu tiên và 7 ngày làm việc đối với lần thanh toán cuối cùng

 3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định

 4. Trong thời hạn 14 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định

17

Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào trong tổng mức đầu tư
Nội dung câu hỏi
xây dựng:

 1. Chi phí tư vấn

 2. Chi phí quản lý

 3. Chi phí khác.

 4. Chi phí dự phòng

18

Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán thì cần đào bao nhiêu m3 đất nguyên thổ để đắp được 1m3 đất đắp với hệ số đầm nén K98.

a. 1 m3


b. 1.13m3 c. 1.07m3 d. 1.16 m3

19

Dự án đầu tư xây dựng công trình khu công nghiệp X sử dụng vốn nhà nước được phê duyệt trước ngày 10/5/2012 và đang thực hiện triển khai thi công xây dựng thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại:

 1. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ

 2. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ

 3. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ

 4. Cả 3 đáp án nêu trên đều đúng

20

Khi điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu thuộc dự án đã phê duyệt dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (sử dụng hết chi phí dự phòng) nhưng tổng giá trị điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì cách thức xử lý là:

 1. Người quyết định đầu tư tổ chức điều chỉnh

 2. Chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

 3. Theo quy định không được phép điều chỉnh

 4. Chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình

21

Lựa chọn phương án đúng về việc sử dụng suất vốn đầu tư:

 1. Có thể dùng để xác định tổng mức đầu tư dự án ở giai đoạn chuẩn bị dự án

 2. Có thể được sử dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất

 3. Có thể được sử dụng để xác định giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

 4. Tất cả các phương án trên đều đúng

22

Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây?

 1. Chi phí quản lý doanh nghiệp

 2. Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân

 3. Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp

 4. Tất cả các mục trên

23

Dự án có thời gian thi công 2 năm, thời gian khai thác 30 năm, thời gian thanh lý 1 năm. Hỏi vòng đời của dự án là bao nhiêu năm?

 1. 30

 2. 31

 3. 32

Nội dung câu hỏi

d. 33


 1. Chi phí cơ hội của dự án là một khoản chi mà:

  1. Phải chi bằng tiền mặt

  2. Không phải chi bằng tiền mặt

  3. Có khi phải chi có khi không phải chi

  4. Được tính là một khoản thu

 2. Chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình?

  1. Chi phí xây dựng

  2. Chi phí khác

  3. Chi phí hạng mục chung

  4. Cả hai phương án trên

 3. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí chung tính trong dự toán xác định giá vật liệu bằng:

  1. 2,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công

  2. 2,5% trên chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công

  3. 3,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công

  4. 3,5% trên chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công

 4. Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào của dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng?

  1. Chi phí chuyên gia

  2. Chi phí thiết bị

  3. Chi phí khác

  4. Chi phí dự phòng

 5. Giả định rằng trong một nhóm công tác xây dựng có các loại vật liệu chủ yếu với các dữ liệu cho như bảng dưới đây.TT

Tên vật liệu

Đơn vị tính


Khối lượngĐơn giá (thời điểm gốc)

Thành tiềnGiá vật liệu (thời điểm so sách)

Thành tiền (thời điểm so sách)


1


Cát vàng xây dựng

m3

100

200.000

20.000.000

220.000

22.000.000

2

Xi măng

kg

1.000

1.000

1.000.000

1.000

1.000.000

Tổng cộng

21.000.000

23.000.000

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương