Bộ CÂu hỏi trắc nghiệM



tải về 352.45 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích352.45 Kb.
1   2   3   4   5




Nội dung câu hỏi




 1. Do mình quyết định đầu tư

 2. Cấp đặc biệt, cấp I

 3. Cả a, b, c đều đúng

15

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được sử dụng để xác định chỉ tiêu nào dưới đây?

 1. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình

 2. Giá xây dựng tổng hợp công trình

 3. Dự toán xây dựng công trình

 4. Chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình

16

Chi phí quản lý dự án không bao gồm những yếu tố nào sau đây?

 1. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 2. Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư

 3. Chi phí nghiệm thu bàn giao công trình

 4. Chi phí hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo

17

Chi phí thiết kế công trình không bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc nào sau đây?

 1. Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế

 2. Làm mô hình công trình

 3. Đánh giá tác động môi trường; lập báo cáo đánh giá khoáng sản trong khu vực ảnh hưởng của công trình

 4. Cả 3 phương án trên

18

Dự toán chi phí khảo sát bao gồm những chi phí nào sau đây

 1. Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát

 2. Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát

 3. Chi phí chỗ ở tạm

 4. Cả 3 phương án trên

19

Chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định được tính như thế nào sau đây?

 1. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt

 2. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình xây dựng được duyệt

 3. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt

 4. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình xây dựng được duyệt

20

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào sau đây?

 1. Chi phí xây dựng, thiết bị (đã bao gồm thuế GTGT)

 2. Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác (chưa bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)

 3. Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác (đã bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)

 4. Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các khoản chi phí khác và chi phí dự phòng (đã bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)

21

Khi quy đổi chi phí để tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào hệ số nào sau đây?




Nội dung câu hỏi




 1. Hệ số khu vực/vùng

 2. Hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình

 3. Hệ số khu vực/vùng và hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình

 4. Hệ số khu vực/vùng, hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình

22

Giá bộ phận kết cấu khi sử dụng để xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí nào sau đây?

 1. Chi phí vật liệu phụ

 2. Chi phí hạng mục chung

 3. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

 4. Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước

23

Nguyên tắc khi lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu để tính toán chỉ số giá xây dựng là chi phí cho loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu đó chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tương ứng của công trình?

a. Từ 50% - 60%

b. Từ 60% - 70%

c. Từ 70% - 80%



d. Trên 80%

24

Các máy thi công xây dựng chủ yếu để xác định chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình không bao gồm loại máy nào sau đây?

 1. Máy bơm bê tông tự hành, máy đầm, máy khoan bê tông cầm tay

 2. Sà lan, ca nô, phao thép, xáng cạp, tàu hút bụng tự hành

 3. Máy đào, máy ủi, máy xúc, máy san tự hành

 4. Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, vận thăng

25

Câu nào là đáp án sai trong các câu sau?

 1. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo chủng loại thép (thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn)

 2. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép, chi tiết bộ phận kết cấu (móng, cột , tường…)

 3. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo điều kiện thi công

 4. Khối lượng cốt thép được đo bóc không bao gồm khối lượng dây buộc, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết…

26

Một dự án đầu tư xây dựng Trường đại học sử dụng vốn ngân sách nhà nước được phê duyệt trước ngày 01/01/2015, sau 2 năm thực hiện phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, vậy thẩm quyền thẩm định dự án điều chỉnh thuộc trách nhiệm của ai?

 1. Người quyết định đầu tư

 2. Chủ đầu tư

 3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

 4. Cơ quan đã chủ trì thẩm định đối với dự án, thiết kế cơ sở được duyệt

27

Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt ngày 25/3/2015, khi thiết kế kỹ thuật, thực hiện lập dự toán xây dựng công trình của dự án này theo quy định nào?

 1. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

 2. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015

 3. Do người quyết định đầu tư quyết định

 4. Do cơ quan chủ trì thẩm định quyết định




Nội dung câu hỏi

28

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, cơ quan thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư theo đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày?

 1. 7 ngày

 2. 9 ngày

 3. 13 ngày

 4. 16 ngày

29

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là bao nhiêu tháng (đối với dự án nhóm B)?

 1. 6 tháng

 2. 7 tháng

 3. 9 tháng

 4. 12 tháng

30

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền nào dưới đây?

 1. Ban hành hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình

 2. Công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình.

 3. Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình

 4. Cả a và c

31

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình có bao nhiêu khoản mục chi phí?

 1. 4 khoản chi phí

 2. 6 khoản chi phí

 3. 8 khoản chi phí

 4. 7 khoản chi phí

32

Có bao nhiêu phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình?

 1. 3 phương pháp

 2. 5 phương pháp

 3. 7 phương pháp

 4. 4 phương pháp

33

Có bao nhiêu trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước?

 1. 3 trường hợp

 2. 4 trường hợp

 3. 5 trường hợp

 4. 7 trường hợp

34

Thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng do cơ quan nào sau đây?

 1. Người quyết định đầu tư quyết định

 2. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình

 3. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh theo ủy quyền của Người quyết định đầu tư

 4. Các đáp án trên đều sai

35

Việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP, do cơ quan nào dưới đây thẩm định?

a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.






Nội dung câu hỏi




 1. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

 2. Đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án chủ trì.

 3. Nhà đầu tư

36

Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng cục Thuế có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án này do cơ quan nào dưới đây thẩm định?

 1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định

 2. Sở Xây dựng thẩm định

 3. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định

 4. Các đáp án trên đều sai

37

Dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - trường hợp thiết kế ba bước), do cơ quan nào dưới đây phê duyệt?

 1. Người quyết định đầu tư phê duyệt

 2. Chủ đầu tư phê duyệt

 3. Người quyết định đầu tư ủy quyền cho Chủ đầu tư phê duyệt

 4. Các đáp án trên đều sai

38

Dự toán xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tuyến Trung Ương (qui mô 100 giường) sử dụng vốn NSNN (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công – trường hợp thiết kế 3 bước) do cơ quan nào dưới đây thẩm định?

 1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng

 2. Sở Xây dựng

 3. Người quyết định đầu tư

 4. Chủ đầu tư

39

Đáp án nào dưới đây liệt kê đúng và đủ các khoản mục chi phí thuộc chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình?

 1. Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công, chi phí chung, lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng

 2. Chi phí trực tiếp, chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng

 3. Tất cả các chi phí trực tiếp tạo nên sản phẩm xây dựng, lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng và thuế giá trị gia tăng

 4. Chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng

40

Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng?

 1. 2 loại

 2. 3 loại

 3. 4 loại

 4. 5 loại

41

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư hợp lệ, cơ quan cấp phát, cho vay có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày?

a. 6 ngày làm việc






Nội dung câu hỏi




 1. 7 ngày làm việc

 2. 8 ngày làm việc

 3. 14 ngày làm việc

42

Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu A được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 40 tỷ, trong trường hợp này, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?

 1. 20% giá hợp đồng

 2. 15% giá hợp đồng

 3. 10% giá hợp đồng

 4. 25% giá hợp đồng

43

Hợp đồng tư vấn xây dựng được áp dụng các loại giá hợp đồng nào sau đây?

 1. Hợp đồng trọn gói

 2. Hợp đồng theo đơn giá (cố định và điều chỉnh)

 3. Hợp đồng theo thời gian

 4. Tất cả các loại giá hợp đồng nêu trên

44

Hợp đồng tư vấn xây dựng gói thầu B được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 25 tỷ. Vậy, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?

 1. 10% giá hợp đồng

 2. 15% giá hợp đồng

 3. 20% giá hợp đồng

 4. 25% giá hợp đồng

45

Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu C được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá hợp đồng là 100 tỷ. Theo thỏa thuận hợp đồng, bên giao thầu sẽ tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu 30 là tỷ (30% giá hợp đồng). Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, thì phần giá trị hợp đồng tối thiểu không được điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu % kể từ thời điểm tạm ứng?

 1. 10% giá hợp đồng

 2. 15% giá hợp đồng

 3. 20% giá hợp đồng

 4. 25% giá hợp đồng

46

Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng tối đa được là bao nhiêu % giá hợp đồng?

 1. 40% giá hợp đồng

 2. 50% giá hợp đồng

 3. 60% giá hợp đồng

 4. 80% giá hợp đồng

47

Hợp đồng xây dựng nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP?

 1. Hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và nhà thầu thực hiện các gói thầu

 2. Hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư của dự án

 3. Hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước dưới 30% những trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án




Nội dung câu hỏi




d. Cả a, b, c

48

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm nào trong các trường hợp sau đây?

 1. Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có)

 2. Thời điểm cụ thể do các bên thoả thuận trong hợp đồng xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)

 3. Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)

 4. Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) hoặc thời điểm cụ thể do các bên thoả thuận trong hợp đồng xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)

49

Hợp đồng thi công xây dựng công trình được thanh lý khi nào?

 1. Khi nghiệm thu, hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng

 2. Khi hết thời hạn bảo hành

 3. Khi bên nhận thầu đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành hạng mục công trình, công trình

 4. Khi bên giao thầu và bên nhận thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký

50

Hợp đồng thi công xây dựng công trình có giá trọn gói, được điều chỉnh theo những trường hợp nào dưới đây?

 1. Khi khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế theo hợp đồng

 2. Khi xảy ra bất khả kháng được Chủ đầu tư chấp thuận

 3. Khi điều chỉnh biện pháp thi công

 4. Khi khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm so với khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng

51

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trường hợp nào dưới đây không phải thực hiện ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng?

 1. Khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng

 2. Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng

 3. Điều chỉnh đơn giá toàn bộ hoặc một số đơn giá cho những công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu đã thỏa thuận điều chỉnh sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 4. Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác theo quy định

52

Chi phí nào dưới đây không được coi là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng?

 1. Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 2. Chi phí quan trắc biến dạng công trình

 3. Chi phí kiểm định chất lượng công trình

 4. Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình

53

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch được giới hạn trong khoảng nào sau đây:

a. Không vượt quá 2 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương