Bộ CÂu hỏi trắc nghiệMtải về 352.45 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích352.45 Kb.
1   2   3   4   5
Nội dung câu hỏi
d. Cả 3 phương án a, b và c đều không đúng

40

Đối với các gói thầu thi công xây dựng sử dụng vốn nhà nước, tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp nào?

 1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra các trường hợp bất khả kháng

 2. Do bên giao thầu thay đổi thiết kế hoặc bàn giao mặt bằng không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng

 3. Do nhà thầu thực hiện không không tuân thủ các biện thi công đễ xảy ra sự cố phải tạm dừng thi công để xử lý sự cố

 4. Cả 3 trường hợp trên

41

Hợp đồng EPC là loại hợp đồng thực hiện những công việc gì?

 1. Thiết kế và thi công xây dựng

 2. Thiết kế và cung cấp vật tư, thiết bị

 3. Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng

 4. Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng

42

Đối với hợp đồng tổng thầu EPC ngoài tiến độ thi công cho từng giai đoạn của tổng thầu, nhà thầu còn phải lập tiến độ thực hiện cho những công việc nào dưới đây?

 1. Tiến độ cho công việc thiết kế

 2. Tiến độ cho công việc cung cấp thiết bị và thi công xây dựng

 3. Tiến độ cho công việc thiết kế và thi công xây dựng

 4. Tiến độ cho công việc thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng

43

Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, nhà thầu chính có quyền giao 100% công việc của hợp đồng đã ký kết với bên giao thầu cho nhà thầu phụ không? 1. Không

 2. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và nhà thầu chính quyết định

 3. Do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận

44

Theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành, nhà thầu nào có trách nhiệm lập biện pháp an toàn cho người và thiết bị thi công công trình trên công trường xây dựng?

 1. Nhà thầu thiết kế

 2. Nhà thầu thi công xây dựng

 3. Chủ đầu tư

 4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng

45

Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng không bao gồm tài liệu nào dưới đây?

 1. Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án

 2. Thiết kế cơ sở của dự án
Nội dung câu hỏi
 1. Thiết kế kỹ thuật của dự án

 2. Giấy tờ liên quan đến đất đai

46

Công tác nào sau đây không nằm trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng?

 1. Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

 2. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

 3. Thẩm định, phê duyệt dự án

 4. Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng

47

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập có được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số phần việc trong quá trình quản lý thực hiện dự án không? 1. Không

 2. Có nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận

 3. Có nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận

48

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì nhiệm vụ, quyền hạn của tư vấn QLDA do ai quyết định?

 1. Do chủ đầu tư thông qua hợp đồng

 2. Do pháp luật quy định

 3. Do người quyết định đầu tư

 4. Cấp trên của tổ chức tư vấn quản lý dự án

49

Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, hợp đồng xây dựng không có hình thức nào dưới đây?

 1. Hợp đồng theo giá trọn gói

 2. Hợp đồng theo đơn giá cố định

 3. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

 4. Hợp đồng theo tỷ lệ %

50

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên nhận thầu có được thay đổi người đại diện quản lý thực hiện hợp đồng không? 1. Không

 2. Có nhưng phải được sự chấp thuận của bên giao thầu

 3. Cả a, b và c đều không đúng

51

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, việc tranh chấp hợp đồng xây dựng được giải quyết thế nào?

 1. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết

 2. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau thì đề nghị ra Tòa án
Nội dung câu hỏi
nhân dân địa phương nơi xây dựng công trình

 1. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau thì đề nghị ra Tòa án nhân dân địa phương nơi xây dựng công trình

 2. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau thì việc đưa ra Tòa án nào để giải quyết là do Bên giao thầu quyết định

52

Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

 1. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình

 2. Chủ trì thiết kế bộ môn trong công trình xây dựng

 3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng

 4. Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công của nhà thầu

53

Chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng hạng I phải đáp ứng các điều kiện gì?

 1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với loại dự án

 2. Có thời gian làm công tác lập dự án tối thiểu 7 năm

 3. Đã làm chủ nhiệm lập ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại dự án

 4. Cả a, b và c

54

Điều kiện nào dưới đây không yêu cầu đối với giám đốc QLDA hạng I?

 1. Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng

 2. Có thời gian tham gia thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu 7 năm

 3. Đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng I

 4. Đã là chủ nhiệm lập dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại

55

Đối với tổ chức thi công xây dựng nếu chưa đủ điều kiện để xếp hạng năng lực thì được thi công công trình nào sau đây?

 1. Công trình cấp III

 2. Công trình cấp IV

 3. Công trình cấp IV nếu đã thi công cải tạo 3 công trình

 4. Công trình cấp IV nếu đã thi công 3 công trình quy mô nhỏ

56

Ai là người có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công công trình?

 1. Chủ đầu tư

 2. Nhà thầu thiết kế xây dựng

 3. Nhà thầu thi công xây dựng

 4. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

57

Ai là người có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây dựng công trình?

a. Chủ đầu tư


Nội dung câu hỏi
 1. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

 2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình

 3. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

58

Dự án đầu tư xây dựng có các bước thiết kế xây dựng cơ bản nào?

 1. Thiết kế cơ sở

 2. Thiết kế kỹ thuật

 3. Thiết kế bản vẽ thi công

 4. Cả a, b và c

59

Số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định?

 1. Người quyết định đầu tư khi phê duyệt dự án

 2. Chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án

 3. Tổ chức tư vấn khi lập dự án đầu tư xây dựng

 4. Cả 3 phương án a, b và c đều không đúng

60

Tổ chức nào có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình xây dựng?

 1. Chủ đầu tư xây dựng công trình

 2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình

 3. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

 4. Cả 3 phương án a, b và c

61

Trường hợp dự án nhóm A không có trong quy hoạch phát triển ngành thì chủ đầu tư phải đề nghị cơ quan nào để được xem xét chấp thuận bổ sung vào quy hoạch ngành trước khi lập dự án?

 1. Bộ quản lý ngành

 2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án

 3. Bộ Xây dựng

 4. Cả 3 phương án a, b và c

62

Dự án đầu tư xây dựng được xem xét điều chỉnh trong những trường hợp nào?

 1. Trường hợp bất khả kháng, Nhà nước thay đổi quy hoạch xây dựng

 2. Trường hợp điều chỉnh dự án sẽ mang lại hiệu quả cao hơn

 3. Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh nơi có dự án công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng để tính dự phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt

 4. Cả a, b và c

63

Theo quy định của pháp luật về môi trường, những loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 1. Dự án quan trọng quốc gia

 2. Dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, khu dân cư tập trung

 3. Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất và tài nguyên thiên nhiên có quy mô lớn
Nội dung câu hỏi
d. Cả a, b và c

64

Trường hợp công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng, thời gian thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức hợp đồng nào là hợp lý nhất?

 1. Hợp đồng trọn gói

 2. Hợp đồng theo đơn giá

 3. Hợp đồng theo thời gian

 4. Hợp đồng theo đơn giá cố định

65

Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức hợp đồng nào là thích hợp nhất?

 1. Hợp đồng trọn gói

 2. Hợp đồng theo đơn giá cố định

 3. Hợp đồng theo thời gian

 4. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

66

Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào sau đây?

 1. Bên nhận thầu bị phá sản

 2. Bên nhận thầu chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng xây dựng cho bên khác

 3. Bên nhận thầu không thực hiện công việc theo hợp đồng 45 ngày liên tục

 4. Cả a, b và c

67

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là bản vẽ của bước thiết kế nào?

 1. Thiết kế cơ sở

 2. Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định

 3. Thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt

 4. Một trong phương án a, b hoặc c

68

Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

 1. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình

 2. Chủ trì thiết kế xây dựng công trình

 3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng

 4. Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công xây dựng của nhà thầu

69

Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều kiện nào dưới đây?

 1. Có mặt bằng xây dựng của hạng mục, công trình khởi công

 2. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình xây dựng

 3. Có giấy phép xây dựng

 4. Tất cả các điều kiện nêu tại a, b và c

70

Dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh trong các trường hợp nào dưới đây?
Nội dung câu hỏi
 1. Trường hợp bất khả kháng, trường hợp mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án

 2. Khi Nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng gây ảnh hưởng tới dự án

 3. Khi chỉ số giá do Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ số giá được tính trong dự án được phê duyệt

 4. Cả a, b và c

71

Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng?

 1. Người quyết định đầu tư

 2. Chủ đầu tư

 3. Ban quản lý dự án

 4. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 1. CÂU HỎI PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG THEO TỪNG LĨNH VỰC

 1. Lĩnh vực định giá xây dựng


Nội dung câu hỏi

1

Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước được điều chỉnh trong trường hợp nào?

 1. Giá vật liệu thay đổi

 2. Giá nhân công thay đổi

 3. Chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư được duyệt

 4. Cả a, b, c đều đúng

2

Trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được duyệt, Chủ đầu tư được quyền:

 1. Bổ sung công trình, hạng mục công trình chưa có trong thiết kế cơ sở

 2. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí

 3. Thay đổi cơ cấu nguồn vốn

 4. Điều chỉnh quy mô, công suất của dự án

3

Theo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán xây dựng công trình không phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?

 1. Thời gian xây dựng công trình

 2. Giá trị dự toán xây dựng công trình trước thuế

 3. Lãi vay trong thời gian xây dựng

 4. Chỉ số giá xây dựng

4

Trực tiếp phí khác trong dự toán chi phí xây dựng được xác định như thế nào?

 1. Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công

 2. Chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng

 3. Chi phí trực tiếp và chi phí chung

 4. Cả a, b, c đều sai

5

Định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng gồm những già?

 1. Định mức dự toán xây dựng công trình

 2. Định mức sử dụng vật liệu. định mức lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công

 3. Định mức cơ sở

 4. Đáp án a và c

6

Định mức tỷ lệ chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế đã bao gồm chi phí xây dựng phòng thí nghiệm tại hiện trường chưa?

 1. Đã bao gồm

 2. Chưa bao gồm

 3. Tùy theo giá trị chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế

 4. Cả a, b, c đều sai
Nội dung câu hỏi

7

Định mức dự toán xây dựng công trình của các công việc đặc thù chuyên ngành do cơ quan nào dưới đây ban hành?

 1. Bộ Xây dựng

 2. Bộ, cơ quan ngang Bộ

 3. Người quyết định đầu tư

 4. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8

Dự toán gói thầu của công trình cấp I thuộc Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan nào dưới đây thẩm định?

 1. Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định

 2. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định

 3. Chủ đầu tư

 4. Người quyết định đầu tư

9

Dự toán xây dựng công trình không bao gồm chi phí nào sau đây?

 1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 2. Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ

 3. Chi phí hạng mục chung

 4. Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container tại cảng Việt Nam đối với thiết bị nhập khẩu

10

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước (không phải là dự án quan trọng quốc gia, không phải dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư), cơ quan nào sau đây phê duyệt quyết toán vốn đầu tư?

 1. Người quyết định đầu tư

 2. Bộ Tài chính

 3. Sở Tài chính

 4. Chủ đầu tư

11

Việc áp dụng chỉ số giá xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để điều chỉnh giá hợp đồng (đối với công trình xây dựng nhà ở chung cư) do cơ quan nào dưới đây quyết định?

 1. Bên giao thầu và bên nhận thầu

 2. Chủ đầu tư

 3. Người quyết định đầu tư

 4. Cả a, b, c đều sai

12

Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình do đơn vị nào sau đây quyết định?

 1. Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh

 2. Đơn vị tư vấn lập dự toán

 3. Người quyết định đầu tư

 4. Chủ đầu tư

13

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành, đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn địa phương do cơ quan nào sau đây ban hành?

 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 2. Sở Xây dựng

 3. Liên sở Tài chính – Xây dựng

 4. Chủ đầu tư

14

Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định dự toán các công trình, thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nào dưới đây?

a. Do Thủ tướng Chính phủ giao

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương