Bộ CÂu hỏi trắc nghiệMtải về 352.45 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích352.45 Kb.
  1   2   3   4   5

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(Ban hành kèm theo Quyết định số: 25/QĐ-HĐXD ngày 09/9/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng)
PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 1. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNGNội dung câu hỏi

1

Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của pháp luật nào dưới đây?

 1. Pháp luật về xây dựng

 2. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công

 3. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu

 4. Pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan

2

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây dựng gồm các lĩnh vực nào dưới đây?

 1. Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

 2. Lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng

 3. Bao gồm cả a và b

 4. Bao gồm cả a và b vẫn chưa đủ

3

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo quy định nào?

 1. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay

 2. Theo pháp luật về xây dựng

 3. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay và các quy định của pháp luật về xây dựng

 4. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan

4

Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

 1. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 2. Tiêu chuẩn bắt buộc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật

 3. Tiêu chuẩn tự nguyện do người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép áp dụng

 4. Tất cả các quy định tại a, b và c

5

Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước căn cứ vào các quy định nào?

 1. Pháp luật về xây dựng

 2. Pháp luật về đầu tư công

 3. Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng
Nội dung câu hỏi
d. Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan

6

Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng?

 1. Chủ đầu tư xây dựng công trình

 2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình

 3. Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình

 4. Cả 3 chủ thể nêu tại a, b và c

7

Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng?

 1. Chủ đầu tư xây dựng công trình và Nhà thầu khảo sát xây dựng

 2. Nhà thầu khảo sát xây dựng

 3. Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình

 4. Nhà thầu khảo sát xây dựng và Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình

8

Dự án đầu tư xây dựng được phân thành loại và nhóm A, B, C đối với các nguồn vốn nào?

 1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước

 2. Nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách

 3. Nguồn vốn khác không phải nguồn vốn nêu tại điểm a và b

 4. Tất cả các nguồn vốn nêu tại điểm a, b và c.

9

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, vốn nhà nước ngoài ngân sách nhà nước bao gồm:

 1. Vốn ngân sách và vốn ODA

 2. Vốn ngân sách, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước

 3. Vốn ngân sách, vốn ODA, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước

 4. Vốn ngân sách, vốn ODA, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn vay ưu đãi của nhà nước, vốn do nhà nước bảo lãnh

10

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng gồm những công tác gì?

 1. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

 2. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

 3. Bao gồm các công tác nêu tại a và b

 4. Không bao gồm công tác a hoặc b

11

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng gồm những công tác gì?

a. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện các bước thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình


Nội dung câu hỏi
 1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế xây dựng công trình

 2. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

 3. Thực hiện thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình

12

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn kết thúc đầu tư xây dựng bao gồm những công tác gì?

 1. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

 2. Thanh toán, thanh lý hợp đồng xây dựng

 3. Nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng

 4. Nghiệm thu bàn giao công trình, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng

13

Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, công trình xây dựng được phân loại, phân cấp trên cơ sở các tiêu chí nào?

 1. Quy mô công suất, tầm quan trọng, áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình.

 2. Loại và quy mô kết cấu, áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.

 3. Cả tiêu chí nêu tại điểm a và b

 4. Tiêu chí nêu tại a hoặc b

14

Việc phân loại, phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng với mục đích là để:

 1. Xác định số bước thiết kế, xác định chi phí tư vấn xây dựng công trình

 2. Kiểm tra năng lực của nhà thầu hoạt động xây dựng, ký kết hợp đồng giao nhận thầu, phân cấp sự cố công trình

 3. Cả a và b

 4. Cả a và b đều không đúng

15

Những dự án đầu tư xây dựng nhóm nào được phân chia thành các dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư để quản lý thực hiện như một dự án độc lập?

 1. Dự án quan trọng quốc gia

 2. Dự án Nhóm A

 3. Các dự án nêu tại a và b

 4. Không có dự án nào

16

Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu gì?

 1. Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng

 2. Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp

 3. Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

 4. Tất cả các yêu cầu nêu tại a, b và c
Nội dung câu hỏi

17

Các dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhóm nào yêu cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư?

 1. Dự án quan trọng quốc gia

 2. Dự án nhóm A

 3. Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A

 4. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C

18

Dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư bao nhiêu thì Chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng?

 1. Từ 45 tỷ đồng trở lên

 2. Từ 15 tỷ đồng trở lên

 3. Cả trường hợp A và B

 4. Từ 80 tỷ trở lên

19

Khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, cơ quan chuyên môn về xây dựng phải thẩm định những nội dung nào dưới đây?

 1. Nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

 2. Thiết kế cơ sở phần xây dựng của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

 3. Thiết kế công nghệ của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

 4. Tất cả các nội dung tại a, b và c

20

Cơ quan nào chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước?

 1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

 2. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư

 3. Cả phương án a và b

 4. Chủ đầu tư xây dựng công trình

21

Cơ quan nào chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ, các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi và tổng hợp kết quả thẩm định trình UBND cấp tỉnh quyết định quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách?

 1. Sở Xây dựng

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 3. Chủ đầu tư xây dựng

 4. Văn phòng UBND tỉnh

22

Dự án đầu tư xây dựng nào dưới đây không bắt buộc phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi mà chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình

 2. Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo và dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất)

 3. Cả trường hợp a và b
Nội dung câu hỏi
d. Các trường hợp a, b và c đều không đúng

23

Trường hợp Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, nhưng tổng mức đầu tư sau khi tính toán chỉ có 14 tỷ đồng (đã bao gồm cả dự phòng và không có tiền sử dụng đất). Vậy, chủ đầu tư có phải yêu cầu tổ chức tư vấn lập lại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không? 1. Không

 2. Có yêu cầu hay không là do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định

 3. Có yêu cầu hay không là do cơ quan cuyên môn về xây dựng quyết định

24

Đối với dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định những nội dung nào của dự án?

 1. Tất cả các nội dung của dự án

 2. Thiết kế cơ sở của dự án đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt

 3. Thiết kế cơ sở của dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A

 4. Thiết kế cơ sở và thiết kế công nghệ của dự án

25

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do các cơ quan Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thì cơ quan nào thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có công trình cấp II ?

 1. Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

 2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nơi xây dựng công trình

 3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nơi xây dựng công trình nếu được các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phân cấp

 4. Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư

26

Khi thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng yêu cầu phải xem xét đánh giá những nội dung gì?

 1. Sự phù hợp của thiết kế với quy hoạch chi tiết xây dựng

 2. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ

 3. Bao gồm cả a và b

 4. Bao gồm cả a, b và đánh giá đảm bảo tính khả thi của dự án

27

Trong các nội dung thẩm định dự án không bao gồm nội dung nào dưới đây?

 1. Xem xét các yếu tố bảo đảm tính hiệu quả và tính khả thi của dự án

 2. Xem xét việc xác định tổng mức đầu tư của dự án

 3. Xem xét việc xác định dự toán các công trình của dự án

 4. Xem xét sự hợp lý của thiết kế cơ sở

28

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo hình thức giá có những loại nào?

a. Hình thức trọn gói, hình thức theo thời gian


Nội dung câu hỏi
 1. Hình thức điều chỉnh giá, hình thức theo đơn giá cố định

 2. Bao gồm các hình thức nêu tại a và b

 3. Không có hình thức nào nêu tại a và b

29

Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực do ai quy định?

 1. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

 2. Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực

 3. Pháp luật về xây dựng

 4. Chủ đầu tư

30

Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công?

 1. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

 2. Chủ đầu tư

 3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

 4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

31

Chủ thể nào phải chịu trách nhiệm chính về an toàn lao động trên công trường?

 1. Chủ đầu tư

 2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình

 3. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

 4. Cả a, b và c

32

Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phải tuân thủ theo các quy định nào?

 1. Theo Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty

 2. Theo quy định Pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác liên quan

 3. Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty

 4. Cả b và c

33

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước có tổng mức đầu tư bao nhiêu thì không phải thành lập ban QLDA mà sử dụng bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư để kiêm nhiệm quản lý dự án?

 1. Dưới 5 tỷ đồng

 2. Dưới 7 tỷ đồng

 3. Dưới 10 tỷ đồng

 4. Cả 3 phương án a, b và c

34

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thì hợp đồng xây dựng được ký kết vào thời điểm nào?

a. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu


Nội dung câu hỏi
 1. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc đàm phán hợp đồng

 2. Trước khi khởi công xây dựng công trình

 3. Cả 3 phương án a, b và c

35

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thì hợp đồng xây dựng được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu bằng hình thức nào?

 1. Bằng văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu

 2. Bằng hình thức thỏa thuận miệng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu

 3. Phương án a hoặc b

 4. Cả 2 phương án a và b

36

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì khi ký kết hợp đồng xây dựng với bên giao thầu những nhà thầu nào trong liên danh phải cử đại diện hợp pháp của mình để ký hợp đồng?

 1. Nhà thầu được liên danh các nhà thầu cử làm đại diện cho liên danh

 2. Tất cả các nhà thầu tham gia trong liên danh

 3. Phương án a hoặc b

 4. Bất kể nhà thầu nào trong liên danh theo yêu cầu của bên giao thầu

37

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thì hiệu lực của hợp đồng xây dựng được tính từ thời điểm nào?

 1. Từ ngày ký kết hợp đồng

 2. Từ ngày bên giao thầu nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu

 3. Từ ngày do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận trong hợp đồng.

 4. Bao gồm cả a, b và c

38

Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với loại hợp đồng nào?

 1. Hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian

 2. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian

 3. Cả a và b

 4. a hoặc b

39

Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng do điều chỉnh khối lượng, nếu khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng đơn giá được áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng được tính như thế nào?

 1. Do bên nhận thầu và bên giao thầu thống nhất đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận

 2. Lấy đơn giá trong hợp đồng đã ký kết giữa bên nhận thầu và bên giao thầu

 3. Lấy đơn giá mới theo đề xuất của bên giao thầuПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương